EPN

BIB2710 Kultur- og litteraturformidling Emneplan

Engelsk emnenavn
Promotion of literature and culture
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar for seg kultur- og litteraturformidling med vekt på biblioteket som institusjonell ramme. For å lykkes med formidling må formidleren tilpasse og bringe videre materialet på en måte som svarer til brukeres behov, interesser og forutsetninger. Formidleren står i en mellomposisjon, mellom et materiale og de som formidlingen skal nå, og trenger derfor kunnskaper både om materialet og om de personene som materialet skal formidles til.  

Resepsjon er mottakelse som gir mening for brukeren, og inkluderer opplevelse, tolkning og bruk. Tekster av alle slag leses og oppfattes på grunnlag av alder, kjønn, geografisk tilhørighet, etnisitet, livssyn og andre kulturelle og sosiale forskjeller. Formidleren må ha forståelse for slike skillelinjer og kunne tilpasse formidlingen ut fra det. 

En viktig formidlingsoppgave for bibliotekene er å utnytte mangfoldet i samlingene, både når det gjelder medier (bøker, lydbøker, filmer, tegneserier, dataspill m.m.) og når det gjelder eldre og nye verk. I emnet vektlegger vi utfordringene og mulighetene som gjelder eldre verk (kulturarv). En av formidlerens oppgaver er å aktualisere eldre verk for mennesker i dag, slik at verkene blir oppfattet som relevante og viktige.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

BIB1500 Introduksjon til bibliotek- og informasjonsvitenskap, BIB1530 Formidling og læring.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten  

 • skal ha innblikk i teorier og prinsipper for formidling (muntlig og skriftlig) i ulike kontekster og til ulike målgrupper 
 • skal ha kunnskaper innen resepsjonsteori og litteratursosiologi som er relevant for formidling i bibliotek 
 • skal ha innsikt i en kulturhistorisk periode

Ferdigheter 

Studenten  

 • kan drive formidling både muntlig og skriftlig 
 • kan analysere andres formidling og vurdere styrker og svakheter ved denne formidlingen 
 • aktualisere et litterært verk fra en kulturhistorisk periode 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan delta i faglige diskusjoner om, og foreta selvstendige vurderinger av formidling i forskjellige kontekster 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid tilknyttet arbeidskravene, selvstendig arbeid med arbeidskravene, studentpresentasjoner og selvstudium. Perioder med forelesninger veksler med perioder med gruppearbeid eller selvstendig arbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Hver student skal holde et muntlig bokforedrag (bokprat) med ca. 5 minutters varighet, eller lage en digital bokpresentasjon som inkluderer en lydfil med ca. 5 minutters varighet. 
 • Arbeidskrav 2: Studentene skal gruppevis lage en film eller annen digital presentasjon med ca. 5 minutters varighet der de formidler et verk fra 2000-tallet innen et selvvalgt medium.  
 • Arbeidskrav 3: Hver student skal skrive et blogginnlegg eller en annen nett-tekst (på maks 1000 ord) der studenten aktualiserer et eldre eller klassisk litterært verk.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for ta eksamen. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell mappe som inneholder to deler:

 1. På grunnlag av arbeidskrav 1 skal det skrives en teori- og refleksjonstekst på maks 2200 ord
 2. En omarbeidet versjon av arbeidskrav 3, på maks 1200 ord

Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av mappen til sensur én gang.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.