EPN

BAPD2310 Estetikk, kultur og bærekraft i kritiske perspektiver Emneplan

Engelsk emnenavn
Aesthetic, culture and Sustainability in Critical Perspectives
Studieprogram
Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om å se designutøvelsen i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv. Hovedvekten legges på skriftlig analyse, diskusjon og argumentasjon. Emnet skal gi kunnskap om sammenhengen mellom kultur og bærekraft, og om betydningen av estetikk i denne forbindelsen. Innholdet i begrepene kultur, estetikk og bærekraft, og forbindelsen mellom dem, vil bli presentert og diskutert. Etiske aspekter vil også bli diskutert.

Emnet skal fremme evnen til kritisk refleksjon og til skriftlig analyse og argumentasjon, og derved evnen til å delta i en faglig diskurs.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått 1. studieår eller tilsvarende kompetanse.

Forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskaper

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten skal

·       kunne analysere sammenhengen mellom kultur og bærekraft i teoretisk og samfunnsmessig sammenheng

·       diskutere og argumentere i akademiske og andre profesjonelle sammenhenger

·       ha kunnskap om og vise empati overfor ulike kulturelle paradigmer

·       ha kunnskap om estetikk som virkemiddel i ulike kulturelle kontekster

·       ha kunnskap om og innsikt i sammenhengen mellom teoretiske perspektiver og praktisk designarbeid

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne

·       forholde seg til og diskutere ulike faglige standpunkter

·       forstå betydningen av estetiske virkemidler

·       beherske skriftlig fremstilling og argumentasjon som fyller faglige og akademiske krav

 

Generell kompetanse

Studenten skal

  • ·       kunne utveksle synspunkter og erfaringer med ulike akademiske og faglige miljøer

    ·       kunne reflektere over og vurdere eget faglig, estetisk og etisk ståsted

    ·       kunne reflektere over egen utvikling i læreprosessen og justere denne under veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og workshops

Litteraturstudier

Individuelt arbeid og gruppearbeid

Veiledning i grupper og individuelt

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • Besvare en skriftlig oppgave med vekt på kritisk refleksjon og faglig argumentasjon
  • Refleksjonsnotat

Vurdering og eksamen

Skriftlig innlevering. Individuell oppgave eller to personer kan levere en felles besvarelse. Oppgaven skal være mellom 2.500 og 3.000 ord.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning tillates.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

BAPD2210 (20 stp.) overlapper 10 stp. med emnet BAPD2200 (10 stp.).