EPN

BLD1300 Natur, helse og bevegelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Nature, Health and Physical Activity
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
20 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kunnskapsområdet omfatter natur, helse, bevegelse, mat og bærekraft i vid forstand. Barn er sanselige og kroppslige i sin væremåte, og dette danner utgangspunkt for utforsking, undring, samtale, lek og læring. Barns kroppslige væremåte og mestringsopplevelser i ulike miljøer til alle årstider vil være sentrale temaer. Undring og førstehåndserfaringer med ulike naturfenomen og mangfoldet i naturen vil også være sentralt, samt barns livsmestring og danning. Varierte opplevelser og erfaringer i nærmiljøet er viktige, både innenfor og utenfor barnehagens område. Barnehagelæreren skal kjenne til folkehelseutfordringer og skal kunne bidra til at barns psykiske og fysiske helse blir godt ivaretatt. Måltid og matlaging skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og bidra til forståelse for maten sitt opphav. Barn skal gjennom eksperimentering, undring og utfordrende lek danne et grunnlag for å forstå bærekraftig utvikling.  

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • barns kroppslige lek og læring, og om hvordan man kan skape rom for dette
 • betydningen av friluftsliv og naturopplevelser
 • fysiske fenomen, biologisk mangfold, organismer i barn sitt nærmiljø og   sammenhengene i naturen 
 • bærekraftig utvikling og hvordan barnehagen kan bidra til økt miljøbevissthet
 • menneskekroppen, fysisk vekst og utvikling, motorikk
 • helsefremmende arbeid og barns helse og livsmestring
 • mat, maten sitt opphav, matlaging og måltid som pedagogisk ressurs
 • nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak
 •  hvordan lede leke, -lærings og utforskingsprosesser

Ferdigheter

Studenten kan

 • utforske naturen og eksperimentere og reflektere over naturfaglige fenomener sammen med barn 
 • velge og bruke materialer, råvarer, teknikker og redskaper i praktisk arbeid med barn og gjøre nytte av lokale naturressurser 
 • legge til rette for god hygiene, fysisk aktivitet, hvile og varierte måltid i samsvar med nasjonale føringer  
 • skape og bruke ulike rom sammen med barn, vurdere risiko av lekemiljø og samtidig legge til rette for barns risikovurdering og mestring 
 • orientere seg i og bruke nærmiljøets ulike muligheter for lek, utforskning og bevegelse sammen med barn
 • lede utviklingsarbeid basert på refleksjoner over barnehagen som leke-, lærings- og danningsarena.
 • bruke digitale verktøy i sitt pedagogisk arbeid med natur, helse og bevegelse i barnehagen.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over ulike natursyn
 • ivareta mangfoldet i barne- og foreldregruppen, ulike kulturelle perspektiv herunder samiske perspektiv.
 • medvirke og inspirere barn i deres aktive utforskning.
 • drøfte etiske problemstillinger knyttet til kunnskapsområdet.
 • lede og veilede barnehagepersonalet i forbindelse med formelle og uformelle aktiviteter med barnegrupper
 • kritisk vurdere sin egen pedagogiske ledelse og praksis

Innhold

Innholdet i emnet er organisert i følgende hovedområder, der fagdidaktikk, fokus på samspill og de yngste barna inngår i alle hovedområdene: 

 • Identifisere lek- og læringsmiljøer i barnehagen og nærmiljøet, inkludert natur og urbane miljøer ut ifra muligheter for naturfaglig utforsking og allsidige bevegelsesutfordringer 
 • Barns fysiske vekst, utvikling og motorisk læring  
 • Kroppslig lek  
 • Biologisk mangfold, økologi og bærekraftig utvikling 
 • Fysiske fenomener, teknologi og utforskende lek i barnehagen 
 • Helse; fysisk aktivitet, kosthold og livsmestring

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsmåtene i emnet bygger på studentenes erfaringsbaserte og praksisnære kunnskap og skal bidra til å åpne for refleksjon og læreprosesser. Studiet inneholder en stor grad av selvstudier og det forutsettes at studenten møter forberedt til alle samlinger. Studenten veksler mellom ulike læringsarenaer, og studentaktiviteter foregår både på universitetet, på arbeidsplassen og ved bruk av digitale læringsplattformer. 

Gjennom hele emnet skal studentene arbeide med oppgaver knyttet til emneplanens seks innholdskomponenter. Oppgavene skal presenteres og bearbeides i studiegruppene og inngår i studentaktive læringsformer med medstudentrespons. Målet med oppgavene er å opparbeide økt handlingskompetanse, refleksjon og begrunnelser for valg, samt øke evne til muntlig og kroppslig erfaringsdeling.

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer i forpliktende samarbeid med arbeidsplassen, eksempelvis individuelt arbeid som forberedelse til undervisning og skriftlige refleksjoner i etterkant, gruppearbeid, seminar, praktiske øvelser, ekskursjoner, forelesninger og veiledning. 

 

 

Praksis 

Praksisstudiet fordrer at studentene benytter arbeidsformer som understøtter læringsutbyttebeskrivelsene i og på tvers av kunnskapsområder. Praksisstudiet skal bidra til selvstendighet, trygghet og til å kunne ta ansvar i utøvelse av pedagogisk ledelse og faglig arbeid i barnehagen med en særlig vektlegging av profesjonsetiske problemstillinger. 

  

Fordeling av praksisperiodene: 

3. semester: 20 dager ekstern veiledet praksis veiledet - vurdert av praksislærer tilknyttet OsloMet i samarbeid med faglærer. Dagene skal i utgangspunktet gjennomføres som fire sammenhengende uker.

4. semester: 15 dager på eget arbeidssted veiledet og vurdert av faglærer i samarbeid med dialogpartner. Dagene skal i utgangspunktet gjennomføres tre dager i uken i fem uker og kombineres med ordinære studiesamlinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter deltakelse i obligatoriske aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning. 

Obligatoriske aktiviteter med krav til aktiv deltakelse og medstudentvurderinger

 • Deltakelse i praksisseminar i forkant og etterkant av praksisperiodene. Formålet er at studentene skal være godt forberedt før praksisperioden og at studentene skal reflektere og knytte erfaringer fra praksis til undervisning.

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisning

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle samlinger, både på campus, nett og i barnehagene. Studiet er bygget opp rundt arbeids- og undervisningsformer, med kollektive læringsprosesser som ikke kan erstattes med individuelle studieformer. 

Fravær utover 20 prosent medfører at studenten ikke kan avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Utfyllende informasjon om obligatoriske aktiviteter og krav til aktiv tilstedeværelse i undervisningen finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, deltid.

Vurdering og eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over tre dager, omfang 2500 ord +/- 10 %. 

 

Ny/utsatt eksamen 

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen.  

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tilgjengelig så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor.