Praksis 2. studieår BIBINF (BIBPRAK2) | Praksis | SAM - Student

Praksis 2. studieår (BIBPRAK2)

Praksis 2. studieår (BIBPRAK2)

Praksisperioden i andre studieår inngår som en del av emnet Undersøkelsesmetoder i teori og praksis.

Gjennom forelesninger og øvingstimer får du en innføring i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Forelesningene og øvingstimene legger grunnlaget for den kommende bacheloroppgaven, men er også en forberedelse til  en fem ukers praksisperiode, da du skal gjennomføre en undersøkelse av relevans for praksisstedet. Undersøkelsen defineres som et feltarbeid og skal i denne sammenhengen forstås som arbeid gjort for å innhente kunnskap gjennom erfaring.

Du vil få presentert en rekke forslag til undersøkelser du kan gjøre og du velger prosjekt sammen med kontaktpersonen på praksisstedet. Deretter vil du få tildelt en faglærer som veileder. Veiledningen er ment å hjelpe deg i planleggingen av undersøkelsen. Selve gjennomføringen skjer på selvstendig grunnlag, siden undersøkelsen utgjør emnets eksamensoppgave. 

For å kunne gå ut i praksis må du ha fullført og bestått samtlige emner fra det første året av bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap (60 studiepoeng). 

Praksisperioden går over 5 uker i januar 2021 og feltrapporten har innleveringsfrist umiddelbart etterpå. Du skal bruke 10 dager av praksisperioden på å gjennomføre undersøkelsen og skrive feltrapporten. De resterende 15 dagene skal være ordinær praksis i biblioteket.

Praksisperioden for studieåret 2020/2021 starter 04.01.2021 og avsluttes 05.02.2021.

Prosessen, steg for steg

  • Nettskjema for ønsker om praksissted finner du her. Lenke til nettskjemaet blir også publisert i Canvas.
  • Du får i slutten av oktober vite hvor du skal ha praksis og sender umiddelbart din CV til praksisstedet.  
  • I begynnelsen av november presenterer faglærerne noen forslag til undersøkelser og du tar deretter kontakt med praksisstedet for å drøfte valg av undersøkelse. 
  • Du melder inn valget til koordinator Anita Sandberg (anitasa@oslomet.no) til avtalt tid og får tildelt en veileder fra utdanningen. 
  • Du tilbys inntil en times veiledning i månedsskiftet november/desember. Veileder skal godkjenne problemstillingen for prosjektet og vil også kunne hjelpe deg med å planlegge undersøkelsen. 
  • Under praksisperioden skal du ha ordinær praksis i biblioteket i 15 dager. De resterende 10 dagene av praksisperioden skal brukes til å gjennomføre undersøkelsen og skrive feltrapporten. Dette arbeidet må du gjøre alene, siden det utgjør din eksamen i emnet. 
  • Feltrapporten innleveres til avtalt tid umiddelbart etter praksisperioden.

Informasjon om feltrapporten

Mer informasjon om praksis finner du her

Forslag til undersøkelser/ feltarbeid

Informasjon til praksissted

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om praksisplass?

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

E-post :
Sted/Adresse :
Fakultet for samfunnsvitenskap, Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo