Emneplan forØAETI4000 Etikk og bedriftenes samfunnsansvar

Innledning

Hvordan ivaretas etiske hensyn internt i bedrifter og andre organisasjoner? Emnet tar blant annet for seg de etiske forutsetningene som er forankret i regelverket som regulerer bedriftenes samfunnsansvar, og etiske spørsmål som oppstår innenfor eller utenfor disse rammene.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • avansert kunnskap om etiske teorier og om problemkretsen som dekkes av betegnelsen -bedriftenes samfunnsansvar-
 • inngående kunnskap om de ulike formene for samfunnsansvar som kan gjøre seg gjeldende i tilknytning til bedriftenes finansielle og øvrige økonomiske disposisjoner, og i bedriftenes organisering, ledelse og forhold til de ansatte.
 • bevissthet om den gjennomgående betydningen av egen integritet i ulike situasjoner

Ferdigheter

Studenten kan

 • foreta systematisk beskrivelse og analyse av situasjoner der verdier og/eller handlinger kommer i konflikt med hverandre. Det gjelder både situasjoner som oppstår med utspring i en bedrift og hverdagskonflikter.
 • ta ansvar for beslutninger og er i stand til å begrunne egne vurderinger av verdiene som står på spill i det konkrete tilfellet
 • forstå og til å formidle de moralske verdiene som står på spill for dem selv og for andre

Innhold

Emnet skal gi en grundig innføring i

 • ulike etiske teorier og deres terminologi. Det skal ta utgangspunkt i det prinsipielle skillet mellom pliktetiske og konsekvensetiske teorier og det metodiske skillet mellom deskriptiv og normativ etikk
 • originaltekster og sette dem inn i en historisk kontekst
 • gjennomgang av forholdet mellom etiske og økonomiske teorier, både med hensyn til samfunns- og bedriftsøkonomi
 • de rettslige rammene for bedriftenes samfunnsansvar og de etiske forutsetningene som er forankret i regelverket. Dette omfatter forholdet til offentligrettslige krav som bl.a. regnskaps- og skatteregler, andre regler som skal motvirke økonomisk kriminalitet, regler om arbeidsmiljø og varsling, regler om forurensing, regler om forholdet mellom bedriftene, herunder konkurranseregler, regler om avtaleinngåelse og -oppfyllelse mv.
 • etiske spørsmål som oppstår innenfor eller uavhengig av de rettslige rammene, herunder knyttet til incentiv- eller bonussystemer som medfører adferdsrisiko (moral hazard)
 • behandlingen av mellommenneskelig forhold internt i bedriftene
 • analyse av aktuelle etiske problemstillinger bl.a. knyttet til finanskrise (adferdsrisiko) og til arbeidsliv (for eksempel sykelønn)

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bestå av både forelesninger og gruppearbeid med praktiske eksempler og gjennomgang av -cases-. Studentene gir muntlige presentasjoner av begrunnede standpunkter. Det vil bli lagt opp til diskusjon eller kontradiktorisk behandling av konfliktspørsmål, herunder rollespill.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

I emnet inngår en obligatorisk skriftlig innlevering på åtte til ti sider som må være godkjent for at studentene skal få ta eksamen. Dersom innleveringen ikke blir godkjent, får studentene anledning til å levere forbedret versjon én gang. Faglærer informerer om frist for innlevering.

Vurdering og eksamen

Skriftlig skoleeksamen på fem timer i slutten av semesteret.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Emneansvarlig

Erik Friis Fæhn

Om emnet

Engelsk emnenavn
Ethics and CSR
Studieprogram
Høst: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Masterstudium i økonomi og administrasjon
Emnehistorikk