EPN

BLAPE3001 Praksis, 3.studieår Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical Training, 3rd Year
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Omfang
0 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

For mer informasjon om veiledet praksisstudier - se programplan.

Forkunnskapskrav

For utfyllende informasjon om progresjonskrav se programplan for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert

Læringsutbytte

Praksisstudiet er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene i kunnskapsområdene og relateres til studentenes erfaringsbakgrunn og kompetanse. 

Innhold

I heftet "Informasjon om praksisoppgaven" vil innhold, fokus og oppgaver i de enkelte praksisperiodene bli beskrevet nærmere. Heftet publiseres på universitetets digitale læringsplattform.

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudiets innhold skal gjennomføres i nært og forpliktende samarbeid mellom praksisbarnehager, praksislærere i barnehagen, studenter og faglærere på universitetet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksisstudiet er en obligatorisk del av studiet og det er krav om 100 % tilstedeværelse. 

Vurdering og eksamen

Antall dager med veiledet og vurdert praksis:

KULL 2019 og tidligere kull: 20 dager praksis på eget arbeidssted.

KULL 2020: 35 dager praksis på eget arbeidssted, 15 dager høst og 20 dager vår.

Ny praksisperiode

Studenter som blir vurdert til" Ikke bestått" i en veiledet praksisperiode kan fullføre det påbegynte studieåret, men får deretter ett års opphold i ordinært studieløp. Ny praksisperiode gjennomføres neste gang ordinær praksis organiseres, normalt neste studieår. Hvis praksis blir vurdert til bestått ved andre gangs forsøk, kan studenten gjenoppta studiet.

Hvis praksisperioden blir vurdert til" Ikke bestått" ved andre gangs forsøk, må studiet normalt avbrytes.

Vurderingsuttrykk

Praksisstudiet vurderes til bestått / ikke bestått. 

Sensorordning

Universitetets faglærere i samarbeid med barnehagen.