EPN

BIB2720 Organisering av data og informasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Organisation of data and information
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i sentrale prinsipper og teknologier som er grunnlaget for organisering, gjenfinning og deling av informasjon i moderne informasjonssystemer. Emnet dekker modellering av informasjon, forskjellige teknologier for lagring, organisering og utveksling av strukturert informasjon og metoder for indeksering og gjenfinning av tekst.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten 

 • har grunnleggende kunnskap om metode, prosess og grafiske språk som brukes i konstruksjon av informasjonsmodeller
 • har grunnleggende kunnskap om relasjonsdatabaser 
 • har grunnleggende kunnskap om markeringsspråk  
 • har grunnleggende kunnskap om semantiske data 
 • har grunnleggende kunnskap om metodene som brukes for indeksering og søk i teks

Ferdigheter

Studenten 

 • har grunnleggende ferdigheter i å modellere informasjon 
 • har grunnleggende ferdigheter i å lage relasjonsdatabaser og kan gjøre enkle spørringer 
 • har grunnleggende ferdigheter i bruk av markeringsspråk 
 • har grunnleggende ferdigheter i å lage og forstå semantiske data 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • har kompetanse i bruk av digitale verktøy og teknologi for modellering, lagring og representasjon av data og informasjon
 • har erfaring i prosjektarbeid, samarbeid og arbeidsdeling i grupper 
 • har evne til å formidle og diskutere teknologi og bruk av teknologi i egen disiplin for modellering, representasjon og lagring av data og informasjon 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingene gir en innføring i teori og metoder. Studentene jobber med faginnholdet individuelt og i grupper gjennom øvingsopplegg med flere delinnleveringer (separate arbeidskrav).  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav: 

 • Arbeidskrav 1 - Modellering: Studentene skal utvikle en datamodell for et valgt eksempel. Modellen skal dokumenteres i et eget notat med en passende størrelse på ca. 2-3 sider.
 • Arbeidskrav 2 - Database: Studentene skal sette opp en database, fylle denne med data og lage spørringer mot dataene. Leveranse er en kjørende database, samt en dokumentasjon over data og spørringer i eget notat med en passende størrelse på ca. 2-3 sider. 
 • Arbeidskrav 3 - Markeringsspråk: Studentene skal eksportere/konvertere egne data i til XML og kjøre spørringer mot dataene. Data og spørringer skal dokumenteres i eget notat med en passende størrelse på ca. 2-3 sider. 
 • Arbeidskrav 4: Semantiske data: Utvikle skjema og representere et utvalg av egne data som semantiske data. Skjema og data skal dokumenteres i et eget notat med en passende størrelse på ca. 2-3 sider. 
 • Arbeidskrav 5: Fulltekstindeksering: Studentene skal analysere bruk av tekstindeksering i 2 forskjellige biblioteksøkesystemer. Observasjoner og refleksjoner skal dokumenteres i et notat med størrelse på ca. 2-3 sider. 

I alle arbeidskravene inngår deltagelse i medstudentvurderinger hvor studentene skal gi tilbakemeldinger på 2 andre prosjekter.

Arbeidskrav/-ene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille segtil eksamen. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.