EPN

BIB2730 Metadata i bibliotek Emneplan

Engelsk emnenavn
Metadata in libraries
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i viktige standarder og praksiser innenfor metadataproduksjon i den norske og internasjonale biblioteksektoren. Å forstå metoder og grunnleggende prinsipper for praktisk katalogisering og emnebeskrivelse er viktige læringsmål, men emnet søker også å gi studentene innsikt i utfordringer knyttet til for eksempel metadatakvalitet og interoperabilitet. 

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

BIB2700 Brukere og systeminteraksjon 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper  

Studenten 

 • har grunnleggende kunnskap om bibliografiske modeller 
 • har grunnleggende kunnskap om registreringsstandarder og metadataskjemaer for beskrivelse og gjenfinning av ulike dokumenttyper i bibliotek 
 • har grunnleggende kunnskap om metadatakvalitet og betydningen for gjenfinning og interoperabilitet 
 • har god kunnskap om emnebeskrivelse generelt, og grunnleggende kunnskap om aktuelle emnespråk

Ferdigheter 

Studenten 

 • har grunnleggende ferdigheter i å analysere og beskrive ulike dokumenttyper med tanke på gjenfinning i bibliotek 
 • har grunnleggende ferdigheter i å vurdere og evaluere bibliografiske modeller, registreringsstandarder og metadataskjemaer. 
 • har grunnleggende ferdigheter i innholdsanalyse av dokumenter og bruk av emnespråk. 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • har kompetanse i bruk av digitale verktøy og teknologi 
 • har erfaring i samarbeid og arbeidsdeling 
 • har evne til å formidle og diskutere teknologi og bruk av teknologi i egen disiplin

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer og øvelser. Studentene tilegner seg stoffet ved selvstudium, oppgaveløsing og/ eller gruppearbeid. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

Emnet har fire skriftlige arbeidskrav som skal dokumenteres hver for seg.  

 • Arbeidskrav 1: Studentene skal først individuelt og deretter i grupper arbeide med import og bearbeiding av katalogposter. Arbeidet skal dokumenteres i en felles tekst der innspill fra den enkelte inngår. 

 • Arbeidskrav 2: Studentene skal gjennom oppgaveløsing øve på klassifikasjon og emneordsetting. 

 • Arbeidskrav 3: Studentene skal vurdere metadatakvalitet. Arbeidskravet løses i grupper. 

 • Arbeidskrav 4: Et individuelt refleksjonsnotat. 

I alle arbeidskravene skal studentene levere en skriftlig tekst. Arbeidskravenes samlede dokumentasjon vil være på ca. 10-20 sider. 

 

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for å få tilgang til eksamen. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, vil det bli gitt mulighet til å levere en omarbeidet versjon én gang innen gitt frist. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell, skriftlig skoleeksamen på 6 timer. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensur av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.