EPN

BIOB2400 Patofysiologi og laboratoriediagnostikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Patophysiology and Laboratory Diagnostics
Studieprogram
Bachelorstudium i bioingeniørfag
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er todelt og går over 2 semestre. Del 1 gjennomføres i 3. semester og omhandler kunnskap om patofysiologiske prosesser, som for eksempel inflammasjon, infeksjon, celleskade, celledød og kreftutvikling, som er grunnleggende for å forstå sykdomsprosesser. Å karakterisere forstyrrelsene i de biologiske prosessene ved sykdom danner grunnlaget for laboratoriediagnostikken. Analyse av biokjemiske markører og celler fra ulike organer er viktig for diagnose og behandling av pasienter, og bioingeniøren er sentral i utførelsen av disse analysene. Emnets del 2 er et prosjekt i tverrfaglig kommunikasjon, samhandling og veiledning, som gjennomføres i 4. semester.

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan forklare årsaker til utvalgte sykdommer i lever og gastrointestinalsystemet, det endokrine systemet, det kardiovaskulære systemet, det respiratoriske systemet, reproduksjonssystemet, det skjelettmuskulære systemet, blodsystemet, væske-, elektrolytt- og syre/base-balansen, nyre og urinveissystemet
 • kan forklare biologiske prosesser som opptrer ved utvalgte sykdommer i ulike organer, og hvordan analyser av biologisk materiale kan bidra til å påvise sykdom
 • har kunnskap om laboratorieundersøkelsers relevans og betydning for forebygging, diagnostisering og behandling av sykdom
 • kjenner til metoder, laboratorieutstyr og bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver innen nukleærmedisin og farmakologi
 • kan gjøre rede for kommunikasjonsteorier som er relevante for å formidle bioingeniørfaglig praksis 
 • kjenner til hvordan barn og unges medvirkning og rettigheter kan sikres i blodprøvetakingssituasjonen 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan diskutere og reflektere over betydningen av laboratorieundersøkelser i diagnostisering
 • kan beherske basal hjertelungeredning (HLR) og bruk av hjertestarter
 • kan finne, vurdere og følge gjeldende retningslinjer for vern mot ioniserende stråler

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan formidle fagkunnskap og veilede medstudenter på tvers av profesjoner

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt i studiepoeng:

 • Patofysiologi og laboratoriediagnostikk: 7 stp
 • Tverrprofesjonell kommunikasjon og samhandling: 3 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer, gruppeoppgaver, fordypningsoppgave og prosjektarbeid.

Deler av undervisningen er organisert som «omvendt undervisning» og teambasert læring (TBL). Digitale læringsressurser eller gruppeoppgaver vil bli gjort tilgjengelig for studentene på forhånd og tiden på universitetet vil bli brukt til oppgaveløsning og diskusjon. Seminarer holdes i forbindelse med fordypningsoppgave der gruppene tar for seg ulike aktuelle problemstillinger innenfor laboratoriemedisin og gir en muntlig presentasjon av egen oppgave.

Tverrfaglig prosjekt gjennomføres i grupper med studenter fra andre helsefagutdanninger, eksempelvis veiledning i blodprøvetaking. I forkant av prosjektet vil det bli arrangert kurs i veiledning. Prosjektet gjennomføres i 4. semester.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Del 1, ett obligatorisk seminar med muntlig fremlegg av fordypningsoppgave
 • Del 2, minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet prosjektarbeid
 • Del 2, gjennomført kurs i basal hjertelungeredning (HLR) og bruk av hjertestarter

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering:

 • Del 1, patofysiologi og laboratoriediagnostikk: Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 3 timer.
 • Del 2, tverrfaglig prosjektarbeid: Skriftlig rapport fra prosjekt i gruppe på 3-5 studenter, 1500-2500 ord. Rapporten innleveres ved prosjektets slutt. 

Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet.

Ny eksamen: Dersom studenten(e) ikke består en av eksamensdelene må denne delen tas på nytt. Ved ikke bestått Del 2 prosjektoppgave kan gruppen levere omarbeidet versjon av oppgaven én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: Ingen hjelpemidler tillatt.

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Del 1: Gradert skala A-F.

Del 2: Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

4 studiepoeng overlapp med BIO2000 Medisinsk biokjemi og laboratoriediagnostikk.

3 studiepoeng overlapp med BIOPRA1.