EPN-V2

BIOBPRA1 Praksis i medisinsk biokjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
Medical Biochemistry Practice
Studieprogram
Bachelorstudium i bioingeniørfag
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler bioingeniørprofesjonens yrkesrolle og yrkesutøvelse med fokus på pre- og postanalytiske forhold, analyseinstrumenter, kontrollrutiner, teknologi og automasjonssystemer, metoder og analyseprosesser.

I laboratorier for medisinsk biokjemi er det bioingeniørens ansvar å analysere biologisk materiale med avanserte analyseinstrumenter og vurdere prøveresultatenes analysekvalitet. I praksis legges det vekt på at studentene får innføring i rutiner og kvalitetssikringsprosesser, og forståelse for analyseresultatenes bidrag i pasientbehandlingen. I praksisperioden vil studentene ta blodprøver av pasienter og utvikle evne til samhandling under veiledning av erfarne bioingeniører med relevant kompetanse.

Forkunnskapskrav

 • Bestått første studieår eller tilsvarende i bachelorstudium i bioingeniørfag, med unntak for emnet BIOB1060 eller
 • Opptak til kompletterende utdanning for bioingeniører

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan forklare metode- og analyseprinsipper som benyttes på praksisstedet, for eksempel i hematologi, koagulasjon og klinisk kjemiske instrumenter
 • kan forklare måleprinsippene til analyseinstrumentene som benyttes på praksisstedet
 • kan gjøre rede for vesentlige faktorer som kan påvirke målingene og analyseresultatene i pasientprøver
 • kan gjøre rede for feilkilder knyttet til metodene som benyttes på praksisstedet
 • kan gjøre rede for kvalitetssikring på praksisstedet og forklare hvordan og hvorfor kvalitetskontroller brukes i analysearbeidet i medisinsk biokjemi
 • kan forklare hvordan laboratoriene kan bidra i pasientbehandlingen
 • kjenner til laboratorieinformasjonssystemer (LIS), mellomvareløsninger og styringssystemer for analyseinstrumenter på praksisstedet

Ferdigheter

Studenten

 • kan følge laboratoriets daglige rutiner og analyseprosedyrer
 • kan delta i gjennomføring av analysearbeidet på praksisstedet
 • kan vurdere prøvematerialets egnethet
 • kan vurdere prøveresultaters pålitelighet på grunnlag av biokjemisk, metodologisk og teknisk kunnskap
 • kan bruke og vedlikeholde utvalgte analyseautomater som benyttes på praksisstedet
 • kan ivareta pasienten i prøvetakingssituasjonen

Generell kompetanse

Studenten

 • tar ansvar og viser initiativ og selvstendighet i arbeidssituasjonen
 • kan samhandle med kolleger og pasienter uavhengig av etnisk, religiøs eller kulturell bakgrunn

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter 7 ukers veiledet ekstern praksis i et laboratorium for medisinsk biokjemi.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er ingen særskilte arbeidskrav i emnet.

Merk at det er krav om tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon om tilstedeværelseskrav i praksis, se «Vurdering av ekstern praksis» i programplanens hoveddel.

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering:

Del 1) Vurderte praksisstudier. Det kreves minimum 90 prosent tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon om tilstedeværelseskrav i praksis, se «Vurdering av ekstern praksis» i programplanens hoveddel.

Del 2) Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 2000 ord (+/- 20 prosent). Oppgaven utleveres ved emnets oppstart og leveres inn etter gjennomført praksis.

Både del 1 og del 2 må være bestått for å bestå emnet.

Ny vurdering/eksamen: Ikke bestått del 1 praksis innebærer normalt at studenten må ta hele praksisperioden på nytt. Ved ikke bestått del 2 hjemmeeksamen har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Det kan framsettes klage over karakterfastsetting på del 2 hjemmeeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Del 1) Midtveisvurdering gjennomføres av praksisveileder og kontaktlærer ved universitetet. Sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet.

Del 2) Alle besvarelser vurderes av én sensor. Ekstern sensor benyttes regelmessig, og minimum ved hver tredje gjennomføring av emnet. Ved uttrekk av besvarelser til ekstern sensur skal uttrekket omfatte minimum 10 prosent av besvarelsene, men uansett ikke færre enn 5 besvarelser. Ved uttrekk skal ekstern sensors vurdering komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med BIOPRA1 Praksis i medisinsk biokjemi.