EPN

ADTS2310 Testing av programvare Emneplan

Engelsk emnenavn
Software Testing
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet skal gi studenten forståelse for hvilke teorier og teknikker som kreves for effektiv testing av IT-systemer.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på bred erfaring i programmering.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

  • er bevisst på viktigheten av å evaluere og teste IT-systemer
  • kan gjøre rede for ulike teknikker og benytte systemer for evaluering og testing av IT-systemer
  • forstår hvordan evaluering og testing relaterer seg til andre aktiviteter i utviklingsprosessen

Ferdigheter

Studenten:

  • kjenner til og anvender teknikker for å evaluere og teste IT-systemer
  • kan utarbeide evaluerings- og testrapporter

Generell kompetanse

Studenten:

  • kjenner til teknikker og teorier som fremmer god kvalitet i IT-systemer
  • er bevisst viktigheten av testing av IT-systemer

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger. I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver, dels individuelt, dels i grupper (2-4 studenter) og får veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Prosjektoppgave (ca. 20 sider + vedlegg) i gruppe (2-4 studenter). Må være bestått for å ta eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamensform:

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamen kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor benyttes jevnlig.