Emneplan forBAL2400 Stats- og kommunalrett

Innledning

Emnet gir innsikt i reglene som styrer organiseringen av statlig forvaltning og særlig innsikt i reglene om kommunen som organisasjon. Studenten får også kunnskaper og forståelse for de rettslige sidene av forholdet mellom kommune og stat. Emnet ses i sammenheng med emnet juridisk metode og forvaltningsrett.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • oversikt over regler som styrer oppgavefordelingen mellom stat og kommune og organiseringen av statlig forvaltning
 • inngående juridisk kunnskap om kommunens organisering
 • inngående juridisk kunnskap om delegasjon og annen kompetansetildeling 
 • oversikt over rettsreglene som styrer økonomiforvaltningen i kommunal virksomhet
 • kunnskap om egenkontroll og ekstern kontroll med kommunal virksomhet

Ferdigheter

Studenten kan

 • drøfte og ta stilling til praktiske og teoretiske stats- og kommunalrettslige problemstillinger
 • identifisere og bruke relevante rettskilder herunder oppdatere sin kildebruk ved regelendringer
 • forstå de rettslige sidene ved forholdet mellom stat og kommune med vekt på klage- og tilsynsregler
 • forstå grunnleggende likheter og forskjeller ved de kommunale styringsformene i Norden

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap og forståelse for organisasjonsrettslige problemstillinger
 • kan strukturere juridisk fagstoff, herunder skille det vesentlige fra det mindre viktige
 • har forståelse av typiske etiske krav til offentlig virksomhet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet består av undervisning i plenum og grupper og oppgaveløsning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav. 

Vurdering og eksamen

Vurderingsformen er en skriftlig skoleeksamen på fem timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ukommenterte samlinger og særtrykk av lover og forskrifter.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Intern sensor vurderer alle besvarelser. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Ekstern sensor skal også benyttes ved tvil om besvarelser er bestått. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern og intern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på alle besvarelsene.

Om emnet

Engelsk emnenavn
State and Municipal Law
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2019
Programplan
Høst 2018: Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet