Droppe til innhold

Masteroppgave - Masterstudium i økonomi og administrasjon

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått i løpet av de tre første semestrene av studiet, og alle emnene må være gjennomført før oppgaven skal leveres i 4. semester. Læringsutbyttet etter å ha gjennomført masteroppgaven fremgår av emneplanen. Arbeidet utføres i gruppe på to studenter. Det kan etter søknad innvilges å få skrive individuell oppgave. Studentene skriver masteroppgaven innenfor sin valgte hovedprofil.

Veiledningen er sist oppdatert 12. april 2018

Innhold på siden

Oppmelding

For å få tilgang til Fronterrommet ØAMAS5900, hvor det gis informasjon om masteroppgaven, kreves det at du er undervisningsmeldt. Det semesteret oppgaven skal leveres, må du passe på at du både blir undervisnings- og vurderingsmeldt til oppgaven når du semesterregistrerer deg på Studentweb. Oppgaven skal leveres i 4. semester dersom du ikke har søkt og fått innvilget utsettelse.

Norsk og engelsk tittel på Studentweb

Du må selv skrive inn norsk og engelsk tittel på oppgaven på Studentweb. Dette gjøres ved å gå inn på Utdanningsplan del 2 og trykke på Blyant-ikonet ved siden av masteroppgaven. Pass på at du får lagret opplysningene. Du må påse at korrekt norsk og engelsk tittel er registrert senest innen frist for innlevering av masteroppgaven. Tittel fremkommer på vitnemålet.

Oppstartseminar tidlig i 3. semester

Tidlig i 3. semester blir det arrangert et oppstartseminar, hvor det blir gitt informasjon om masteroppgaven og fremdriften av arbeidet. Dersom du trenger ideer til hvordan du kan komme frem til et aktuelt tema for hva du kan skrive om, kan du snakke med aktuelle faglærere eller koordinator for din profil som kan gi deg noen tips til å komme videre.

Dersom to studenter med ulik hovedprofil ønsker å skrive sammen, må det drøftes med koordinator ved begge profilene hvorvidt tema er av slik art at oppgaven kan utformes og falle innenfor begge profilene. Dette må avklares før arbeidet med oppgaven starter.

Frist for levering av prosjektplan

Innen angitt frist må du levere forslag til prosjektplan på Fronter. Denne foreløpige prosjektplanen vil være grunnlag for valg av veileder for oppgaven, men du bør i god tid diskutere aktuelle tema med faglærerne og aktuell veileder. Du har anledning til selv å foreslå navn på aktuelle veiledere, også eksterne (biveiledere), men instituttet avgjør om slike ønsker kan oppfylles ut fra en helhetsvurdering.

Foreløpig prosjektplan drøftes med veileder, og endelig prosjektplan leveres innen nærmere angitt dato. Innlevering skjer via Fronter (Canvas f.o.m. studieåret 2018-2019). Prosjektplanen skal gjøre rede for problemstilling og opplegg for oppgaven. Prosjektplanen må være godkjent før man kan starte arbeidet med masteroppgaven, jf. arbeidskravene i emneplanen.

Veiledning og ansvarsfordeling

Veiledning er en viktig del av arbeidet med masteroppgaven. For hver oppgave gis det tilbud om inntil 10 timer konferanse med veileder underveis i arbeidet med oppgaven. Veileder skal veilede studentene gjennom arbeidet, men ansvaret for masteroppgavens fremdrift og endelige utforming ligger hos studenten.
 

Studenten(e) har ansvar for fremdrift og innhold i oppgaven. Dette innebærer at det er ditt ansvar å

 • initiere kontakt med veileder og avtale veiledningstid

 • utarbeide en prosjektplan for arbeidet

 • gi veileder skriftlig arbeid i rimelig tid før veiledningen skal finne sted

 • holde veileder orientert om fremdriften i arbeidet med masteroppgaven

 • møte forberedt til veiledningstimene

 • følge OsloMets retningslinjer for arbeid med masteroppgaven

 • sørge for å ha innhentet nødvendige tillatelser rundt juridiske/etiske sider fra rette instans, se bl.a. lenke til Norsk samfunnsvitenskapelig tjeneste (NSD) dersom det i oppgaven benyttes datagrunnlag som krever godkjenning. Studenten må sørge for å informere sin veileder om dette.
   

Det er veileders ansvar å

 • orientere studentene om hva veiledningen innebærer

 • gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstilling

 • drøfte de teoretiske og metodiske sidene ved oppgaven, samt gi hjelp til studentene å orientere seg i faglitteratur og datagrunnlag

 • drøfte fremstillingen av oppgaven, samt drøfte resultater, tolkning og presentasjon av disse

 • ta tak i skjevheter eller om det oppstår uenighet mellom studenter i løpet av arbeidet

 • orientere om aktuelle juridiske og forskningsetiske retningslinjer i arbeidet med oppgaven

 • bidra til at oppgaven legges opp slik at studentene klarer å fullføre på normert tid


Handelshøyskolen ved OsloMet har ansvar for å

 • tildele veileder

 • tildele ny veileder om nødvendig (f.eks. dersom tildelt veileder blir fraværende over en lengre periode)

Det forventes at studentene bidrar med like stor innsats i arbeidet med oppgaven. Dersom det underveis skulle bli uenighet rundt arbeidsfordelingen eller det oppstår andre samarbeidsproblemer, må studentene gi beskjed til sin veileder snarest, slik at videre prosess med oppgaven kan avklares med veileder. 

I starten av veiledningen gjennomgås det hva som inngår i veiledningsavtalen og hva som forventes av veileder og student. Siste veiledning bør normalt være 14 dager før innleveringsfristen.

Omfang og layout

Omfang på oppgaven skal normalt være på ca 80-100 sider. Dersom man har fått innvilget å skrive individuell oppgave forventes et omfang på 60-80 sider.  Omfang drøftes og avtales nærmere med veileder.

12 punkts Times New Roman, 1,5 punkts linjeavstand.

Forsidemalen finner du i Fronterrommet for masteroppgaven ØAMAS5900. Dersom oppgaven inneholder taushetsbelagte opplysninger eller andre konfidensielle opplysninger, må du skrive inn følgende tekst på forsiden slik at også sensorene blir gjort oppmerksomme på dette:

«OBS! Denne oppgaven er unndratt offentlighet, enten fordi den inneholder opplysninger som er   taushetsbelagte etter forvaltningslovens § 13 eller fordi den inneholder andre konfidensielle opplysninger» 

Sammendraget skal komme like etter forsiden og skal være på maks en side. Studenter som skriver på norsk, skriver et sammendrag både på norsk og engelsk, dvs. maks en halv side på norsk og en halv side på engelsk (norsk sammendrag først). Ellers i oppgaven følger dere malen for oppgaveskriving som vi benytter ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Det er viktig at alle er kjent med Oslomets retningslinjer i forbindelse med fusk/forsøk på fusk.

Innleveringsfrist

Frist for innlevering av masteroppgaven er i månedsskiftet mai/juni (4. semester). Dato og klokkeslett fremgår av Studentweb.

Digital innlevering av oppgaven

Innlevering av oppgaven skjer elektronisk i eksamensverktøyet Inspera. Masteroppgaver ved OsloMet vil ikke være tilgjengelig i hyller på bibliotek/læringssenter, men kun digitalt i ODA. ODA er vårt vitenarkiv.

Vær ute i god tid med innleveringen, sånn at du ikke risikerer å få problemer f.eks. på grunn av tekniske forhold. Du må dessuten beregne god tid på selve innleveringen, fordi det er mange opplysninger (metadata) som skal fylles ut før du kommer til selve opplastingen av oppgaven. Prøven i Inspera stenges ved innleveringsfristens utløp, selv om du ikke har fått lastet opp oppgaven din. Dette vil skje selv om du har logget deg inn i prøven i god tid før fristen.

Studenter som ikke får levert oppgaven innen fristen, vil få registrert ugyldig fravær ved eksamen og må vente med levering til neste innleveringsfrist (henholdsvis i månedsskiftet mai/siste eller november/desember).

Det vil åpnes for innlevering av oppgaven i Inspera én uke før innleveringsfristen. Sjekk på Studentweb at du er meldt opp til eksamen/levering av masteroppgave, sånn at du får tilgang til prøven i Inspera.

Selve innleveringen i Inspera. Første trinn består av et skjema med metadata som må fylles ut. Hvis du, i forkant ønsker å sjekke hvilke metadata som skal fylles ut, finner du skjemaet i mappen "Fagstoff" i fronterrommet ØAMAS5900.

Du må også svare på om du godtar/ikke godtar en lisensavtale som innebærer at oppgaven blir gjort tilgjengelig i ODA. Dersom oppgaven inneholder lovbestemt taushetsbelagt informasjon må du svare Nei her.

Du er selv ansvarlig for å ta stilling til om oppgaven inneholder opplysninger som gjør at oppgaven skal klausuleres. Oppgaver som inneholder opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt, skal klausuleres og blir ikke publisert i ODA. Se § 13 i forvaltningsloven hvilke opplysninger dette gjelder.

Det kan også være at oppgaven inneholder annen informasjon, som gjør at oppgaven må klausuleres. Denne typen oppgaver kan klausuleres i maksimalt 5 år. Det kan f.eks. være at du i løpet av arbeidet med oppgaven har fått opplysninger fra firmaer/organisasjoner som ikke kan gjøres kjent innenfor en viss periode.

Ved innleveringen i Inspera, er det et eget felt hvor du må huke av dersom oppgaven skal klausuleres, enten på grunn av lovpålagt taushetsbelagt informasjon eller av andre grunner. Når det gjelder «andre grunner», må du krysse av for når oppgaven kan publiseres.

Så langt det er mulig, bør du ikke bruke informasjon i oppgavene som er underlagt lovpålagt taushetsplikt, og heller ikke inngå avtaler med firma/organisasjoner om at oppgaven skal unndras offentlighet på grunn av konfidensielle opplysninger. En mulig løsning kan være å omskrive opplysningene slik at de ikke lenger er gjenkjennbare. Dersom dette blir en aktuell problemstilling for deg, bør du drøfte og finne løsninger sammen med din veileder. Vårt ønske er at færrest mulig oppgaver skal unndras offentlighet.

Andre trinn er selve innleveringen av oppgaven. Oppgaven lastes opp som én fil. I tillegg kan det legges ved én fil som vedlegg. Hovedfilen skal normalt være i pdf -format, mens vedlegget kan være i alle normale formater. Dersom det ikke er mulig å samle alt i én pdf-fil + ett vedlegg, må dette avtales spesielt med koordinator (Sturla Fjesme eller Erik Døving) i forkant av innleveringen. De fleste studenter leverer kun én fil (selve oppgaven), og må derfor bare gå videre når de har lastet opp oppgaven og får spørsmål om de har flere filer.

Dersom du ikke har hatt innlevering/eksamen i Inspera tidligere, anbefaler vi at du går inn på lenken under og ser video med veiledning.

https://student.oslomet.no/hjemmeeksamen-innlevering-inspera

Vær oppmerksom på at masteroppgaven ved Handelshøyskolen normalt utføres i grupper på to studenter, og at det også må opprettes en gruppe i Inspera for innlevering. Også studenter som har fått innvilget å skrive oppgaven alene, må opprette gruppe i Inspera. I lenken ovenfor finner du veiledning for hvordan dere skal opprette grupper og melde dere inn i gruppen i Inspera. Når gruppen er opprettet og alle medlemmene er meldt inn holder det at en av gruppens medlemmer laster inn/leverer oppgaven og fyller ut metadata-filen. Dersom det skulle være problemer med å opprette gruppe i Inspera er det en nødløsning å levere individuelt. Send da en melding omgående til elinkh@oslomet.no med forklaring.

Sensur

Sensuren på masteroppgaven skal falle senest 6 uker etter innleveringsfristen. Masteroppgaven gis egen karakter. Det benyttes en gradert skala, fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Oppgaven bedømmes av en intern og ekstern sensor.

Utsettelse med innlevering

Studenter som ikke kan levere masteroppgaven i 4. semester, kan sende en begrunnet søknad innen 20. januar om utsettelse med levering til neste innleveringsfrist, dvs. i månedsskiftet november/desember. Studenter som får innvilget utsettelse, må være klar over at de da blir ett semester forsinket med graden. Sensur på masteroppgaver med innleveringsfrist i november/desember, vil foreligge innen midten av januar. Masteroppgaven skal leveres digitalt, og det vil ikke være mulig å levere oppgaven mellom de to innleveringsfristene.

For studenter som søker utsettelse forutsettes det at studenten ikke allerede har brukt det ene året man har til rådighet utover normert tid, jf § 4-1, pkt. 2 i Forskrift om studier og eksamen ved HiOA.

Dersom studenten allerede har hatt veiledning innen det søkes utsettelse, må man regne med at det vil bli gitt mindre veiledning til høsten. Studenten må selv ta kontakt med sin veileder (eller koordinator dersom veileder ikke er tildelt) slik at det kan gjøres nødvendige avtaler om fremdriften med oppgaven til høsten og når studenten kan få veiledning.

Stryk på masteroppgaven, manglende levering av masteroppgave

Studenter som stryker på masteroppgaven, har anledning til å levere forbedret oppgave eller ny oppgave én gang. Se § 5-6, pkt. 1 i forskrift om studier og eksamen ved HiOA. Det er ikke anledning til å forbedre karakter på bestått masteroppgave.

Dersom du skulle stryke på oppgaven, må du ta kontakt med koordinator for å undersøke hvorvidt det kan gis ytterligere veiledning i forbindelse med levering av forbedret eller ny oppgave. Normalt kan det innvilges inntil 2,5 time ekstra veiledning.

Studenter som ikke er innvilget utsettelse med innlevering, og som ikke leverer masteroppgaven til normert tid, kan ikke regne med at det vil bli tilbudt veiledning dersom man senere ønsker å levere masteroppgave. Dersom manglende levering skyldes sykdom eller andre dokumenterte grunner, må studenten – dersom det er behov for mer veiledning - omgående levere dokumentasjon og drøfte med koordinator hvorvidt det kan gis veiledning, og i så fall når og i hvilket omfang. Dette vil bli vurdert i det enkelte tilfelle.

Dersom du har rett til ny/utsatt eksamen (dokumentert sykdom/stryk), vennligst ta kontakt med administrasjonen så snart som mulig for å få informasjon om dato.

Er det spørsmål vedrørende masteroppgaven, vennligst kontakt Elin Kristin Hansen (studieadministrasjonen), eventuelt Sturla Fjesme (koordinator for profil Finansiell økonomi) eller Erik Døving (koordinator for profil Strategi, organisasjon og ledelse).


Lykke til med oppgaveskriving og innlevering!