EPN

BIOB1300 Cellebiologi og biokjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
Cell Biology and Biochemistry
Studieprogram
Bachelorstudium i bioingeniørfag
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter grunnleggende teoretisk kunnskap i biokjemi, cellebiologi, genetikk og mikrobiologi. Kunnskap innen disse temaene er et viktig grunnlag for å forstå de metoder og analyser som benyttes innen bioingeniørfaget, og for å kunne sette analysesvarene inn i en biologisk sammenheng.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan gjøre rede for eukaryote og prokaryote cellers oppbygging, funksjon og metabolisme
 • kan gjøre rede for hvordan genetisk informasjon flyter fra DNA via RNA til proteiner
 • kan gi eksempler på hvordan cellebiologiske faktorer kan virke inn på helse og sykdom
 • kan beskrive viktige makromolekylers struktur og egenskaper
 • kan gjøre rede for enzymers funksjon som biologiske katalysatorer
 • kan beskrive prinsipper innen grunnleggende genetikk og kjenner til forholdet mellom arv og sykdom
 • kan beskrive likheter og forskjeller mellom bakterier, virus, sopp og parasitter
 • kan gjøre rede for betingelser for cellulær vekst  

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan analysere og tolke cellebiologiske og biokjemiske data

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt i studiepoeng:

 • Biokjemi: 3,5 stp
 • Cellebiologi: 3,5 stp
 • Genetikk: 2 stp
 • Mikrobiologi: 1 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. 

Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Digitale læringsressurser benyttes i emnet i form av videoforelesninger og øvingsoppgaver. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse på seminarer og i timeplanfestet gruppearbeid

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med BIO1300