EPN

BIB1510 Samlinger, medier og sjangre Emneplan

Engelsk emnenavn
Collections, media and genres
Studieprogram
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap / Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Et bibliotek har tradisjonelt hatt samlingen som en helt sentral del av virksomheten. Hva denne samlingen består i og hvordan den utvikles, tilgjengeliggjøres og formidles, har endret seg gjennom tidene. Samfunnsendringer, den teknologiske utviklingen og nye brukerbehov påvirker innhold og tilbud i bibliotek (folke-, skole- og fag- og forskningsbibliotek) og andre institusjoner der samlinger står sentralt. Medier og sjangere har noen egenskaper som er varige, mens andre egenskaper er i kontinuerlig endring, og skaper utfordringer og muligheter for bibliotekene. Den som arbeider i et bibliotek, trenger innsikt i hva som er institusjonens og samlingens fremste funksjoner og mål, og bør kunne prioritere innholdet i samlingen og andre tilbud ut fra de overordnede målene. Bibliotekarer og andre kultur- og informasjonsarbeidere må forstå og kunne problematisere sammenhengene mellom medier og sjangere, teknologier og bruksmåter, behov og resepsjon. Å reflektere over og problematisere slike sammenhenger er sentralt i emnet. I emnet ses innholdet i bibliotek - med vekt på samlinger, medier og sjangere - i lys av mediehistorie og sjangerteori. Det legges vekt på spørsmålene om hva bibliotekene skal tilby brukerne og hva medieutviklingen, særlig med digitalt materiale, krever av nye praksiser i bibliotekene. I undervisningen diskuterer vi temaer som digitalisering, åpen tilgang, sjangerforståelse, samlingsutvikling, strømmetjenester og elektronisk publisering.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha kunnskaper om en rekke sammenhenger mellom samlinger, medier og sjangere.

Kunnskaper

 • innblikk i teorier og prinsipper for utvikling av fysiske og digitale samlinger i ulike typer bibliotek
 • kjennskap til hovedtrekk ved den mediehistoriske utviklingen og hvordan nye teknologier påvirker samfunnet generelt og biblioteket spesielt
 • oversikt over ulike sjangere i forskjellige medier

Ferdigheter

 • ha en kritisk, vurderende innstilling til ulike samlingers funksjoner og mål i gitte kontekster, og kunne vurdere en samling ut fra kvalitet og relevans
 • se et medium i historisk perspektiv, forklare hva som er viktige kjennetegn ved mediet, og drøfte hvordan mediet er gjort tilgjengelig i biblioteket
 • presentere en selvstendig problemstilling innen emnet medier, sjangere og samlinger, forklare hvorfor problemstillingen er relevant og viktig, og skissere svar på problemstillingen
 • presentere en sjanger og utfordringer ved sjangerinndelinger på en interessevekkende og kunnskapsrik måte

Generell kompetanse

 • delta i faglige diskusjoner om og foreta selvstendige vurderinger knyttet til samlingsutvikling, medier og sjangere.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid tilknyttet arbeidskravene, selvstendig arbeid med arbeidskravene, studentpresentasjoner og selvstudium. Perioder med forelesninger veksler med perioder med gruppearbeid eller selvstendig arbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er fire arbeidskrav i emnet, som alle må være gjennomført innen fastlagt tid og godkjent av emneansvarlig for at studenten skal kunne levere inn den avsluttende eksamensmappa. Eksamensmappa skal bestå av arbeidskravene 2 og 4. Hvert av de fire arbeidskravene er knyttet til et læringsmål:

 1. Gruppeoppgave som resulterer i en muntlig presentasjon (5-10 min.) fra hver gruppe
 2. Individuell skriveoppgave (4-5 sider)
 3. Gruppearbeid som resulterer i en innlevering
 4. Individuell skriveoppgave (4-5 sider)

Studentene vil få skriftlig tilbakemelding fra emneansvarlige på arbeidskrav 2 og 3. Studentene gir hverandre tilbakemelding på arbeidskrav 4.

Vurdering og eksamen

Vurderingsformen er en mappe, bestående av to tekster, arbeidskrav 2 og 4. På bakgrunn av tilbakemeldingene som er gitt på arbeidskravene skal studentene revidere og forbedre de to tekstene som skal inn i eksamensmappa. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/ Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av mappen til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.