epn-portlet

Emneplan forBAPD3000 Dynamisk prosjektledelse

Engelsk emnenavn
Dynamic Project Leadership
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i produktdesign
Emnehistorikk

Innledning

"Prosjekt Designkontor" involverer alle 3 klassetrinn i BA studiet og dette emnet er lederskapsdelen.  Studentene får presentert oppdrag fra eksterne aktører. De etablerer lederteam på 2-4 studenter. Hovedoppgaven deres er planlegging og gjennomføring av et eksternt oppdrag. De får 6-10 studenter fordelt fra 1. og 2. år som medarbeidere. Lederteamet har ansvar for at designkontoret fungerer optimalt og at oppdraget blir gjennomført og presentert etter avtalte forutsetninger for oppdragsgiverne.

Forkunnskapskrav

Kompetanse tilsvarende bestått 1. 2. og 3. semester eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten behersker dynamisk prosjektledelse herunder

 • prosjektplanlegging
 • budsjettkontroll
 • jobbe i prosjektteam
 • klientkontroll
 • har kjennskap til løsning av kreativitetsblokader

Ferdigheter

Studenten

 • kan koordinere og kommunisere eget prosjekt
 • kan styre og vurdere økonomien i et prosjekt
 • kan håndtere ledelsesaspekter i prosjektet - herunder oppgavefordeling og kompetansekrav
 • kan gjennom å håndtere konfliktsituasjon i prosjekter
 • kan håndtere klienter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • lede og kommunisere i et designprosjekt som ivaretar etikk og personvern
 • forstå styrker og svakheter i prosjekter
 • reflektere over sin egen utvikling i læreprosessen og justere denne under veiledning
 • lede innovasjonsprosesser innen design
 • bidra til bærekraftige designløsninger

Innhold

De vil bli undervist i prosjektarbeidsmetodikk.  Studentene får undervisning i de ulike fasene og utfordringene i prosjektarbeid. Arbeidet skal resultere i en prosjektrapport som beskriver de ulike fasene og utfordringene i et prosjekt. 3.BA-studenter skal fungere som prosjektledere i gruppene.

Arbeids- og undervisningsformer

Gruppearbeid, workshop koordinert med 1. års-studenter og 2. års-studenter som arbeider i emnene BAPD1000 og BAPD2000.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav løses i gruppen, er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • En oppgave; relaterer seg til kunderapporten som designkontoret lager i fellesskap, hvor 3.årsstudentene har ansvar for gjennomføring
 • En skriftlig refleksjon over prosjektgjennomføringen  som leveres før muntlig eksamen

Vurdering og eksamen

Muntlig presentasjon i gruppe hvor alle gruppens medlemmer bidrar.

Presentasjonen skal vise at studentene har kjennskap til prosjektorganisering og hvilke utfordringer som kan oppstå i prosjekter.

Eksamensresultat kan ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.