epn-portlet

Emneplan forBAPD3910 Bacheloroppgave

Engelsk emnenavn
Bachelor Project
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
30 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i produktdesign
Emnehistorikk

Innledning

Bacheloroppgaven i Produktdesign går ut på å utforske, eksperimentere og utvikle et innovativt designprosjekt, samt vise din forståelse og kompetanse innen design. Gjennom research i markedet og brukerdrevet designprosess, skal du ta frem et estetisk og kommersielt produkt, konsept eller en tjeneste og definere på hvilken måte din løsning eller konsept kan forandre vår fremtid i et samfunn med stor fokus på bærekraft.

Forkunnskapskrav

For å begynne på emnet og levere eksamen i emnet må 1. studieår eller tilsvarende være bestått. I tillegg må totalt minst 130 studiepoeng fra studiet eller tilsvarende være bestått.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Forprosjekt

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til metoder for innhenting av informasjon om markedsaktører
 • kjenner til og forstår økonomiske begreper og hvordan metoder fra markedsføringsfaget kan anvendes som redskap i produktdesignprosessen
 • kjenner til yrkesetiske og faglige problemstillinger knyttet til marked, opphavsrett og personvern
 • har grunnleggende kunnskap om markedskommunikasjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere markedsmuligheter og takle konkurranse
 • lage forretningsplan og utvikle en prosjektgjennomføring
 • anvende møteteknikker og møtekultur
 • bruke innovasjonsteknikker
 • anvende forhandlingsteknikker
 • legge en prosjektstrategi
 • utvikle et produkt og en merkevarestrategi

Generell kompetanse

Studenten

 • kan posisjonerer seg i samfunnet som designer som bidrar til bærekra; i et marked og i et arbeidsmiljø
 • kjenner prosesser for å arbeide med eksperimenterende metoder og å søke utradisjonelle løsninger
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan reflektere over sin egen utvikling i læreprosessen og justere denne under veiledning

Bacheloroppgave

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til bærekraftig design
 • kjenner til designfaglige begreper, teorier, og modeller som danner forståelsen for design som fag og profesjon
 • kjenner til relevante teorier, metoder, forskning

Ferdigheter

Studenten kan

 • definere og gjennomføre et designprosjekt
 • designe et produkt i forhold til problemdefinisjonen
 • anvende designprosessen og tilpasse den i forhold til den aktuelle problemstillingen
 • benytte seg av relevant teori, metoder og forskning
 • velge og anvende materialer og hensiktsmessig produksjonsmetode
 • jobbe bevisst og målrettet med materialitet, estetikk, form og funksjon
 • anvende kreativitet og nytenking
 • kommunisere og presentere prosjektet og involvere brukere og referansepersoner for å utvikle løsninger ut fra en forståelse for deres behov
 • sette designet inn i et bærekraftig og globalt samfunnsperspektiv

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig og beherske prosjektledelse i designprosjekter
 • behersker å mobilisere all sin kompetanse i realiseringen av gode designløsninger
 • behersker å utveksle synspunkter og erfaringer med ressurspersoner og ulike fagmiljø for å fremme faglig utvikling
 • kan reflektere over egen utvikling

Innhold

Emnet er delt i to hovedområder:

 • Forprosjekt, som må være godkjent for å gå videre i emnet og avslutte bacheloroppgaven.
 • Bacheloroppgave.

Forprosjektet gir studenten mulighet til å forberede seg på de faglige og personlige utfordringene han eller hun står overfor i bacheloroppgaven.

Forprosjektet gir studenten innsikt i lederskap og innovasjon i forhold til design og designerens rolle i samfunnet. Forprosjektet gir studenten forståelse for design som en markedsfaktor. Ferdigheter i utvikling av markedskonsepter på grunnlag av markedsdata er en vesentlig del.

bacheloroppgaven skal studentene gjennomføre og dokumentere et designprosjekt hvor de tar ansvar for egne valg og benytter seg av kompetansen de har bygget opp gjennom hele studieforløpet. De skal videreutvikle seg, vise at de behersker designprosessen og synliggjøre sitt kompetansenivå som produktdesignere.

De faglige valg studentene foretar seg er deres eget ansvar og inngår som dokumentasjon for deres kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse ved fullført studium.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstudium, workshops, rollespill, gruppeveiledning/milepælsmøter, individuell veiledning.

Individuell oppgave eller gruppearbeid, selvstudium med individuell veiledning og milepælsmøter med gjensidig feedback studentene i mellom. I bacheloroppgaven skal studentene gjennomføre og dokumentere et designprosjekt hvor de tar ansvar for egne valg og benytter seg av kompetansen de har bygget opp gjennom hele studieforløpet. De skal videreutvikle seg, vise at de behersker designprosessen og synliggjøre sitt kompetansenivå som produktdesignere.

De faglige valg studentene foretar seg er deres eget ansvar og inngår som dokumentasjon for deres kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse ved fullført studium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Prosjektbeskrivelse for bacheloroppgave.
 • Forprosjekt og konseptforslag (må være godkjent før et gitt tidspunkt i 6. semester for å gå videre i emnet).
 • Deltagelse i midtveisevaluering.
 • Refleksjonsnotat.
 • Individuell plan for en offentlig presentasjon av bacheloroppgaven.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

 1. Utfyllende prosjektbeskrivelse.

 2. Produkt.

 3. Dokumentasjon av det utarbeidete produktet.

 4. Dokumentasjon av designprosessen.

 5. Fysisk og/eller digitalt materiale til presentasjon av bachelor-oppgaven i en offentlig sammenheng.
 6. Presentasjon av prosjekt for sensorer (kan være åpen for veiledere og studenter).

Det gis en foreløpig karakter på bacheloroppgaven, delene 1 til 5. Kandidater som vurderes til karakteren F (ikke bestått) på del 1 til 5, kan ikke framstilles til muntlig eksamen. Eksamensresultat på del 1 til 5 kan påklages.

Ved muntlig presentasjon, del 6, kan karakteren justeres opp eller ned med inntil én karakter.

Muntlig presentasjon kan ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.