EPN-V2

ARK2530 Bevaring og tilgjengeliggjøring Emneplan

Engelsk emnenavn
Appraisal and access
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om arkivenes sekundærfunksjon, dvs. om hvordan arkivene blir bevart, beskrevet og brukt for andre formål enn arkivskaperens egne behov. Det legger vekt på teoretiske og metodiske tilnærminger til bevaring og kassasjon, beskrivelse, tilgjengeliggjøring og formidling.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har gode kunnskaper om utviklingen av bevaringsteori og metodologi
 • har kjennskap til diskusjoner om arkivinstitusjoners rolle i å forme samfunnsdokumentasjon
 • har god kjennskap til det norske regelverket for bevaring og kassasjon
 • har kunnskaper om prinsippene og standarder for arkivbeskrivelse
 • har god forståelse for arkivtjenestens og arkivinstitusjonenes publikumstjenester
 • har grunnleggende kunnskaper om analog og nettbasert tilgjengeliggjøring og formidling av arkivinformasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan redegjøre for prinsippene for bevaring/kassasjon og arkivbeskrivelse
 • kan gjennomføre og begrunne en selvstendig bevarings-/kassasjonsvurdering av et arkiv
 • kan reflektere rundt utfordringer ved arkivbeskrivelse
 • kan gjøre rede for fagetiske utfordringer og prinsipper knyttet til bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiv
 • kan diskutere formålene og utfordringene ved arkivformidling

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i arkivarprofesjonens samfunnsroller og hvordan disse har endret seg over tid
 • kan formidle faglig kunnskap skriftlig i ulike sjangere

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

Formidling av arkivfaget, eller et spesifikt aspekt av arkivfaget, for en spesifisert målgruppe (f.eks. ledere, saksbehandlere, skoleelever eller et allment publikum)

Oppgaven kan løses individuelt eller i gruppe på inntil 3 personer, og leveres som tekst eller video. Andre formidlingssjangere kan avtales med emneansvarlig.

Tekster levert individuelt skal ha et omfang på fire sider. For gruppebesvarelser blir det én side tillegg pr. gruppemedlem (5 sider for to studenter, 6 sider for 3 studenter.) Videoer levert individuelt bør vare i 2-3 minutter; dette tilsvarer 200-300 ord. For gruppebesvarelser blir det 80 ord tillegg pr. ekstra gruppemedlem (280-380 ord for to studenter, 360-460 ord for 3 studenter.)

Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 3 dager. Besvarelsen skal ha et omfang på 5-7 sider/11500-16100 tegn inkludert mellomrom (eksklusive litteraturliste og eventuelt forside, innholdsfortegnelse, vedlegg). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Leiv Bjelland