EPN

BLH3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor's Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I arbeidet med bacheloroppgaven skal studentene bygge på kunnskaper fra tidligere deler av studiet og fordype seg i et tema de ser som vesentlig for sitt framtidige arbeid som barnehagelærer. Gjennom perioden skal de erfare at fordypning på et avgrenset område gir utvidet innsikt i og handlingsrepertoar for pedagogisk arbeid med barn, personale og foreldre med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger. Bacheloroppgaven stiller høye krav til selvstendighet og evne til å søke veiledning og innhente kunnskap og erfaringer fra ulike kilder. 

Undervisningen starter i høstsemesteret og avsluttende vurdering er i vårsemesteret.

Forkunnskapskrav

Progresjonskrav for utdanningen fremgår av programplan for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper

Studenten

 • har begynnende kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk
 • har utvidet kunnskap om og innsikt i bacheloroppgavens tema

Ferdigheter

Studenten

 • har evne til å formulere og avgrense et pedagogisk og/eller fagdidaktisk problem
 • kan anvende metodisk kunnskap til å formidle og dokumentere sentralt fagstoff innen det selvvalgte temaet
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid i tråd med faglige og metodiske krav og forskningsetiske retningslinjer
 • viser ferdigheter i akademisk skriving og hvis aktuelt, fremstille et praktisk arbeid visuelt.

Generell kompetanse

Studenten

 • diskuterer sammenhengen mellom det selvvalgte teamet og barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • kan reflektere kritisk og etisk rundt oppgavens tema , metode og datagrunnlag

Innhold

I bachelorperioden skal studenten videreutvikle kunnskaper om akademisk skriving, samt oppøve begynnende kunnskaper om vitenskapsteori, forskningsetikk og metode. Målet med bacheloroppgaven er at studenten skal dokumentere profesjonskunnskap. Emnets innhold defineres av en selvvalgt problemstilling som skal sees i sammenheng med fremtidig profesjonsutøvelse. Studenten velger selv tema, problemstilling og metode for oppgaven. Bacheloroppgaven kan ta utgangspunkt i temaer studenten har jobbet med i sin fordypning, men må være en videreutvikling av disse temaene. Problemstilling skal godkjennes av veileder, og metoden må henge sammen med valgt problemstilling.

Oppgaven kan dokumenteres og utføres på ulike måter. Alle studenter skal skrive en fagtekst om sitt arbeid. I enkelte temaer kan den skriftlige fagteksten kombineres med et praktisk arbeid. Da vil deler av bacheloroppgaven ha form som for eksempel digitale arbeider, foto, video-/lydopptak, bildebok, installasjoner, egenprodusert utstillinger, forestillinger eller konserter. Andre muligheter er utarbeidelse av opplegg sammen med barn knyttet til spesifikke fagdidaktiske utfordringer. Praktisk arbeid som ikke kan legges ved oppgaven, dokumenteres der det finner sted og legges ved fagteksten. Dersom man velger å gjøre et praktisk arbeid, må fagteksten inneholde diskusjoner om ulike valg og pedagogiske forståelser relatert til det praktiske arbeidet/prosessen man har utført. 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i emnet er

 • oppgave og metodeseminar
 • veiledning
 • individuelt arbeid 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er ingen obligatoriske arbeidskrav knyttet til emnet.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemesteret. Eksamen består av en bacheloroppgave.

 • Bacheloroppgaven skal være på 9000 ord (+/- ti prosent).

 • Dersom man i tillegg til fagteksten velger å gjennomføre et praktisk og/eller digitalt arbeid, skal fagteksten være på 4500 ord (+/- ti prosent), i tillegg skal studenten levere inn dokumentasjon av det praktiske arbeidet. Arbeidet må være organisert slik at sensors tid til å se/høre gjennom det hele ikke overstiger 20 minutter.

Bacheloroppgaven er i utgangspunktet et individuelt arbeid. Dersom studenter samarbeider om bacheloroppgaven, skal hver enkelt students medvirkning i arbeidet fremgå klart av et følgenotat. Følgenotatet skal inneholde refleksjon over arbeidsfordeling og læringsutbytte av samarbeidsprosessen. Det er ikke mulig å være flere enn to studenter sammen om fagteksten. 

Det kan utvikles et praktisk arbeid sammen i større gruppe. Fagteksten må da skrives individuelt eller to og to studenter sammen. Hver innleverte oppgave må ha en unik problemstilling

Dersom to studenter velger å levere oppgaven sammen skal:

 • Bacheloroppgaven være på 14 000 ord (+/- ti prosent) når fagtekst er eneste dokumentasjonsform.

 • 7000 ord (+/- ti prosent) ved valg av en praktisk del, sammen med dokumentasjon av det praktiske arbeidet. Arbeidet må være organisert slik at sensors tid til å se/høre gjennom det hele ikke overstiger 30 minutter.

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av bacheloroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny bacheloroppgave.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Bacheloroppgaven vurderes av en intern og en ekstern sensor.