EPN

BIB3430 Bibliotek og demokrati Emneplan

Engelsk emnenavn
Library and democracy
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar for seg offentlighetsteori og historiske perspektiver og teorier om biblioteket som offentlig demokratisk institusjon. I emnet kobles dette til aktuelle problemstillinger knyttet til bibliotekenes rolle som møteplass, debatt- og integreringsarena og deres samarbeid med offentlige og private institusjoner og virksomheter. Emnet berører også sensur og ytringsfrihet, og bibliotekarens rolle som demokratisk aktør. 

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper 

Studenten 

 • har innsikt i offentlighetsteori og teorier om biblioteket som offentlig demokratisk institusjon 
 • har innsikt i begreper som ytringsfrihet og sensur, demokrati og deltakelse. 
 • har kunnskap om bibliotekenes rolle som demokratisk institusjon og møteplass, både politisk og i et forskningsperspektiv 
 • har kunnskap om bibliotekarens rolle i utvikling av demokratisk infrastruktur 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan diskutere og reflektere kritisk over bibliotekets rolle som offentlig demokratisk institusjon 
 • kan anvende forskingsbasert kunnskap og teori om biblioteket som demokratisk infrastruktur 
 • kan bidra til å utvikle samlinger, tjenester og lokalsamfunn med utgangspunkt i bibliotekets rolle som offentlig demokratisk institusjon 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan organisere, administrere og gjennomføre prosjektarbeid i gruppe 
 • kan evaluere andres faglige arbeid, og gi skriftlige tilbakemeldinger  
 • kan syntetisere ulike informasjonskilder og perspektiver som bakgrunn for argumentasjon og diskusjon 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger og seminar, gruppearbeid, hverandrevurdering, studentpresentasjoner og selvstudium. Emnet henter inspirasjon fra problembasert læring, der ulike scenarier danner grunnlag for diskusjon og refleksjon. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Muntlig presentasjon av pensumtekst, individuelt eller i grupper (5-10 minutter)
 • Arbeidskrav 2: Innlevering av skriftlig utkast til semesteroppgave til hverandrevurdering (omfang 2-3 sider) 
 • Arbeidskrav 3: Delta på hverandrevurdering, gi en skriftlig tilbakemelding (1/2-1 side)
 • Arbeidskrav 4: Innlevering av andreutkast til semesteroppgave (maks 5 sider)

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille segtil eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell semesteroppgave med omfang på 20000-25000 tegn inkludert mellomrom. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/ Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5..

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av semesteroppgaven til sensur én gang. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.