Praksisinformasjon ABLU - Student

Statisk artikkel

Praksisinformasjon ABLU

På denne siden finner du informasjon som først og fremst er knyttet til praksis på eget arbeidssted ved arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, ABLU. Informasjon om ekstern praksis, forskrift om studier og eksamen, retningslinjer og varslingsskjemaer, blant annet, finner du på hovedsiden med informasjon om praksis. Lenken finner du lengre ned på siden.
 • Informasjon om praksis - hovedside

 • Funksjonsbeskrivelse for mentor - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, ABLU

  Barnehagen er en viktig læringsarena for ABLU-studenten. Studenten er også en betydningsfull bidragsyter til barnehagens utvikoing som lærende organisasjon. En mentor er en støtte på veien fra å være assistent til å bli barnehagelærer og for å knytte studentens læringsprosess til arbeidet i barnehagen. Mentoren skal være en veiviser, samarbeidspartner og relasjonsbygger. Mentor kan være et bindeledd mellom OsloMet og studenten og bidra til å knytte arbeidssted og utdanningen tettere sammen.

  Alle ABLU-studener på OsloMet skal ha en mentor i barnehagen sin, dette bekreftes i vedlegg til studentens søknad og danner grunnlag for opptak.

  Mentor i studentens barnehage skal bidra til å støtte opp om studentens læringssituasjon på sin arbeidsplass, og samarbeide med studenten om hvordan arbeidskrav og praksisoppgaver i studiet kan samordnes og innlemmes i barnehagens øvrige planer. Mentor har en viktig rolle ved å bidra i studentens utdanningsprosess, på vei til å bli barnehagelærer og pedagogisk leder.

  Praksis på eget arbeidssted i 3. og 4. studieår blir veiledet og vurdering av studentenes profesjonsveileder på OsloMet. Mentors rolle i praksis på eget arbeidssted er å støtte studenten i sin rolle som praksisstudent og å ta del i samtalen for midtveisvurderingen.

  Mentor skal ha utdanning som barnehagelærer og skal primært være ansatt på den avdelingen studenten arbeider. Mentor bør ha minst to års praksis som barnehagelærer etter endt utdanning. Dersom det ikke er en utdanninge barnehagelærer på avdelingen, kan pedagogisk leder på en annen avdeling/base, eller styrer, ta på seg denne rollen.

  Mentor skal være tilgjengeling for studenten for samtaler og refleksjon gjennom de tre første studieårene. Hvordan samarbeidet løses praktisk mellom student, mentor og barnehagens leder avtales i den enkelte barnehage. Mentor får anledning til å delta på faglige samlinger arrangert av OsloMet, og skal delta på informasjonsmøte for mentorer ved studiestart og samarbeidsmøter om praksis på eget arbeidssted. 

  Det forventes at mentor setter seg inn i studiets emne- og programplaner, praksisoppgaver og studiets progresjon.

 • Praksis på eget arbeidssted - Vurderingsrapporter