Informasjon om feltrapporten | Praksis | SAM - Student

Informasjon om feltrapporten

Informasjon om feltrapporten

Feltarbeid  

Det er obligatorisk å avtale temaet for feltarbeidet med praksisstedet og sende informasjon om valget på mail til emnekoordinator anitasa@oslomet.no til avtalt tid. Selve problemstillingen skal godkjennes av en veileder fra utdanningen i forkant av praksisperioden. Hensikten er at du skal få et best mulig utgangspunkt for feltarbeidet. Utover dette er veiledning frivillig, men sterkt anbefalt. Det tilbys veiledning i valg av metode og du kan også få respons fra veileder når du har utformet et spørreskjema, observasjonsskjema eller en intervjuguide. Utover dette er feltarbeidet en eksamen du skal gjennomføre på egen hånd. 

Eksamensoppgaven

Du skal planlegge, gjennomføre og rapportere om en empirisk undersøkelse som bygger på teori og metode fra pensum, forelesninger og øvingstimer. Feltrapporten skal minimum inneholde:

  • En innledning med problemstilling og eventuelle definisjoner og avgrensninger
  • Et metodekapittel med drøftinger og begrunnelser for valget av metode (viktig – bruk pensum!)
  • En presentasjon av funnene
  • En drøfting av funnene
  • En konklusjon, der du svarer på problemstillingen
  • Litteraturliste (etter APA)
  • Vedlegg; spørreskjema, observasjonsskjema eller intervjuguide, men ikke selve dataene. 

Hvis du gjør kvalitative intervjuer, bør du intervjue 4-5 informanter. Hvis du gjør en kvantitativ undersøkelse, bør du få inn svar fra minst 30 respondenter.

Undersøkelsen skal resultere i en feltrapport på 7-10 sider med punktstørrelse 12 i Times New Roman og 1½ i linjeavstand. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og spørreskjema/observasjonsskjema/intervjuguide kommer i tillegg til grensen på 10 sider, men eventuelle tabeller, diagrammer osv. inngår i rammen på 7-10 sider. Lag en talende tittel på rapporten.