EPN-V2

ARK2540 Arkivfaglig kunnskapsproduksjon og metode Emneplan

Engelsk emnenavn
Archival knowledge production and methods
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet vil gi kunnskap om forskning og utvikling, teori og metode på det arkivfaglige området, samt innsikt i forskningsetikk og forskningskvalitet.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver og metoder for datainnsamling og dataanalyse
  • har forståelse av vitenskapelig og profesjonell kunnskap
  • har innsikt i etiske retningslinjer for forskning
  • har kjennskap til relevante teorier og metoder i faget og til nasjonal og internasjonal forskning og utvikling

Ferdigheter

Studenten

  • kan vurdere hvilke metoder som er egnet for forskjellige typer av forskning og utviklingsarbeid
  • kan utarbeide en arkivvitenskapelig problemstilling
  • kan gjennomføre en mindre datainnsamling

Generell kompetanse

Studenten

  • kan anvende vitenskapelige tilnærminger i oppgaveløsning

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • designe en datainnsamling knyttet til en gitt arkivvitenskapelig problemstilling. Resultatet skal presenteres muntlig, ca. 15 minutter, med hjelp av powerpoint (eller tilsvarende) for medstudenter og lærere i plenum. Arbeidskravet gjennomføres som en gruppeoppgave i grupper på 3-5 deltakere.

Arbeidskrav kommenteres skriftlig eller muntlig av faglærer og må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studentene skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Studentenes læringsutbytte vil bli vurdert ved en skriftlig, individuell semesteroppgave på 6-8 sider (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg) om et oppgitt tema. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Anneli Sundqvist