EPN

BLH1300 Kunst, kultur og kreativitet Emneplan

Engelsk emnenavn
Arts, Culture and Creativity
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen bygger på forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012. 

Kunnskapsområdet kvalifiserer studenten til å få en særlig forståelse for lek, improvisasjon og kommunikasjon i anvendelse av kunstfagene integrert i barnehagens arbeidsmåter. Bybarnehagen er en viktig arena for et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykk, og kunstfaglige kunnskaper og erfaringer kan bidra til likeverd, mangfold og inkludering gjennom dialog, samhandling og lekende nærvær i hverdagsbarnehagen. Området skal styrke studentens praktisk-estetiske ferdigheter, oppmerksomhet og refleksjon.

Barn er selv kulturskapere i samspill med omgivelsene - de skaper, gjenskaper og fornyer kulturen. Undervisningen er profesjonsrettet og kvalifiserer studenten til å arbeide med ledelse av barn og voksne i møter med kunst- og kulturuttrykk med et særlig fokus på de yngste barns opplevelses- og uttrykksmåter. 

Bærekraftig utvikling er en viktig del av barnehagen og et bidrag til fremtidsrettede forståelser og nytenkning i samfunnet. I kunnskapsområdet tilegner studenten seg innsikt og kunnskaper i å skape barnehagemiljøer som inviterer til selvstendighet, utforsking og kreativitet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskaper om barns skapende prosesser knyttet til lek og kunstneriske uttrykksmåter

 • kunnskaper om barns kroppslige, verbale og materielle uttrykksformer

 • kunnskaper om barns musikalitet og musikalske uttrykksmåter

 • kunnskaper om barns billedskaping, formgivende og romlige uttrykksmåter

 • kunnskap om samiske barns kulturuttrykk [1]

[1] Ny læringsutbyttebeskrivelse.

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende didaktisk kunnskap i ledelse av kunstneriske og estetiske prosesser med barn og voksne 

 • ta i bruk kunstfagenes ulike redskaper, teknikker og uttrykksformer i improvisasjon innen lek og læring

 • formidle kunst- og kulturuttrykk

 • skape miljøer som inviterer til estetiske opplevelser, selvstendighet, undring, utforskning, skaperglede og lek

 • samspille med de yngste barnas uttrykksmåter

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for kulturens mangfold og uttrykksformer i arbeid med barn

 • kan reflektere over sin egen betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns lek, eksperimentering, utforskning og uttrykk

 • ser barn som kompetente aktører i vårt mangfoldige samfunn, og kan ta i bruk barnehagens lokale kunst og kulturarenaer i pedagogisk arbeid med kunst og kultur

Innhold

Innholdet i emnet er organisert i følgende temaer:

Barns skapende lek

 • Lek og improvisasjon.
 • Barns dramatiske, formgivende og musikalske uttrykk i alderen 0-6 år.
 • Ledelse, dokumentasjon og vurdering av skapende prosesser med barn og voksne i en flerkulturell storbybarnehage.
 • Skapende og inspirerende miljøer inne og ute.

Utforskning

 • Utforskning av materialer, redskaper, teknikker, instrumenter, arbeidsmåter og kunstfaglige begreper.
 • Egne skapende uttrykksformer.

Kunst og kultur

 • Nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk.
 • Digitale og andre samtidsaktuelle medier.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktive undervisningsformer anvendes for å styrke studentens praktiske ferdigheter, estetiske oppmerksomhet og refleksjonsevne. Gjennom estetiske og musiske læringsprosesser, formidling og egen utprøving, får studenten mulighet til å utvikle kunnskap og faglig trygghet som leder og rollemodell. Det legges vekt på at digitale medier tas i bruk på kreative og reflekterende måter. Aktiv bruk av universitetets læringsplattform inngår som en del av undervisningsarenaen, spesielt i diskusjons- og dokumentasjonsarbeidet tilknyttet praksis/studiesamlinger i barnehagen.  Arbeidsmåtene vil omfatte praktisk skapende arbeid, forelesninger, seminarer og ekskursjoner. Studentene vil delta i gruppepresentasjoner for klassen, der faglige tema fra kunnskapsområdet vil bli drøftet med responsgrupper.

I praksisperioden vektlegges observasjon, undring og deltakelse i både planlagte prosesser og spontane situasjoner i barnehagehverdagen. Følgende arbeidsoppgaver som er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene er sentrale: Observere, delta og tilrettelegge for lek med utgangspunkt i spontane situasjoner og i mer planlagte estetiske forløp i barnehagehverdagen.

Veiledet praksisstudier

Praksisopplæringen har et omfang på totalt totalt 40 dager. Det er 20 dager praksisstudier i 1. semester (del 1) og 20 dager i 2. semester (del 2). Praksisstudiet i begge perioder er i samarbeid med kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring og Natur, helse og bevegelse . Disse praksisperiodene utføres i samme barnehage. Del 1 og del 2 vurderes under ett. Fravær skal tas igjen innen utgangen av høstsemesteret for del 1 og innen utgangen av vårsemesteret for del 2.

Mer informasjon om praksisstudier finnes i retningslinjer for praksisstudiet og i heftet "Informasjon om praksisoppgaven", som publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden

 

For utfyllende informasjon om praksisstudier se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid, (180 studiepoeng).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteteter og tilstedeværelse i undervisning.

Arbeidskrav

 • Arbeidskrav 1: Ett individuelt refleksjonsnotat knyttet til musikkfagets teorigrunnlag, omfang 1200 ord +/- 10 prosent

  Arbeidskrav 2: Ett individuelt refleksjonsnotat knyttet til dramafagets teorigrunnlag, omfang 1200 ord +/- 10 prosent

  Arbeidskrav 3: En gruppeoppgave knyttet til formingsfagets teorigrunnlag. Gruppeoppgaven består av et praktisk oppdrag som danner grunnlag for et muntlig fremlegg på 10 minutter, etterfulgt av 10 minutter respons/diskusjon i klassen.  Hver gruppe skal også levere inn et skriftlig notat, med foto/illustrasjoner, på minimum 500 ord +/- 10%.

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i all undervisning. 

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteter og krav til tilstedeværelse i undervisningen finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en praktisk pedagogisk eksamen i gruppe som består av tre deler à ti minutter, med fokus på musikalske, formgivende og dramatiske uttrykksmåter.

Hver eksamensdel teller én tredjedel av samlet karakter. Det gis individuell, gradert karakter. Alle eksamensdelene må gjennomføres og bestås for å bestå eksamen i kunnskapsområdet.

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Dersom det ikke kan dannes grupper til ny og utsatt eksamen, vil eksamen arrangeres individuelt. Ved stryk/legeattest ved én eller flere eksamensdeler er det kun den/de gjeldende delen(e) som må tas på nytt.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Hver eksamensdel vurderes av én intern og én ekstern sensor.