EPN-V2

ARK3520 Profesjonen - fra kunnskap til praksis Emneplan

Engelsk emnenavn
The profession – from knowledge to practice
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet vil gi fordypet kunnskap i arkivarprofesjonens ansvarsområder, oppgaver og arkivfaglig etikk. Studentene skal omsette kunnskap i praksis, bruke den kunnskap de har ervervet under studiet og løse faglige problemstillinger.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 1. og 2. studieår av bachelorprogrammet i arkivvitenskap.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til profesjonsteori
 • har kunnskap om forskjellige tilnærminger til arkivarprofesjonen
 • har innsikt i arkivvitenskapelig fag- og yrkesetikk
 • har grunnleggende kunnskaper om prosjektarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere faget fra et profesjonsteoretisk perspektiv
 • kan identifisere et faglig problem og formulere dette som et prosjekt
 • kan gjennomføre et prosjektarbeid i samarbeid med andre studenter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan syntetisere kunnskap og ferdigheter fra tidligere emner innom studieprogrammet
 • kan reflektere over egen kunnskapsutvikling

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner, selvstudium, prosjekt- og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Presentasjon av prosjektplan (gruppeoppgave) Ca 15 minutter lang presentasjon av skriftlig plan på to-tre sider eller en tabell
 • Presentasjon av milepælsplan med aktivitetsansvarskart (gruppeoppgave) Ca. 15 minutter lang presentasjon av skriftlig plan på to-tre sider eller en tabell
 • Liste med valgfritt pensum relatert til prosjekt (gruppeoppgave) (200-350 sider. Omfanget avhenger av hvor mye litteratur som velges fra tidligere pensa.)
 • Deltakelse på minst 5 av 9 seminarer Seminarene er arbeidsøkter for prosjektgruppene, blant annet for å utvikle prosjektplan og milepælsplan. En viss deltakelse i seminarene er viktig for prosjektgruppas progresjon.

Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studentene skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler:

 • Et prosjektarbeid om et valgt tema knyttet til en faglig problemstilling. Tema skal godkjennes av faglærer. Resultatet av arbeidet skal innleveres i form av en prosjektrapport fra en gruppe på 3-5 deltakere. Omfanget er 8-10 sider (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5. Hver prosjektgruppe har krav på én veiledningstime.
 • En skriftlig, individuell hjemmeeksamen over tre dager. Omfanget er 6-8 sider (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg) om et oppgitt tema. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Delbesvarelsene vurderes hver for seg. Den individuelle oppgaven utgjør 60 % av samlet karakter, og gruppeoppgaven 40 %.

For å bestå emnet må både prosjektrapporten og hjemmeeksamen vurderes til bestått karakter.

Ved stryk tas den eksamensdelen som ikke er bestått på nytt. Gruppen kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av prosjektrapporten til sensur én gang. Ved ikke bestått hjemmeeksamen, vil en ny oppgave bli gitt til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Leiv Bjelland