EPN-V2

ARK3500 Digital bevaring Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital preservation
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en forståelse av langtidsbevaring av saks- og fagsystemer. Arbeidet med digital avlevering og utfodringen dette medfører står i sentrum. Emnet baserer seg på internasjonale standarder for digital bevaring og legger spesiell vekt på overføring og forvaltning av digital dokumentasjon.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om det teoretiske grunnlaget og de metodiske prinsippene for langtidsbevaring av digitalt arkivmateriale
 • har kjennskap til digitale formaters betydning for langtidsbevaring
 • har god innsikt i relevante nasjonale/internasjonale standarder
 • har kjennskap til norsk praksis om digitalt mottak og bevaring
 • har kjennskap til revisjonskriterier og sertifiseringsordninger for digitale depoter

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teorier, modeller og metoder i arbeid med å motta, kontrollere og forvalte digitale arkiv
 • kan gjøre rede for hvordan logistikk virker innenfor arkivområdet
 • kan kommunisere krav og forvalte arkivsystemer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over teorier, modeller og metoder i arbeid med å forvalte digitalt arkivmateriale

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Alt innenfor digital bevaring av arkiv innebærer håndtering av dokumenter som lagres i ulike formater. Kunnskap om hvordan formater bør ivaretas er dermed sentralt. Arbeidskravet er å skrive en rapport om migrering eller konvertering av filformater. Arbeidskravets lengde er satt til 2,5-4 sider. Standard 1,5 linjeavstand, 12 punkt skrift. Rapporten skal ha kildehenvisninger og litteraturliste.

  Lag en rapport som viser hvordan arkivdepotet bør forsøke å bevare materialet.

  Arbeidskravet kommenteres skriftlig eller muntlig av faglærer og skal være gjennomført og godkjent innen fastlagt tid før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Vurderingsform er en individuell skriftlig 3-dagers hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen skal ha et omfang på 5-7 sider/11500-16100 tegn inkludert mellomrom (eksklusive litteraturliste og eventuelt forside, innholdsfortegnelse, vedlegg). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Lars-Erik Hansen