EPN

BIB2610 Praktisk prosjektstyring Emneplan

Engelsk emnenavn
Project management in practice
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal gi studentene teoretisk kunnskap om prosjektarbeid som arbeidsmetode og praktiske ferdigheter i gjennomføring av arrangement og andre prosjekter. Arbeid med et konkret prosjekt i grupper inngår.  

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper  

Studenten 

  • har god kunnskap om prosjektarbeid som arbeidsmetode 
  • har grunnleggende kunnskaper om teamarbeid og roller i team 

Ferdigheter 

Studenten 

  • kan planlegge, organisere og gjennomføre et prosjekt 
  • kan analysere og drøfte gjennomføringen av et prosjekt 
  • forstår hvilke krav som stilles til ulike aktører i et prosjekt og i teamarbeid 
  • kan bruke prosjektstyringsverktøy

Generell kompetanse 

Studenten 

  • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som deltaker i prosjektgruppe 
  • har innsikt i prosjektfaglige problemstillinger og kan reflektere kritisk rundt disse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstudium og gruppearbeid. 

Prosjektstyringsverktøy av typen Teams (Planner), Slack, Trello, e.l. skal benyttes.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

Arbeidskrav 1: Mål- og interessentkartlegging (gruppe). Muntlig presentasjon med presentasjonsdokumenter (5-10 minutter).  

Arbeidskrav 2: Milepælsplan (gruppe). Skriftlig innlevering, 2-3 sider.  

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for å adgang til eksamen. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av to deler:

  1. En skriftlig sluttrapport på 3-4 sider som dokumenterer gjennomført prosjekt. Rapporten utarbeides og leveres av prosjektgruppa som har jobbet sammen gjennom semesteret.
  2. Et individuelt skriftlig refleksjonsnotat på 2-3 sider som gir studenten mulighet til å kommentere gjennomføringen av prosjektet og sette arbeidskravene inn i en prosjektfaglig sammenheng.

De to delene vurderes hver for seg og teller begge 50% av den samlede vurderingen. For bestått eksamen må begge deler bestås. Utsatt eksamen/ny prøve tas i den/de delen(e) av eksamen som ikke er bestått.En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av sluttrapport/refleksjonsnotat til sensur én gang.

Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.