Emneplan forBLD1300 Natur, helse og bevegelse

Innledning

Kunnskapsområdet omfatter natur, helse, bevegelse, mat og bærekraft i vid forstand. Barn er sanselige og kroppslige i sin væremåte, og dette danner utgangspunkt for utforsking, undring, samtale, lek og læring. Barns motoriske væremåte og mestringsopplevelser i ulike miljøer til alle årstider vil være sentrale temaer. Undring og førstehåndserfaringer med ulike naturfenomen og mangfoldet i naturen vil også være sentralt, samt barns livsmestring og danning. Varierte opplevelser og erfaringer i nærmiljøet er viktige, både innenfor og utenfor barnehagens område. Barnehagelæreren skal kjenne til folkehelseutfordringer og skal kunne bidra til at barns psykiske og fysiske helse blir godt ivaretatt. Måltid og matlaging skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og bidra til forståelse for maten sitt opphav. Barn skal gjennom eksperimentering, undring og utfordrende lek danne et grunnlag for å forstå bærekraftig utvikling. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • barns kroppslige lek og læring, og om hvordan man kan skape rom for dette
 • betydningen av friluftsliv og naturopplevelser
 • fysiske fenomen, biologisk mangfold, organismer i barn sitt nærmiljø og   sammenhengene i naturen 
 • bærekraftig utvikling og hvordan barnehagen kan bidra til økt miljøbevissthet
 • menneskekroppen, fysisk vekst og utvikling, motorikk
 • helsefremmende arbeid og barns helse og livsmestring
 • mat, maten sitt opphav, matlaging og måltid som pedagogisk ressurs -
 • nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak
 •  hvordan lede leke, -lærings og utforskingsprosesser

Ferdigheter

Studenten kan

 • utforske naturen og eksperimentere og reflektere over naturfaglige fenomener sammen med barn 
 • velge og bruke materialer, råvarer, teknikker og redskaper i praktisk arbeid med barn og gjøre nytte av lokale naturressurser 
 • legge til rette for god hygiene, fysisk aktivitet, hvile og varierte måltid i samsvar med nasjonale føringer  
 • skape og bruke ulike rom sammen med barn, vurdere risiko av lekemiljø og samtidig legge til rette for barns risikovurdering og mestring 
 • orientere seg i og bruke nærmiljøets ulike muligheter for lek, utforskning og bevegelse sammen med barn
 • lede utviklingsarbeid basert på refleksjoner over barnehagen som leke-, lærings- og danningsarena.
 • bruke digitale verktøy i sitt pedagogisk arbeid med natur, helse og bevegelse i barnehagen.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over ulike natursyn
 • ivareta mangfoldet i barne- og foreldregruppen, ulike kulturelle perspektiv herunder samiske perspektiv.
 • medvirke og inspirere barn i deres aktive utforskning.
 • drøfte etiske problemstillinger knyttet til kunnskapsområdet.
 • lede og veilede barnehagepersonalet i forbindelse med formelle og uformelle aktiviteter med barnegrupper
 • kritisk vurdere sin egen pedagogiske ledelse og praksis

Innhold

Innholdet i emnet er organisert i følgende hovedområder, der fagdidaktikk og fokus på de yngste barna inngår i alle hovedområdene:

 • Kroppslig lek og samspill
 • Barns motoriske læring, fysisk vekst og utvikling
 • Helse, fysisk aktivitet, mat og kosthold
 • Lek- og læringsmiljøer i barnehagen og nærmiljøet, inkludert natur og urbane miljøer
 • Biologisk mangfold, økologi og bærekraftig utvikling
 • Fysiske fenomener, teknologi og utforskende lek i barnehagen
 • Didaktiske arbeidsmåter som utforskende samtaler og problemløsning i barnegruppen
 • Livsmestring og etikk

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsmåtene i studiet bygger på studentenes erfaringsbaserte og praksisnære kunnskap og skal bidra til å åpne for refleksjon og læreprosesser. Studiet inneholder en stor grad av selvstudier og det forutsettes at studenten møter forberedt til alle samlinger. Studenten veksler mellom ulike læringsarenaer, og studentaktiviteter foregår både på universitetet, på arbeidsplassen og ved bruk av digitale læringsplattformer (LMS).

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer i forpliktende samarbeid med arbeidsplassen, eksempelvis individuelt arbeid, gruppearbeid, seminar, praktiske øvelser, work shop, turer og ekskursjoner, forelesninger og veiledning.

Praksis                                                                                                                                            Praksisstudiet fordrer at studentene benytter arbeidsformer som understøtter læringsutbyttebeskrivelsene i og på tvers av kunnskapsområder. Praksisstudiet skal bidra til selvstendighet, trygghet og til å kunne ta ansvar i utøvelse av pedagogisk ledelse og faglig arbeid i barnehagen med en særlig vektlegging av profesjonsetiske problemstillinger.

Fordeling av praksisperiodene:                                                                                                                 3. semester: 20 dager ekstern veiledet praksis veiledet - vurdert av praksislærer tilknyttet OsloMet i samarbeid med faglærer. Dagene skal i utgangspunktet gjennomføres som fire sammenhengende uker.

4. semester: 15 dager på eget arbeidssted veiledet og vurdert av faglærer i samarbeid med mentor. Dagene skal i utgangspunktet gjennomføres tre dager i uken i fem uker og kombineres med ordinære studiesamlinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte obligatoriske aktiviteter.

Arbeidskrav

1)Individuell skriftlig rapport, 1600 ord, +/- 10%)

Velg et sted eller område som dere bruker med en gruppe barnehagebarn gjennom flere årstider. Stedet skal innby til lek, fysisk aktivitet og naturfaglig utforskning.  Planlegg og gjennomfør ulike aktiviteter gjennom hele året, og c) dokumenter disse. Dokumentasjonene danner grunnlag for en skriftlig rapport (1600 ord +/- 10%) hvor erfaringene knyttes til teori.

2)Individuell muntlig presentasjon ca. 5 min. for medstudenter                                                                  Tema foreldresamarbeid og presentasjon av pedagogisk arbeid.                                                                a) Presenter to forskjellige dokumentasjoner fra arbeidskrav 1, for foreldrene, du velger selv i hvilken form (muntlig/digital/skriftlig).                                                                                                                     b) Dette danner grunnlag for den individuelle muntlige presentasjonen for medstudentene.

Formål med arbeidskravene: Utvikle ferdigheter, kunnskap og kompetanser beskrevet over.  Orientere seg i og bruke nærmiljøets ulike muligheter for lek og utforskning sammen med barn.

 

Obligatoriske aktiviteter                                                                                                                       Studentaktive læringsformer med hverandrevurdering og/eller tilbakemeldinger

1.      Tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter

a) Tilrettelegg og gjennomfør to aktiviteter tilpasset barnegruppen.                                                         b) Prosessen skal dokumenteres og oppsummeres i et skriftlig notat på 750 ord, +/- 10%.                     c) Notatet deles og diskuteres med studiegruppen.

2.      Kartlegging av fysisk uteområde

a) Kartlegg det fysiske uteområdet i barnehagen                                                                                       b) Utarbeid et skriftlig individuelt notat på 350 ord, +/- 10%, basert på kartleggingen og refleksjoner sammen med personalet på egen avdeling/base.                                                                                        c) Notatet deles og drøftes i studiegruppen.                                                                                                 d) Studiegruppen forbereder muntlig presentasjon på 15- 20 minutter hvor det gis medstudentrespons.

3.      Biologisk mangfold i barnehagens nærmiljø:

Individuell digital fortelling, 3-5 minutter, som presenteres i studie/seminargruppen hvor det også gis hverandre tilbakemeldinger.

4.      Rollespill basert på måltid i barnehagen

a)  Observer to ulike måltider i barnehagen, med tanke på smaksopplevelse, matglede, sosialt samspill og medvirkning.                                                                                                                                          b) Del erfaringene med studiegruppa                                                                                                        c)   Studiegruppa lager et inspirasjons rollespill på 5 - 10 minutter som presenteres i seminargruppene.

Formålet med de faglige aktivitetene er økt handlingskompetanse, refleksjon og begrunnelser for valg, samt øke evne til muntlig og kroppslig erfaringsdeling

 • Deltakelse i praksisseminarer i tilknytting til praksisperioden

Formålet er at studentene skal være godt forberedt før praksisperioden og at studentene skal reflektere og knytte erfaringer fra praksis til undervisningen.

Krav om  80 prosent tilstedeværelse i undervisningen                                                                 Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og krav til tilstedeværelse i undervisningen finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, deltid.

Vurdering og eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over tre dager, omfang 2500 ord +/- 10 %.

Ny/utsatt eksamen                                                                                                                                        Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen.                             Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tilgjengelig så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Vurderes av en intern og en ekstern sensor.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Nature, Health and Physical Activity
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
20 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Emnehistorikk