EPN

BLH3130 Utefag og ledelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Early Childhood Outdoor Education
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
30 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012.

I fordypningen skal studentene videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og kompetanser i kunnskapsområdet NHB og i barnehageledelse. Som profesjonsutøver vil barnehagelæreren utøve både administrativ og faglig ledelse av barn og personale. Kvalifisering for personalledelse og foreldresamarbeid er en viktig del av fordypningen. Kunnskap og kompetanse om ledelse er nødvendig for å ivareta barnehagens samfunnsmandat. Studenten skal ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse for å kunne skape et læringsmiljø der fagområdene i barnehagen inngår, og som ivaretar likeverd, demokrati og mangfold. 

Naturen og barnehagens nærmiljø gir barnehagen store muligheter for faglig og pedagogisk arbeid og er en arena for lek, opplevelse, mestring og læring. Fagdidaktisk arbeid med barn bidrar i barnas danningsprosess og fremmer barnas læring og motoriske, sosiale og språklige utvikling. Dette krever kompetente barnehagelærere som har kunnskap og ferdigheter i å lede et slikt arbeid. Gjennom varierte arbeidsformer skal studentene utvikle sine ferdigheter, bygge kunnskap og få nødvendig kompetanse til å lede barne- og personalgruppen i arbeid med barn innenfor kunnskapsområdet NHB. Studentene skal kunne reflektere over og analysere muligheter for faglig arbeid ute i barnehagens ulike naturmiljøer. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap Studenten har

 • utvidet faglig og didaktisk kunnskap om ledelse av, og arbeid med, barn i natur
 • kunnskap knyttet til biologisk mangfold og bruk av natur i fagdidaktisk arbeid med barn
 • kunnskap om naturvitenskaplig metode for undersøkelse og kunnskapsbygging
 • kunnskap om naturen som en danningsarena
 • kunnskap om biotoper og natur i og i tilknytning til storbyen
 • kunnskap om yrkesetiske utfordringer knyttet til ledelse

Ferdigheter Studenten kan

 • finne frem til og utnytte varierte og rikholdige leke- og naturmiljø i barnehagens nærmiljø og/eller storbyen
 • bruke ulike redskap, hjelpemidler og IKT knyttet til fagdidaktisk arbeid med barn ute
 • lede kompetanseutvikling i personalet i fagdidaktisk arbeid med barn ute i natur
 • anvende sin kunnskap og erfaring med ledelse, refleksjon og veiledning til å undersøke, forstå og videreutvikle arbeid med barn i natur.

Generell kompetanse Studenten kan

 • reflektere over bruk av natur som en læringsarena i barnehagen
 • bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å lede barne- og personalgrupper i naturen
 • legge til rette for gode danningsprosesser med barn i naturen
 • kan reflektere over ulike naturmiljøer som leke- og læringsarena for barn i et mangfoldig samfunn

Innhold

Innholdet i fordypningen består av følgende hovedtemaer:

Barnehagelæreren og naturen

 • Arbeid med ledelse av barn og personalet i en barnehage preget av mangfold

 • De yngste barna

 • Barn med særlige behov

 • Barn med ulike erfaringer og forutsetninger

 • Ledelse av demokratiske prosesser knyttet til arbeid med barn i natur

 • Ledelse av endringsarbeid knyttet til arbeid med barn i natur

Naturen og mennesket

 • Menneskets plass i naturen og sentrale emner innen økologisk filosofi knyttet til sammenhengen mellom mennesket, kultur og miljø

 • Naturen som en av barnehagens danningsarenaer

 • Friluftsliv i barnehagen i et kulturhistorisk perspektiv

Natur, lek og læring

 • Mangfold i naturen: sammenheng og variasjoner av biotoper og nøkkelarter

 • Enkelt og sikkert friluftsliv med barn til ulike årstider

 • Spenningsfylt kroppslig lek i balansepunktet mellom sikkerhet og risiko

 • Kjønnsroller knyttet til lek i naturen

 • Tilrettelegging for motorisk læring/utvikling i varierte naturmiljøer

Lover, forskrifter og sikkerhet

 • Enkel førstehjelp og livredning i vann

 • Ulykkesforebyggende tiltak

 • Lover og regler for opphold og ferdsel i natur

Barnehagens naturpregede nærmiljø

 • Kartlegge og vurdere områder i nærmiljøet for lek, utforskning og læring for alle barn

 • Biologisk mangfold i nærmiljøet

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vil veksle mellom forelesninger, gruppe- og samarbeidsbaserte undervisningsformer og legger vekt på både teoretisk og praktisk arbeid. Studiet er aktivitetsbasert og opplevelsesorientert. Undervisningen vil derfor både skje i klasserom, på ekskursjoner og på overnattingsturer. Som en del av studieopplegget inngår tilbud om en kanotur varighet av 3 dager. Studentene må selv dekke utgiftene til kanoleie på ca. 400kroner. Studentene må selv dekke utgifter til mat. Studenter som ikke har anledning til å reise på studietur, vil få alternativt opplegg.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i bestemte faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning.

Arbeidskrav 

Avsluttende vurdering tar utgangspunkt i innholdet i arbeidskravmappen.

1: Naturlekeplass. Gruppe arbeid med muntlig gruppepresentasjon 15 minutter og individuelt skriftlig notat på 1200 ord (+/- 10 %).

2: Planter: Objektsamling på inntil 30 objekter. Skriftlig notat 500 ord (+/- 10%).

3: Danning: Skriftlig notat 1200 ord (+/- 10%).

4: Friluftsliv: Fremlegg 10 minutter, med bruk av bilder, film eller PowerPoint basert på erfaringer fra egen tur.

 

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Retten til å avlegge eksamen forutsetter tilstedeværelse og deltakelse i følgende faglige aktiviteter:

 • Tilstedeværelse på alle fremlegg knyttet til mappebidrag.
 • Delta på minst én veiledning der oppgaveteksten i mappeoppgaven krever dette.
 • Turer og ekskursjoner som er angitt i semesterplanen

 

Krav til 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse i all undervisning.

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i høstsemesteret. Eksamen er en individuell muntlig eksamen, om lag 30 minutter med utgangspunkt i arbeidskravmappen. 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) ellerhttp://www.hioa.no/Studier-og-kurs/Skikkethetsvurdering for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Inntil to A4-sider med stikkord eller tankekart.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Eksamen vurderes av ekstern og intern sensor.