EPN-V2

BLH3000 Ledelse, samarbeid og utvikling Emneplan

Engelsk emnenavn
Management, Cooperation and Development
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Barnehagesektoren har i dag stort mangfold i eierskap, størrelse, organisering, personal- og barnegrupper. Dette mangfoldet stiller ulike krav til ledelsen i barnehagen. Kunnskapsområdet vektlegger den pedagogiske lederrollen og tar opp ledelse, samarbeid og utvikling. Ledelse inkluderer pedagogisk ledelse, personalledelse og ledelse av endrings- og utviklingsarbeid. Pedagogisk ledelse innbefatter lærings- og utviklingsprosesser i personalgruppen og i barnegruppen i samarbeid med personalet. Samarbeid omfatter også møter med foresatte og eksterne instanser.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Har kunnskap om barnehagen som organisasjon, personalledelse samt samarbeid med foreldregruppen og andre samarbeidspartnere
 • Har kunnskap om pedagogisk ledelse, ledelse av barnegrupper og personalet
 • Har kunnskap om ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen med vekt på veiledning og pedagogisk dokumentasjon for refleksjonsprosesser
 • Har kunnskap om yrkesetiske problemstillinger forbundet med lederrollen

Ferdigheter

Studenten

 • Kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere det daglige pedagogiske arbeidet
 • Kan selvstendig lede veilednings- og samarbeidsprosesser i pedagogisk arbeid og i utviklingsarbeid
 • Kan velge egnede tilnærminger og metoder i arbeidet med utviklings, endring- og læringsprosesser
 • Kan lede faglige prosesser for å utvikle barnehagen som lærende organisasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan selvstendig formidle faglig kunnskap til personalet, foresatte og eksterne parter som er forankret i relevant forskning og barnehagens samfunnsmandat
 • Har innsikt i hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammene for og innvirker på ledelse, endring- og utviklingsarbeid og gjennom dette å bidra til god praksis
 • Kan kritisk vurdere betydningen av relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • Har evne til å reflektere etisk over egen lederrolle, barnehagens rolle i samfunnet og organisasjonens balanse mellom tillit og kontroll

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i studiet er:

 • Forelesninger
 • Ferdighetstrening i mindre grupper
 • Individuelt arbeid
 • Seminarer

Til emnet ligger også temadagen Barn i vanskelige livssituasjoner 2 (BIV2) som bygger på BIV 1 i kunnskapsområdet samfunn, religion, livssyn og etikk.

Veiledet praksisstudier

Praksisstudiet i sjette semester er veiledet og består av 25 dager obligatorisk praksisstudier med fokus på ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid.

Ved fravær fra praksisperioden, se nærmere informasjon i retningslinjer for praksis, https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelerer. I heftet "Informasjon om praksisoppgaven", som publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden finner du mer informasjon om praksisoppgaven.

For utfyllende informasjon om praksisstudier se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid, (180 studiepoeng).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i bestemte faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervisningen.

Arbeidskrav

 • Skriftlig individuelt refleksjonsnotat knyttet til praksisperioden (1200 ord +/- 10%). Studenter som ennå ikke har gjennomført praksisperioden i sjette semester vil få alternative arbeidskrav.

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

 • Temadag Refleksjon, profesjon og praksis 3, (RPP3), krav om 100 prosent deltakelse
 • Temadager og undervisningsøkter om Barn i vanskelige livssituasjoner 2 (BIV 2), krav om 100 prosent deltakelse
 • Deltakelse i INTER1300
 • Deltakelse i praksisforberedelse og praksisoppsummering, krav om 100 prosent deltakelse

Krav til 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse i all undervisning.

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og krav om tilstedeværelse i undervisningen finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell skriftlig, semesteroppgave (3000 ord +/- 10 %).

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av semesteroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny semesteroppgave.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) eller https://student.oslomet.no/skikkethetsvurdering for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Karakterskala A - F

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.