EPN

BAL2400 Kommunalrett Emneplan

Engelsk emnenavn
Local Government Law
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir studenten særlig innsikt i reglene om kommunen som organisasjon. Studenten får også kunnskaper og forståelse for de rettslige sidene av forholdet mellom kommune og stat. Emnet ses i sammenheng med emnet juridisk metode og forvaltningsrett.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • oversikt over regler som styrer oppgavefordelingen mellom stat og kommune og organiseringen av statlig forvaltning
 • inngående juridisk kunnskap om kommunens organisering
 • inngående juridisk kunnskap om delegasjon og annen kompetansetildeling 
 • oversikt over rettsreglene som styrer økonomiforvaltningen i kommunal virksomhet
 • kunnskap om egenkontroll og statlig kontroll med kommunal virksomhet

Ferdigheter

Studenten kan

 • drøfte og ta stilling til praktiske og teoretiske kommunalrettslige problemstillinger
 • identifisere og bruke relevante rettskilder herunder oppdatere sin kildebruk ved regelendringer
 • forstå de rettslige sidene ved forholdet mellom stat og kommune med vekt på klage- og tilsynsregler

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap og forståelse for organisasjonsrettslige problemstillinger
 • kan strukturere juridisk fagstoff, herunder skille det vesentlige fra det mindre viktige
 • har forståelse av typiske etiske krav til offentlig virksomhet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i emnet består av individuelt arbeid i tillegg til undervisning i plenum og grupper. Oppgaveløsning står sentralt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 6 timer. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Rebecca Schmidt