EPN

BV2400 Barnevern i velferdsstaten – forebyggende arbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Child protection in the welfare state - Preventive work
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler forebyggende, sosialpedagogisk og helsefremmende arbeid med barn og unge i ulike lokale miljøer. Emnet vil gi et innblikk i oppvekstmiljøets betydning for barn og unges utvikling og helse, og ta for seg risiko- og beskyttelsesfaktorer. Videre rettes det særlig fokus mot barnevernspedagogens rolle og ansvar i forebyggende arbeid på arenaer som barnehage, skole og fritidstilbud. Samarbeidet mellom barneverntjenesten og forebyggende arenaer vil stå sentralt. 

I begynnelsen av emnet vil det tverrprofesjonelle undervisningsopplegget "Kommunikasjon med barn, unge og familiene deres" INTER 1200 gjennomføres. SE INTERACTs hjemmeside for mer utfyllende beskrivelse av innholdet i INTER 1200; https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 1.studieår av bachelorstudium i barnevern.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

·         har bred kunnskap om barnevernspedagogens rolle i forebyggende sosialpedagogisk arbeid med barn og unge på areaer som skole, barnehage og fritidstilbud

·         har kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk hos barn og unge

·         har bred kunnskap om barn og unge med sosiale og emosjonelle utfordringer, og om risiko- og beskyttelsesfaktorers betydning for barn og unges helse

·         har kunnskap om ulike perspektiver på forebyggende og helsefremmende arbeid, herunder forebyggende perspektiv på ungdomskriminalitet, rus og avvik

·         har bred kunnskap om hvordan samarbeide med barn og foresatte til barnets beste

·         har kunnskap om hvordan strukturelle forhold kan virke inn på barn og unges situasjon og oppvekstforhold

·         har bred kunnskap om ulike institusjoners ansvarsområde og tverrinstitusjonelt samarbeid, særskilt samarbeidet mellom barneverntjenesten, skole og barnehage

·         har kunnskap om kreative og estetiske metoder og hvordan disse kan bidra til barn og unges fysiske og psykiske helse

·         har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser i barnevernfaglig sammenheng 

·         kan oppdatere sin kunnskap om helse- og sosialpolitikk

 

Ferdigheter

Studenten

·         kan anvende kunnskap om forebyggende og helsefremmede arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg

·         kan anvende kunnskap og kompetanse til å kommunisere og samarbeide med barn og foresatte i forebyggende arbeid

·         kan anvende kunnskap og kompetanse til å initiere og følge opp tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid, særskilt samarbeid med barneverntjenesten

·         kan anvende relevante tiltak som bidrar til at unge vanskeligstilte inkluderes i arbeid

·         kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse på arenaer der barn og unge oppholder seg

·         kan anvende kunnskap om barn og unges digitale hverdagsliv  

 

Generell kompetanse

Studenten

·         kan anvende kunnskap fra ulike faglige disipliner og perspektiv til å reflektere faglig, etisk og kritisk omkring egen rolle som barnevernspedagog i forebyggende og helsefremmende sosialpedagogisk arbeid

·         kan forstå og reflektere omkring betydningen av en estetisk tilnærming i arbeidet med barn og unge

·         kan forstå og reflektere over sammenhenger mellom helse, utdanning og livsvilkår

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet foregår i form av forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, skriftlige øvelser, (oppgaveskriving), presentasjon i grupper. Inkludert i emnet er en minipraksis hvor studentene gjennomfører kreative og innovative aktiviteter i samhandling med barn og unge på ulike arenaer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende arbeidskrav/obligatorisk aktivitet godkjent innen fastlagt frist for å kunne framstille seg til eksamen:

1. Obligatorisk tilstedeværelse i minipraksis.

For obligatorisk undervisning stilles det krav om 80 % nærvær. Ved fravær over 20 % gis et omfattende arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen.

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen (TP).

1. INTERACT - inter1200

Følgende arbeidskrav må være godkjent:

Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%. Loggen forutsetter deltakelse på seminar over to dager. Fravær medfører en individuell kompensatorisk oppgave.

Les mer om INTERACT og inter1200 her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet gjennomføres som en skriftlig eksamen i mindre grupper. Oppgaveteksten gis ved starten av emnet. Eksamensgruppen skal gjennomføre et mindre prosjektarbeid med utgangspunkt i en problemstilling fra sin praksisarena.

Eksamensbesvarelsen skal være på 15 sider (+/- 10%). Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler skal være tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.