EPN

TLK1100 Professional Ethics and Professional Expertise Course description

Course name in Norwegian
Yrkesetikk og profesjonskunnskap
Study programme
Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor / Innføring i tolking i offentlig sektor
Weight
15 ECTS
Year of study
2022/2023
Schedule
Course history

Introduction

Dette emnet er tematisk integrert med emnet TOLKDIAxxx Konsekutiv tolking av dialog.

Required preliminary courses

Ingen.

Learning outcomes

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om anvendt yrkesetikk og grensene for tolkens ansvarsområde

 • har kunnskap om tolkens plass i den institusjonelle samtalen med basis i relevante teoretiske modeller

 • har kunnskap om språk og tospråklighet som fenomen og som tolkens verktøy

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende beskrive grunnleggende tolketekniske strategier i konsekutiv (etterfølgende) tolking av institusjonelle dialoger mellom norsk og tolkespråket

 • kan relatere de yrkesetiske prinsippene til grensene for tolkens ansvarsområde i offentlig sektor og institusjonelle samtaler generelt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over tolkens plass i den institusjonelle samtalen med utgangspunkt i relevant teori- og erfaringsbasert kunnskap

 • kan reflektere over tolkefunksjonens status i et profesjonsutviklingsperspektiv

Content

Emnet TLK1100 inneholder følgende temakretser:

 • Yrkesetikk og profesjonskunnskap: tolkens ansvarsområde i offentlig sektor, yrkesetikken og dens menneskerettslige grunnlag, profesjonalitet og profesjonsutvikling i teori.

 • Tolkens plass i kommunikasjonen: den institusjonelle samtalen og tolkens plass i denne, tolketeknikk og metodevalg; kultur og maktrelasjoner i institusjonelle samtaler generelt og i tolkede samtaler spesielt i teori.

 • Tolkens verktøy: språk som fenomen, kommunikasjonsmiddel og verktøy; språklige registre og språklige nyanser; utvikling og vedlikehold av tospråklige ferdigheter i teori.

Teaching and learning methods

Emnet er organisert på deltid over to semester (januar til desember) med obligatoriske læringsaktiviteter underveis. Studiet er nettbasert, men har også samlinger ved OsloMet. Studenten må ha tilgang til datamaskin og internett og kunne delta i nettbaserte læringsaktiviteter, også på kveldstid og i helger. Det forutsettes stor grad av selvstudium og samarbeid i studentgrupper. Informasjon om antall samlinger, og antall dager per samling, finnes på nettsidene til universitetet.

Course requirements

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før avsluttende eksamen kan avlegges:

 1. Et individuell skriftlig essay over oppgitt tema innen emnet leveres til fastsatt frist ved utgangen av første semester til vurdering av faglærer. Essayet skal ha en akademisk form med omfang 1300 ord +/- 10 % ved innlevering. Studentene får oppgaveteksten i vårsemesteret og senest to uker før innleveringsfristen. Det tilbys felles veiledning via nettet til avtalt tid i første semester. Dette essayet skal bearbeides og videreutvikles etter skriftlig tilbakemelding fra faglærer og leveres til avsluttende eksamen i emnet i høstsemesteret.

 2. En rapport fra observasjon av to selvvalgte rettsmøter, hvorav ett uten tolking og ett med tolking. Rapporten har form som et fast oppsatt observasjonsskjema.

Formålet med det første arbeidskravet er å gi studenten trening i akademisk skriving. Formålet med det andre arbeidskravet er at studenten får innblikk i rettsmøtets form og roller, både uten tolking og med tolk til stede.  

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Gjennom studiet skal studentene blant annet utvikle praktiske ferdigheter og språklig kompetanse knyttet til tolking i ulike situasjoner. Denne type ferdigheter og kompetanse kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere, og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om tilstedeværelse i følgende faglige aktiviteter:

 • Læringsaktiviteter på nett

 • Samlinger ved OsloMet

Manglende deltakelse i faglige aktiviteter nevnt over, medfører at studenten mister retten til å avlegge eksamenene. Sykdom fritar ikke for deltakelse i læringsaktiviteter på nett og tilstedeværelse på samlinger. For å få avlegge eksamen kreves det minimum 80 % deltakelse i læringsaktiviteter på nett og minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger.  

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav.

Assessment

Individuell hjemmeoppgave:

Etter skriftlig tilbakemelding fra faglærer leveres essayet (første arbeidskrav) som eksamensbesvarelse til avsluttende vurdering. Eksamensbesvarelsen skal ha en akademisk essayform med omfang 1600 ord +/- 10 %, og skal være en bearbeidet versjon av arbeidskravet innlevert i vårsemesteret. Det skal framgå av besvarelsen hvilke endringer som er gjort fra innlevering av arbeidskravet i vårsemesteret til eksamensinnleveringen i høstsemesteret.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen. Ved ikke bestått karakter kan essayet omarbeides.

Permitted exam materials and equipment

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Grading scale

Bestått/ikke bestått.

Vurderingskriterier ved bruk av karakteren bestått/ikke bestått

 • Bestått: God. En god prestasjon. Kandidaten viser et godt kunnskapsnivå, god vurderingsevne, og selvstendighet i behandlingen av fagstoffet. Gjennom bruken av pensum og fagterminologi viser kandidaten god forståelse av kunnskapsfeltet og besvarelsen settes klart inn i en faglig sammenheng. Drøftingen viser at kandidaten kan kombinere kunnskap fra ulike sider ved pensum og vise innsikt i forhold til fagstoffet.

 • Ikke bestått: Ikke tilfredsstillende. Prestasjonen tilfredsstiller ikke minimumskravene. Innholdet i besvarelsen mangler i overveiende grad relevans i forhold til oppgaveteksten. Kandidaten svarer ikke på sentrale deler av oppgavesettet og kombinerer ikke kunnskap fra ulike sider ved pensum. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet slik at forsøket på drøfting er mangelfullt og vitner om at kandidaten mangler kunnskap om sentrale sider ved pensum. Besvarelsen oppfyller ikke kravene til akademisk skrivestil. Besvarelser med stor grad av "avskrift" fra andre tekster gir karakteren ‘ikke bestått’.

Examiners

Eksamenen vurderes av intern og ekstern sensor med tolkefaglig kompetanse.