EPN

BIB3400 Databehandling og -analyse Emneplan

Engelsk emnenavn
Data curation and analysis
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i utvalgte metoder og verktøy for å behandle og analysere data som er relevante i blant annet ulike deler av bibliotekarens arbeidsmarked.

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

BIB2720 Organisering av data og informasjon, BIB2730 Metadata i bibliotek.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper 

Studenten 

 • har grunnleggende innsikt i programmeringsprinsipper  
 • har grunnleggende innsikt i systematisk håndtering av data

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan grunnleggende programmering 
 • behersker verktøy for behandling, analyse, og presentasjon av data 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kjenner til oppbygningen av typiske datakilder 
 • har forståelse for bruk av datakilder og hvordan analyseverktøy og programmering inngår i utnyttelsen av disse

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, veiledning, øvelser, oppgaver, gruppearbeid og selvstudium. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter:

 • Arbeidskrav 1: En individuell programmeringsoppgave som dekker de grunnleggende komponentene av et dataprogram. Programmet leveres med et forståelses- og refleksjonsnotat på ca. 1-2 sider.
 • Arbeidskrav 2: Analyse og klargjøring av et datasett med hjelp av et dataanalyseverktøy. Oppgaven skal leveres med dokumentasjon av løsningen på ca. 2 sider.
 • Arbeidskrav 3: Fysisk deltagelse på to-dagers seminar (to timers varighet hver av dagene). Seminaret er ment å forberede studentene på gjennomføring av gruppeeksamen, og forutsetter at eksamensgruppene er dannet til da. Seminaret går ut på å løse en konkret oppgave i gruppe (dag 1) samt å presenterer løsningen og veien til den i plenum (dag 2).

Arbeidskravene 1 og 2 må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom ett eller begge arbeidskrav ikke blir godkjent gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Arbeidskrav 3 må være gjennomført og godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Ved fravær må studenten levere et skriftelig arbeid som alternativ, etter nærmere beskrivelse.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av to deler:

 • En programmeringsoppgave som løses av en gruppe på 2-4 studenter. Innleveringen skal bestå av programfiler, samt en prosjektrapport på 5-10 sider.
 • Et individuelt refleksjonsnotat på 3 sider.

Gruppeprosjektet utgjør 70% av sluttkarakteren mens refleksjonsnotatet utgjør 30%.

Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.