Emneplan forARK3300 Digitalt depot II

Innledning

Emnet kombinerer teori og praksis for å bygge opp en grunnleggende forståelse av langtidsbevaring av elektroniske arkiver. Det baserer seg på ISO 14721:2012 (OAIS-modellen) og belyser forskjellige aspekter av denne, med spesiell vekt på beskrivelse og gjenbruk av elektronisk arkivmateriale. Emnet har også fokus på metadatamodeller og problemstillinger knyttet til forvaltning av metadata og semantiske endringer over tid.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har gode kunnskaper om teoretiske og metodologiske prinsipper for arkivbeskrivelse
 • har grunnleggende forståelse av de viktigste teoriene som ligger til grunn for utlevering og tilgjengeliggjøring
 • har grunnleggende kunnskap om metadatamodeller og -standarder som er relevant for fremfinning, sammenligning og lenking av informasjonsressurser
 • har gode kunnskaper om prinsipper for søk og søketeknikker
 • har kjennskap til depotmateriale fra et brukerperspektiv, grunnleggende begrepsapparat for kildekritikk og vurderinger av kompletthet, troverdighet og autentisitet
 • har kjennskap til problemstillinger knyttet til bruk og gjenbruk av informasjonsressurser på tvers av ulike depotvirksomheter

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke relevante nasjonale/internasjonale standarder for å beskrive analoge og digitale arkiver
 • kan reflektere over forskjellige tilnærminger til utlevering, tilgjengeliggjøring og bruk av arkivmateriale
 • kan bruke og videreutvikle relevante metadata modeller og standarder for arkivbeskrivelse og lenking av informasjonsressurser
 • kan reflektere over søk og forskjellige søketeknikker

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til utvikling av ny praksis i arkivene
 • kan se arkivmateriale i en større sammenheng

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal gjennomføre to arbeidskrav, de kan velge selv om de vil levere individuelt eller i gruppe. Det ene arbeidskravet er knyttet til depotvirksomhetens bearbeiding og tilrettelegging av informasjonsressurser, det andre dreier seg om å se informasjonsressursene og bruksmulighetene fra brukernes perspektiv. Hvert arbeidskrav kan besvares med en kombinasjon av formelle, figurbaserte analyseteknikker og en prosatekst. Prosateksten skal utgjøre mellom 15.000 og 20.000 tegn, inkludert mellomrom for en individuell innlevering. Rammen økes med 5.000 tegn for hvert ekstra gruppemedlem. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, er det anledning til å levere en ny versjon. Arbeidskrav kommenteres skriftlig eller muntlig av faglærer. Det skal være gjennomført og godkjent av faglærer innen fastlagt tid før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Vurderingsformen er en skriftlig, individuell 6-timers eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene. Et uttrekk på 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver.

Emneansvarlig

Herbjørn Andresen

Om emnet

Engelsk emnenavn
Digital Repositories II
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i arkivvitenskap
Studiepoeng
15 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2018
Programplan
Høst 2018: Bachelorstudium i arkivvitenskap