Masteroppgave - Student

Masteroppgave - Masterstudium i økonomi og administrasjon

Masteroppgave - Masterstudium i økonomi og administrasjon

Her finner du informasjon om masteroppgaven.

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng og skrives innenfor valgt hovedprofil. Alle emner må være gjennomført før oppgaven skal leveres i 4. semester. Arbeidet utføres i gruppe på to studenter. Det kan etter søknad innvilges å få skrive individuell oppgave. Emneplanen for masteroppgaven finner du i programplanen.

Innhold på siden

Oppmelding

For å få tilgang til Canvasrommet ØAMAS5900, hvor det gis informasjon om masteroppgaven, kreves det at du er undervisningsmeldt. Det semesteret oppgaven skal leveres, må du passe på at du både undervisnings- og vurderingsmelder deg til oppgaven når du semesterregistrerer deg på Studentweb. 

Norsk og engelsk tittel på Studentweb

Du må selv skrive inn norsk og engelsk tittel på oppgaven i Studentweb. Gå inn på Utdanningsplan, trykk på blyantikonet ved siden av masteroppgaven og lagre. Korrekt norsk og engelsk tittel Må registreres senest innen frist for innlevering av masteroppgaven for at tittelen skal komme med på vitnemålet.

Oppstartseminar tidlig i 3. semester

Tidlig i 3. semester blir det arrangert et oppstartseminar, hvor det blir gitt informasjon om masteroppgaven og fremdriften av arbeidet. Dersom du trenger ideer til hvordan du kan komme frem til et aktuelt tema for hva du kan skrive om, kan du snakke med aktuelle faglærere eller koordinator for din profil som kan gi deg noen tips til å komme videre.

Dersom to studenter med ulik hovedprofil ønsker å skrive sammen, må det drøftes med koordinator ved begge profilene hvorvidt tema er av slik art at oppgaven kan utformes og falle innenfor begge profilene. Dette må avklares før arbeidet med oppgaven starter.

Frist for levering av prosjektplan

Innen angitt frist må du levere forslag til prosjektplan i Canvas. Forslaget vil være grunnlag for valg av veileder for oppgaven, men du bør i god tid diskutere aktuelle tema med faglærerne og aktuell veileder. Du har anledning til selv å foreslå navn på aktuelle veiledere, også eksterne (biveiledere), men instituttet avgjør om slike ønsker kan oppfylles ut fra en helhetsvurdering.

Foreløpig prosjektplan drøftes med veileder, og endelig prosjektplan leveres innen nærmere angitt dato via Canvas. Prosjektplanen skal gjøre rede for problemstilling og opplegg for oppgaven. Prosjektplanen må være godkjent før man kan starte arbeidet med masteroppgaven, jf. arbeidskravene i emneplanen.

Veiledning og ansvarsfordeling

Veiledning er en viktig del av arbeidet med masteroppgaven. For hver oppgave gis det tilbud om inntil 10 timer konferanse med veileder underveis i arbeidet med oppgaven. Veileder skal veilede studentene gjennom arbeidet, men ansvaret for masteroppgavens fremdrift og endelige utforming ligger hos studenten.

Det er utarbeidet en felles veiledningsavtale på fakultetet som viser ansvarsfordelingen mellom student og veileder. Se Canvasrommet ØAMAS5900. Veileder gjennomgår avtalen når veiledningen starter. Studenten skriver ut og tar med seg avtalen til første veiledning og passer på at avtalen blir signert og levert innen den fristen som er bestemt. Det er viktig at du gjør deg kjent med veiledningsavtalen og at du går inn på lenkene i avtalen.

Det er forventet at studenter som skriver sammen bidrar med like stor innsats i arbeidet med oppgaven. Dersom det underveis skulle bli uenighet rundt arbeidsfordelingen, eller det oppstår andre samarbeidsproblemer, må studentene gi beskjed til sin veileder snarest, slik at videre prosess med oppgaven kan avklares med veileder. 

Vær spesielt oppmerksom på at det for oppgaver som har innhold som medfører at prosjektet må meldes til Sikt, så må studenten sende kopi av meldeskjemaet til sin veileder. 

Siste veiledning bør normalt være 14 dager før innleveringsfristen.

Omfang og layout

Se emneplanen for informasjon om omfang og layout. 

Forsidemalen finner du i Canvasrommet ØAMAS5900. Dersom oppgaven inneholder taushetsbelagte opplysninger eller andre konfidensielle opplysninger, må du ha med følgende tekst på forsiden slik at også sensorene blir gjort oppmerksomme på dette:

«OBS! Denne oppgaven er unndratt offentlighet, enten fordi den inneholder opplysninger som er   taushetsbelagte etter forvaltningslovens § 13 eller fordi den inneholder andre konfidensielle opplysninger» 

Sammendraget skal komme like etter forsiden og skal være på maks en side. Studenter som skriver på norsk, skriver et sammendrag både på norsk og engelsk, dvs. maks en halv side på norsk og en halv side på engelsk (norsk sammendrag først). 

Retningslinjer fusk/forsøk på fusk og eksempler

Det er viktig at alle er kjent med Oslomets retningslinjer i forbindelse med fusk/forsøk på fusk. Les mer om riktig kildebruk og referansestil.

Vær oppmerksom på at du også må oppgi egne arbeider som kilde dersom du bruker tekst fra tidligere besvarelser for å unngå at det regnes som selvplagiering. 

Innleveringsfrist

Frist for innlevering av masteroppgaven er i månedsskiftet mai/juni (4. semester). Dato og klokkeslett fremgår av Studentweb. 

Digital innlevering av oppgaven

Du leverer oppgaven i Inspera. Masteroppgaver ved OsloMet vil være tilgjengelig digitalt i ODA. ODA er vårt vitenarkiv (oda.oslomet.no).

Vær ute i god tid med innleveringen, sånn at du ikke risikerer å få problemer f.eks. på grunn av tekniske forhold. Du må dessuten beregne god tid på selve innleveringen, fordi det er mange opplysninger (metadata) som skal fylles ut før du kommer til selve opplastingen av oppgaven. Prøven i Inspera stenges ved innleveringsfristens utløp, selv om du ikke har fått lastet opp oppgaven din. Dette vil skje selv om du har logget deg inn i prøven i god tid før fristen.

Studenter som ikke får levert oppgaven innen fristen, vil få registrert ugyldig fravær ved eksamen og må vente med levering til neste innleveringsfrist (henholdsvis i månedsskiftet mai/juni eller november/desember).

Det vil åpnes for innlevering av oppgaven i Inspera én uke før innleveringsfristen. Sjekk på Studentweb at du er meldt opp til eksamen/levering av masteroppgave, sånn at du får tilgang til prøven i Inspera.

Før oppgaven lastes opp må metadata fylles ut. Hvis du, i forkant ønsker å sjekke hvilke metadata som skal fylles ut, finner du filen med fjorårets skjema i Canvasrommet. 

Du må også svare på om du godtar/ikke godtar en lisensavtale som innebærer at oppgaven blir gjort tilgjengelig i ODA. Dersom oppgaven inneholder lovbestemt taushetsbelagt informasjon må du svare Nei her.

Du er selv ansvarlig for å ta stilling til om oppgaven inneholder opplysninger som gjør at oppgaven skal klausuleres. Oppgaver som inneholder opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt, skal klausuleres og blir ikke publisert i ODA. Se § 13 i forvaltningsloven hvilke opplysninger dette gjelder.

Det kan også være at oppgaven inneholder annen informasjon, som gjør at oppgaven må klausuleres. Denne typen oppgaver kan klausuleres i maksimalt 5 år. Det kan f.eks. være at du i løpet av arbeidet med oppgaven har fått opplysninger fra firmaer/organisasjoner som ikke kan gjøres kjent innenfor en viss periode. Da må du, i tillegg til å angi på forsiden at oppgaven inneholder konfidensielle opplysninger, huke av for at oppgaven skal klausuleres og antall år. Hvis oppgaven heller ikke kan publiseres etter 5 år må du svare "Nei" på lisensavtalen.

Ved innleveringen i Inspera, er det et eget felt hvor du må huke av dersom oppgaven skal klausuleres.

Informasjon om alt som handler om personvern. 

Så langt det er mulig, bør du ikke bruke informasjon i oppgavene som er underlagt lovpålagt taushetsplikt, og heller ikke inngå avtaler med firma/organisasjoner om at oppgaven skal unndras offentlighet på grunn av konfidensielle opplysninger. En mulig løsning kan være å omskrive opplysningene slik at de ikke lenger er gjenkjennbare. Dersom dette blir en aktuell problemstilling for deg, bør du drøfte og finne løsninger sammen med din veileder. Vårt ønske er at færrest mulig oppgaver skal unndras offentlighet.

Når metadata er fylt ut laster du opp selve masteroppgaven og eventuelle vedlegg i én pdf-fil. Vedlegg som ikke lar seg integrere i filen med masteroppgaven, som Excel filer og liknende, lastes opp på en egen side i prøven, og skal lastes opp som en samlet zip-fil. De fleste studenter leverer kun den ene filen (selve oppgaven), og må derfor bare gå videre når de har lastet opp oppgaven og får spørsmål om de har flere filer.

Hjemmeeksamen i Inspera

Les om hjemmeeksamen på siden om hjemmeeksamen og innlevering i Inspera.

Før innlevering må det opprettes grupper i Inspera. Også studenter som har fått innvilget å skrive oppgaven alene, må opprette gruppe i Inspera. I lenken ovenfor finner du veiledning for hvordan dere skal opprette grupper og melde dere inn i gruppen i Inspera. Når gruppen er opprettet og alle medlemmene er meldt inn holder det at en av gruppens medlemmer laster inn/leverer oppgaven og fyller ut metadata-filen. Dersom det skulle være problemer med å opprette gruppe i Inspera er det en nødløsning å levere individuelt. Send da epost til elinkh@oslomet.no med forklaring.

Sensur

Sensuren på masteroppgaven skal falle senest 6 uker etter innleveringsfristen. 

Utsettelse med innlevering

Studenter som ikke kan levere masteroppgaven i 4. semester, kan sende en begrunnet søknad innen 20. januar om utsettelse med levering til neste innleveringsfrist, dvs. i månedsskiftet november/desember. Studenter som får innvilget utsettelse, må være klar over at de da blir ett semester forsinket med graden. Sensur på masteroppgaver med innleveringsfrist i november/desember, vil foreligge innen midten av januar. Masteroppgaven skal leveres digitalt, og det vil ikke være mulig å levere oppgaven mellom de to innleveringsfristene.

For studenter som søker utsettelse forutsettes det at studenten ikke allerede har brukt det året man har til rådighet utover normert tid, jf § 4-2 , 2. ledd  i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

Dersom studenten allerede har hatt veiledning innen det søkes utsettelse, må man regne med at det vil bli gitt mindre veiledning til høsten. Studenten må selv ta kontakt med sin veileder (eller koordinator dersom veileder ikke er tildelt) slik at det kan gjøres nødvendige avtaler om fremdriften med oppgaven til høsten og når studenten kan få veiledning.

Stryk på masteroppgaven, manglende levering av masteroppgave

En student som har fått vurdert masteroppgaven til ikke bestått, kan levere ny eller omarbeidet masteroppgave én gang. Det er ikke mulig å forbedre karakter på masteroppgaven dersom man har bestått. Studenter som går MRR og har fått D eller E, kan imidlertid – som følge av C-kravet for autorisasjon som revisor - levere ny masteroppgave på nytt grunnlag én gang. Se OsloMets forskrift om studier og eksamen, § 6-9, fjerde og femte ledd.

Dersom du skulle stryke på oppgaven, må du ta kontakt med koordinator for å undersøke hvorvidt det kan gis ytterligere veiledning i forbindelse med levering av forbedret eller ny oppgave. Normalt kan det innvilges inntil 2,5 time ekstra veiledning.

Studenter som ikke er innvilget utsettelse med innlevering, og som ikke leverer masteroppgaven til normert tid, kan ikke regne med at det vil bli tilbudt veiledning dersom man senere ønsker å levere masteroppgave. Dersom manglende levering skyldes sykdom eller andre dokumenterte grunner, må studenten – dersom det er behov for mer veiledning - omgående levere dokumentasjon og drøfte med koordinator hvorvidt det kan gis veiledning, og i så fall når og i hvilket omfang. Dette vil bli vurdert i det enkelte tilfelle.

Dersom du har rett til ny/utsatt eksamen (dokumentert sykdom eller stryk), vennligst ta kontakt med studieadministrasjonen så snart som mulig for å få informasjon om dato.

Spørsmål om masteroppgaven?

Vennligst kontakt Elin Kristin Hansen (studieadministrasjonen), eventuelt Siri Valseth (koordinator for profil Finansiell økonomi), Limei Che (Koordinator for Regnskap og revisjon), Erik Døving (koordinator for profil Strategi, organisasjon og ledelse) eller Fredrik Wulfsberg (koordinator for profil Økonomisk analyse).

Lykke til med oppgaveskriving og innlevering!