epn-portlet

Emneplan forBAPD1020 HMS, materialer og arbeidsmetoder

Engelsk emnenavn
HSE, material and working techniques
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i produktdesign
Emnehistorikk

Innledning

I denne perioden skal studenten HMS-sertifiseres til å bruke materialbearbeidingsmulighetene i instituttets øvingsverksteder.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kjenner til:

 • ulike materialtyper og materialenes egenskaper gjennom praktisk materialbearbeiding
 • metoder og prosedyrer for HMS-forsvarlig materialbearbeiding
 • tre, metall, keramikk, glass, tekstil og polymerer med tilhørende støttematerialer.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke maskiner og materialer på øvingsverkstedene i henhold til instituttets HMS-reglement og instrukser fra veiledere
 • anvende grunnleggende fagterminologi i skriftlig og muntlig kommunikasjon

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Framstille idéer til designløsninger gjennom fysiske modeller og materialprøver
 • praktisere ansvarlig HMS-adferd og god verkstedkultur i samarbeid med medstudenter og veiledere
 • aktivt bruke faglig veiledning og diskusjon som lærings- og utviklingsverktøy.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, metodedemonstrasjoner og individuelt veiledede øvingsaktiviteter. Arbeid individuelt og i grupper på ca. 15 studenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne ta eksamen:

 • Deltagelse på alle HMS-relaterte forelesninger og all læringsaktivitet relatert til maskinbruk og materialbruk, som spesifisert i emnekalenderen.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende innhold:

 • Besvarelser på øvingsoppgaver som gis i forbindelse med veiledede praktiske materialbearbeidingsøvinger innenfor materialområdene tre, metall, keramikk, glass, tekstil og polymerer,  i form av fysiske materialprøver og modeller. Totalt arbeidsomfang: 6-10 arbeider.
 • Besvarelser i form av skriftlige, eventuelt også illustrerte notater på alle sider under overskriftene «Mine notater» i arbeidsboken «Verkstedhåndbok».  Arbeidsomfang: Cirka 50 sider.

Alle delemner i mappen må være bestått (karakter E eller bedre) for å få bestått eksamen i emnet.

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.