Rusmiddelbruk blant studenter - Student

Rusmiddelbruk blant studenter

Rusmiddelbruk blant studenter

OsloMet ønsker å ivareta et godt og inkluderende læringsmiljø for våre studenter. Denne retningslinjen beskriver forventningene OsloMet har til sine studenter og bruk av rus.

Retningslinjer

Det ikke tillatt å møte ruspåvirket i studiesammenheng. Med studiesammenheng menes undervisning, praksis, gruppearbeid. Ruspåvirkning inkluderer alkohol, narkotika og medikamenter som kan gi ruspåvirkning. Å være i studiesammenheng i bakrus eller lukte alkohol anses som påvirkning. Det er nulltoleranse for bruk av ulovlige rusmidler.

Sosiale arrangementer utenom faglig aktivitet (fadderarrangementer, julebord, sommeravslutning eller andre liknende sammenkomster) skal være inkluderende for alle. Alkoholservering skal aldri være hovedaktiviteten. Det skal alltid være et like godt alkoholfritt alternativ. Studenter skal være med på å legge til rette for en god alkoholkultur.

Det er ikke tillatt å nyte eller servere alkohol i OsloMet sine lokaler uten skjenkebevilling og godkjenning fra OsloMet.

Det er krav om ansvarlig vakthold ved alle arrangementer som involverer alkohol. Dersom arrangementet har 0-40 deltakere/gjester er det krav om minst en edruvakt tilstede. Dersom arrangementet har fra 40 deltakere/gjester eller mer er det krav om godkjent vekter. Utgifter til godkjent vekter dekkes av arrangør.

Det er ikke tillatt å nyte eller servere alkohol i OsloMet sine lokaler før kl.14.30. Arrangør bør i forkant av et arrangement vurdere hvordan alkoholbruk oppfattes, hvilke konsekvenser det kan få, og ta kulturelle hensyn.

Ved anledninger hvor du opptrer på vegne av OsloMet eller fremstår som synlig OsloMet-student, er du å betrakte som en representant for universitetet, og det forventes måtehold.

Det skal være lav terskel for å si ifra dersom studenter sliter med rusproblematikk. Ansatte på OsloMet skal ha kompetanse til å håndtere dette på en god måte og henvise til rette instans.

Reaksjonsformer

Ved arrangementer som ikke følger de fastsatte retningslinjene kan arrangøren få avslag på søknad om nye arrangementer eller bli pålagt begrensninger i gjennomføringen av fremtidige arrangementer.  

Brudd på krav om skjenkebevilling kan medføre politianmeldelse.

OsloMet ønsker å legge til rette for å hjelpe studenter som har et rusproblem. SiO Rådgivning kan også bistå studenter med denne problematikken.

Søknadsrutine

  1. Søk OsloMet v/ KK-senteret om å få booke lokale. Oppgi om det skal drikkes eller nytes alkohol.
  2. Søk kommunen om skjenkebevilling.
  3. Ettersend skjenkebevilling og utlånsavtale til KK-senteret senest tre dager før arrangementet.

Kriterier

  • Må ha innvilget skjenkebevilling innen arrangementet
  • Må være registrert studentforening/studentorganisasjon/definert studentgruppe
  • Ikke være pålagt begrensninger fra tidligere arrangementer
  • Arrangementet må følge det aktuelle byggets åpningstid