EPN

BLH3160 Dramatisk lek og læring Emneplan

Engelsk emnenavn
Dramatic Play and Learning
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012.

Lek har en sentral plass i barnehagens hverdag. I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver(2006) beskrives leken som en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Leken er en del av barns naturlige væremåte, der de både tilegner seg, bearbeider og uttrykker sine opplevelser og erfaringer. Å leke er viktig for barns livsutfoldelse, utvikling og læring. Hensikten med å leke er ikke å oppnå bestemte mål. Leken er også et mål i seg selv.

Den mest spontane form for drama i vår kultur finner vi i barns dramatiske lek, og i denne finner vi opphavet til kunstarten teater. I emnet vektlegges dramapedagogikk; en kunstnerisk-pedagogisk bruk av lekens og teatrets uttrykksformer i metodisk arbeid med barn.

Både i leken og teatrets fiktive verdener tilfredsstiller vi behovet for å reflektere over og begripe den verden vi lever i. Slik kommer vi nærmere en erkjennelse av hvem vi er.

Emnet; Dramatisk lek og læring vil gi studentene praktisk og teoretisk kunnskap om barns lekekultur. Studenten skal utvikle kompetanse og ferdigheter til å lede pedagogisk arbeid for å skape et godt lekemiljø i barnehagen.

Forkunnskapskrav

Progresjonskrav for utdanningen fremgår av programplan for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskaper om ulike teorier om lek i et dannelsesperspektiv
 • kunnskaper om lekens og  teatrets elementer som grunnlag for pedagogisk arbeid med barn 0-5 år
 • kunnskaper om lekens estetiske uttrykk og lærings- og erkjennelsesprosesser i dramatisk lek
 • kunnskaper om dramatisk lek i lys av alder, kjønn, kulturell bakgrunn og funksjonsnivå
 • kunnskaper om barnehagen som ramme for barns dramatiske lek - muligheter, begrensninger og utfordringer

Ferdigheter

Studenten kan

 • utvikle eget dramatisk uttrykk
 • bruke lekens og teatrets elementer som inspirasjon for kunstpedagogiske arbeidsformer
 • lede det pedagogiske arbeidet for å skape godt lekemiljø i barnehagen
 • formidle betydningen av og kunnskaper om dramatisk lek til avdelingens personale og foreldregruppe
 • observere, analysere og vurdere barns estetiske uttrykk i lek og dokumentere sitt arbeid med dramatisk lek i barnehagen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over sin egen betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns lek (i sin samtid)
 • forstår lekens egenverdi og viser omsorg for og skaper rammer for barns lekekultur
 • har forståelse for og kan vurdere kvalitet i teater for barn og dramapedagogisk arbeid
 • ser barn som kompetente aktører og kan ta i bruk barnehagens lokale kunst og kulturarenaer i kunstpedagogisk arbeid med barn.

Innhold

Innholdet i fordypningen består av følgende tre hovedtemaer:

1. Dramatisk lek- læring og erkjennelse

 • Lek i et historisk, kulturelt og samtidig perspektiv
 • Dramatisk lek som et estetisk uttrykk
 • Dramatisk lek i lys av læring, omsorg og erkjennelse
 • Barns lekekultur

2. Drama og dramatisering som inspirasjon til dramatisk lek

 • Ulike uttrykksformer i teater
 • Dramafaglig egenutvikling
 • Ulike dramapedagogiske arbeidsformer
 • Vurdere teater for barn

3. Dramatisk lek i barnehagens hverdag

 • Ledelse av det pedagogiske arbeidet på avdelingen for å fremme barns dramatiske lek i barnehagens hverdagsliv, inne og ute.
 • Lede prosesser som beriker barns dramatiske lek
 • Barnehagen som kulturarena
 • Leketøy og rom som inspirasjon til dramatisk lek

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktive undervisningsformer anvendes for å styrke studentens praktiske ferdigheter, estetiske oppmerksomhet og refleksjonsevne. Arbeidsmåtene vil være praktisk undervisning, forelesninger, kollokviearbeid, diskusjoner, individuelt skriftlig arbeid, studiebesøk, gruppearbeid med fremlegg, drama/teaterverksted og teaterbesøk.

I studiet vil studentene observere, delta og tilrettelegge for lek med utgangspunkt i spontane situasjoner og i mer planlagte estetiske forløp i barnehagehverdagen.

Tilbud om studietur

I emnet vil studentene og faglærerne planlegge en tredagers studietur til en barneteaterfestival i Skandinavia. Kostnader: 3000 - 4000 kroner. Studieturen betales i sin helhet av studentene selv. Prisen vil kunne variere etter studentenes valg av reisemåte og overnatting. Studenter som ikke har anledning til å reise vil få alternative tilbud.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Presentasjon av prosjektarbeid i gruppe på 4-6 studenter (ca. 45 minutter) med individuell vurdering.

Hensikten med arbeidskravene er å sikre faglig utvikling og å gi studenten tilstrekkelig tilbakemelding og faglig veiledning. Utfyllende informasjon om arbeidskrav finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng). 

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisning

Det er krav om minimum 80 prosent tilstedeværelse. Fravær utover 20 prosent medfører at studenten normalt ikke får avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av egen eller barns sykdom, dokumentert med legeerklæring, vil kunne få alternative oppgaver som kan gi eksamensrett. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 40 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i høstsemesteret. Eksamen består av to deler:

 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Omfang 2500 ord (+/- 10%).
 • Praktisk/muntlig eksamen i gruppe. Den muntlige eksamen tar utgangspunkt i en gruppevis dramatisering for en aldersbestemt barnegruppe (varighet inntil 15 minutter pr. gruppe). Muntlig eksamen gjennomføres deretter som en samtale i gruppe med individuell vurdering (varighet 40 minutter pr. gruppe).

 Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet karakter.

Ny og utsatt eksamen

Ved stryk/dokumentert gyldig fravær på én av eksamensdelene avlegges ny eksamen i den aktuelle delen. Kandidater som får ikke bestått resultat på del 1 leverer en bearbeidet versjon av semesteroppgaven ved første ny/utsatt eksamen. Ved senere forsøk leveres ny semesteroppgave. Kandidater som får ikke bestått på del 2, kan gjennomføre eksamen individuelt dersom det ikke kan dannes en gruppe.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) ellerhttp://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Skikkethetsvurdering for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Det gis én samlet karakter for del 1 og 2. De to delene vektes likt (50/50).

Sensorordning

Del 1 vurderes av to interne sensorer. Del 2 vurderes av to interne og én ekstern sensor.