EPN

BIB2750 Kultur- og kunnskapspolitikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Cultural and knowledge policies
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar for seg de kultur- og kunnskapspolitiske rammeverk som er viktige for bibliotek og andre kultur- og informasjonsinstitusjoner. Vi ser nærmere på allmenn kulturpolitikk, litteraturpolitikk og politikken relatert til arkiv, bibliotek og museum. Disse politikkområdene blir studert i lys av kulturpolitiske tradisjoner og teknologisk utvikling. Vi ser også nærmere på hva som kjennetegner den kulturpolitiske forskningen.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten  

  • har kunnskap om etterkrigstidens norske kulturpolitikk 
  • har kunnskap om sentrale virkemidler i den norske litteraturpolitikken 
  • har kunnskap om historien om den norske politikken for arkiv, bibliotek og museum 
  • har kunnskap om hvordan digitalisering påvirker dagens kulturpolitikk  

Ferdigheter

Studenten

  • kan forstå dagens kultur- og kunnskapspolitikk i lys av dens historie 
  • kan identifisere sentrale virkemidler i den samtidige kultur- og kunnskapspolitikken 

Generell kompetanse 

Studenten  

  • har erfaring fra å arbeide med faglige problemstillinger i en gruppe 
  • kan reflektere kritisk over faglig litteratur og diskusjoner som angår kultur- og kunnskapspolitikk 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 3 dager. Besvarelsen skal ha et omfang på 12000-15000 tegn inkludert mellomrom. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/ Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Håkon Larsen