Emneplan forBLD2200 Språk, tekst og matematikk

Innledning

Innenfor dette kunnskapsområdet skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter knyttet til språk, tekst og matematikk. Studentene skal lære om barns matematiske og språklige utvikling, utvikling av dialogiske ferdigheter, barnelitteratur, barns medie- og tekstkultur, deres språklige uttrykk, meningsskaping, kreative undring og problemløsing. Overgangen barnehage/skole belyses også. Elementer ved språk, tekst og matematikk er til stede i barns lek og utforskning og framtrer gjennom et mangfold av kommunikasjonsformer og kroppslige uttrykk. Arbeid med språk, tekst og matematikk skal støtte opp om alle barns lek, læring og identitetsskaping i utviklingen av relasjoner og deltakelse i et demokrati.

Studenten skal i løpet av andre studieår få gjøre seg erfaringer med både foresatte, personale, og samarbeidspartnere, samt øve seg i å lede medarbeidere i barnehagen. Dette innebærer blant annet å utvikle egen veiledningskompetanse, og å reflektere over veiledningens plass i barnehagen. Studenten skal også tilegne seg en større forståelse for barnehagen som læringsmiljø og danningsarena, og barnehagelærers rolle og ansvar for å gi barnet varierte erfaringer.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne dokumentere følgende læringsutbytter, definert som kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse og ledelse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • barns matematiske utvikling og barns språkutvikling, også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv
 • hvordan barn tilegner seg dialogferdigheter og hvordan de skaper mening med og uttrykker seg gjennom ulike tegnsystemer
 • skjønnlitteratur og sakprosa for barn, moderne tekst- og mediekulturer og sjangrer fra muntlige fortellertradisjoner med særlig vekt på samisk fortellertradisjon
 • hvordan barns lek og deltakelse i hverdagsaktiviteter har betydning for deres språklige og matematiske utvikling
 • lekens og samtalens betydning for barns teksterfaringer, språk- og matematikkutvikling og hvordan språk og matematikk brukes som verktøy for utforsking og tenking
 • estetiske og kroppslige aspekter ved barns språklige og matematiske utvikling 

Ferdigheter

Studenten

 • kan observere, vurdere, legge til rette for og støtte barns språklige-, tekstlige- og matematiske utvikling i lys av barnehagens pedagogiske virksomhet
 • er en bevisst språklig rollemodell og en samtalepartner som fremmer barns aktive deltakelse, utvikling og danning
 • viser relasjonskompetanse og kan reflektere kritisk over egen rolle i kommunikasjon og samarbeid med foresatte og kolleger
 • kan skape et inkluderende og variert lekemiljø for matematisk og språklig utforsking, fortelling og høytlesing og sikre mangfold i barns tekstopplevelser og lesefellesskap, også i et flerkulturelt perspektiv
 • kan lede og veilede barnehagepersonalet i forbindelse med formelle og uformelle aktiviteter med barnegrupper
 • kan anvende digitale verktøy og medier i sitt pedagogiske arbeid med språk og matematikk i barnehagen

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan delta aktivt og kritisk i samtidens barnehagefaglige diskusjoner knyttet til språk, tekst og matematikk, samt drøfte etiske og faglig-pedagogiske problemstillinger med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • kan utøve pedagogisk ledelse i arbeidet med å inkludere og anerkjenne alle barns språklige, tekstlige og matematiske erfaringer
 • er bevisst det språklige, litterære og matematiske lekemiljøets betydning for arbeid med danning, demokrati og likestilling
 • mestrer norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og kan bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng 

Innhold

   ·         Norskfaglige tema

 • Barns språkutvikling
 • Barnelitteratur og tekster for barn
 • Språklig og tekstlig mangfold

·         Matematikkfaglige tema

 • Måling og sammenlikning
 • Tall og tallforståelse

·         Tverrfaglige tema

 • Barns språklige, litterære og matematiske medskaping i sosialt samspill
 • Pedagogens rolle i arbeid med språk-, litteratur-, og matematikkmiljø i barnehagen
 • Observasjon og kartlegging

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsmåtene i studiet bygger på studentenes erfaringsbaserte og praksisnære kunnskap og skal bidra til å åpne for refleksjon og læreprosesser. Studiet inneholder en stor grad av selvstudier og det forutsettes at studenten møter forberedt til alle samlinger. Studenten veksler mellom ulike læringsarenaer, og studentaktiviteter foregår både på universitetet, på arbeidsplassen og ved bruk av digitale læringsplattformer (LMS).

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer i forpliktende samarbeid med arbeidsplassen, eksempelvis individuelt arbeid, gruppearbeid, seminar, praktiske øvelser, workshop, forelesninger og veiledning.

Praksis

Praksisstudiet fordrer at studentene benytter arbeidsformer som understøtter læringsutbyttebeskrivelsene i og på tvers av kunnskapsområder. Praksisstudiet skal bidra til selvstendighet, trygghet og til å kunne ta ansvar i utøvelse av pedagogisk ledelse og faglig arbeid i barnehagen med en særlig vektlegging av profesjonsetiske problemstillinger.

Fordeling av praksisperiodene:                                                                                                                    3. semester: 20 dager ekstern veiledet praksis, vurdert av praksislærer tilknyttet OsloMet i samarbeid med faglærer. Dagene skal i utgangspunktet gjennomføres som 4 sammenhengende uker.

4. semester: 15 dager på eget arbeidssted veiledet og vurdert av faglærer i samarbeid med mentor (samtalepartner i barnehagen). Dagene skal i utgangspunktet gjennomføres tre dager i uken i fem uker og kombineres med ordinære studiesamlinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i bestemte faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning.

Arbeidskrav  

Vurderes og godkjennes av faglærer

 • Individuell skriftlig innlevering, omfang 1200 ord +/- 10%.                                                     a) Studenten transkriberer en samtale med barn, omfang 400- 1000 ord.                            b) Studenten leverer en fagtekst om barns språkutvikling med utgangspunkt i en transkribert samtale. Transkripsjonen leveres som vedlegg til fagteksten. Det tilbys veiledning som del av undervisningen. Formålet er økt kunnskap om barns språkutvikling og erfaring med transkripsjon som verktøy for refleksjon.
 • Skriftlig innlevering i gruppe, omfang 800 ord +/- 10%. Studentene leverer en fagtekst om barnelitteratur med utgangspunkt i bildebok, på sidemål. Formålet er økt kompetanse i samarbeid og økt kunnskap om barnelitteratur samt erfaring i bruk av sidemål.
 • Individuell digital produksjon, varighet ca. 3-5 minutter. Studentene lager en multimodal tekst i samarbeid med barn, inspirert av barnelitteratur. Barnas bidrag skal komme tydelig frem. Formålet er økt kunnskap og erfaring i bruk av multimodale tekster og digital produksjon sammen med barn.
 • Nettseminar om matematikk i barnehagen med utgangspunkt i observasjoner om barns egen målingsaktivitet fra barnehagen. Dette innebærer en skriftlig innlevering, bestående av:                     a) beskrivelse av observasjon 300 ord +/- 10%,                                                                   b) medstudentrespons omfang 300 ord +/- 10%                                                                   c) egenrefleksjon omfang 300 ord +/- 10%.                                                                           d) deltakelse på faglig samtale med vurdering og tilbakemelding grupper. Formålet er økt kunnskap og kompetanse om matematikk i barnehagen med særlig fokus på måling.

Obligatoriske aktiviteter                                                                                                                       Studentaktive læringsformer med hverandrevurdering og/eller tilbakemeldinger

 • Deltakelse i spillseminar i matematikk                                                                                   Hensikten er å få øvelse i å se hvilke elementer ved tallforståelse som kan komme til uttrykk i ulike spill, både for småbarnsavdeling og for de større barna. Studentene blir kjent med ulike spill ved å spille dem, alle spill som innebærer tall og telling. Gjennom seminaret øves studentene opp i å reflektere over egen rolle og ta barnas perspektiv.
 • Deltakelse i målingsseminar i matematikk                                                                           Hensikten er å erfare ulike måter å måle på, som kan overføres til barnehagen. Gjennom praktiske øvelser lærer studentene hvordan de kan møte barna i målingssituasjoner som kan ha ulik vanskegrad. Seminaret legger opp til refleksjon over egen rolle ved å møte barns opplevelser og utfordringer i ulike situasjoner.
 • Deltakelse i praksisseminarer i tilknytting til praksisperioden.                                              Hensikten er at studentene skal være forberedt før praksisperioden og at studentene skal reflektere og knytte erfaringer fra praksis til undervisningen.

 

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen                                                                  Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og krav til tilstedeværelse i undervisningen finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, deltid.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler, en skriftlig del og en muntlig del. Den skriftlige delen teller 40% og den muntlige delen teller 60%.  Begge deler må være bestått for å få karakter.

Del 1) Individuell skriftlig semesteroppgave. Omfang 2000 ord +/- 10%.                                                         Del 2) Individuell muntlig eksamen, varighet 20 minutter. En forberedt fremføring (ca. 10 minutter) innen selvvalgt tema etterfulgt av en muntlig høring der studenten besvarer spørsmål fra pensum (ca. 10 minutter). 

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1) Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Del 2) I forberedelsen til muntlig eksamen er alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.                                     

Del 1) , gradert skala A-F, teller 40 prosent

Del 2), gradert skala A-F,  teller 60 prosent

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor på både del 1 og del 2.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Language, Text and Mathematics
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
20 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Emnehistorikk