EPN-V2

ARK1540 Dokumentasjonsforvaltning - verktøy og metoder Emneplan

Engelsk emnenavn
Records management - tools and methods
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i funksjonsanalytisk teori og metode. Det behandler prinsipper og metoder for analyse og beskrivelse av virksomhets- og dokumentasjonsprosesser, klassifikasjon og vurdering av dokumentasjonsbehov med utgangspunkt i faglige, rettslige og politiske føringer.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har gode kunnskaper om funksjonsbasert arkivteori og metode
 • har grunnleggende forståelse av hva virksomhetsprosesser er og hvordan de kan beskrives
 • har kjennskap til klassifikasjonssystem for dokumentasjon
 • har grunnleggende forståelse av de føringer for dokumentasjon i virksomhetsprosesser som følger av forretningsbehov og eksterne krav

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre en funksjonsanalyse
 • kan lage en klassifikasjonsstruktur
 • kan beskrive virksomhetsprosesser og identifisere hva slags dokumentasjon de genererer
 • kan vurdere dokumentasjonsbehov

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til analytisk tenkning og systematisk tilnærming til fagområdet
 • kan delta i tverrfaglig arbeid med utvikling og endring av virksomhetsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • en funksjonsanalyse basert på et gitt case. Resultatet skal innleveres i form av en skriftlig rapport på 8-10 sider (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri / Verdana 12 pkt. Linjeavstand: 1,5. Arbeidskravet gjennomføres som en gruppeoppgave i grupper på 3-5 deltakere. Hver gruppe har krav på en veiledningstime.

Arbeidskrav kommenteres skriftlig eller muntlig av faglærer og skal være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist, før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Studentenes læringsutbytte vil bli vurdert ved en skriftlig, individuell semesteroppgave på 6-8 sider (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg) om et oppgitt tema. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere en omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Anneli Sundqvist