EPN

BIOB1100 Kjemi - grunnlag for biomedisinsk analyse Emneplan

Engelsk emnenavn
Chemistry - The Basis for Biomedical Analysis
Studieprogram
Bachelorstudium i bioingeniørfag
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet har hovedvekt på grunnleggende kjemi og innholdet blir presentert i en bioingeniørfaglig sammenheng. Det gis også en innføring i kjemiske analyseprinsipper som er aktuelle for biomedisinske analyser og som settes i sammenheng med kvalitetssikring av analyseresultater. Laboratoriepraktiske aspekter, inkludert sikkerhet, blir belyst i laboratorieundervisningen. Kunnskap om kjemi er et viktig grunnlag for å forstå fagområder som fysiologi, biokjemi, cellebiologi og molekylær genetikk senere i studiet.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan forklare oppbyggingen av atomer og hvordan grunnstoffenes egenskaper bestemmes av elektronkonfigurasjoner
 • kan forklare den kjemiske oppbyggingen av molekyler, ioner og metaller ved hjelp av de viktigste kjemiske bindingstypene
 • kan forklare stoffers reaktivitet på bakgrunn av termodynamiske og kinetiske prinsipper
 • kan gjøre rede for stoffklassene innen organisk kjemi og forklare hvordan de ulike stoffene reagerer
 • kan forklare de kjemiske og fysiske prinsippene som ligger til grunn for sentrale kjemiske analysemetoder
 • kan gjøre rede for grunnleggende begreper innen måleusikkerhet

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan gjøre om måleenheter knyttet til masse, volum, temperatur, stoffmengde og konsentrasjon
 • kan sette navn på molekyler og ioniske forbindelser
 • kan gjøre grunnleggende støkiometriske beregninger og likevektsberegninger i kjemiske reaksjoner
 • kan gjøre nødvendige beregninger for å lage løsninger med ønsket konsentrasjon
 • har grunnleggende ferdigheter i praktisk laboratoriearbeid, herunder korrekt bruk av vekter og volumetrisk utstyr
 • kan sette opp kontrolldiagrammer (Shewhartdiagrammer) og vurdere kontrollresultater

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan identifisere sammenhengen mellom grunnleggende kjemi og biomedisinske analysemetoder
 • kan beskrive sikkerhetsrutinene og kan håndtere kjemikalier på en forsvarlig måte

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt i studiepoeng:

 • Generell kjemi: 7,5 studiepoeng
 • Kjemiske analyseprinsipper: 2 studiepoeng
 • Kvalitetssikring: 0,5 studiepoeng

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer består av forelesninger, oppgaveseminarer, laboratoriearbeid og selvstudier.

Emnets praktiske del fokuserer på studentaktive læringsformer, hvor studentene selv organiserer sin dag på laboratoriet og vurderer sine resultater på selvstendig grunnlag.

Digitale læringsressurser benyttes i emnet i form av videoforelesninger, digitale tester og øvingsoppgaver. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 90 prosent tilstedeværelse i laboratorieundervisning
 • to (2) individuelle digitale tester
 • individuell praktisk test i laboratorieferdigheter, inntil 2 timer.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer 

Hjelpemidler ved eksamen

Tabell og formelhefte i kjemi, kalkulator.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

7 studiepoeng overlapp med BIO1100 Kjemi og fotometri: Grunnlag for biomedisinsk analyse.