EPN

PHUV9310 Research on Vocational Pedagogy/Education Course description

Course name in Norwegian
Yrkespedagogisk forskning
Study programme
Ph.d.-program i utdanningsvitenskap for lærerutdanning
Ph.d.-program i utdanningsvitenskap for lærerutdanning
Weight
5 ECTS
Year of study
2021/2022
Course history

Introduction

Godkjent av doktorgradsutvalget 25. oktober 2018. Redaksjonell endring 27.04.2020.

Yrkespedagogisk forskning er ett av to emner innen feltet fag- og yrkesopplæring. De to emnene, yrkespedagogisk forskning og yrkesdidaktisk forskning, kan tas hver for seg, men vil til sammen gi bredde og fordypning på feltet. Emnet yrkespedagogisk forskning skal bidra til å styrke kunnskap og forskning som gjelder samfunnsmessige, historiske og internasjonale perspektiver på yrkesutdanning.

I læringsforløpet skal studentene styrke sitt kunnskapsgrunnlag for arbeid med egen avhandling og fremtidig yrkespedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. Emnet skal gi oversikt over det yrkespedagogiske fagfeltet. Begreper om yrke, organisasjon, endring, utvikling, kultur, kjønn og samfunn vil bli problematisert i forhold til fag- og yrkesopplæring. I emnet legges også vekt på relevante forskningstilnærminger og vitenskapelige metoder på området.

Emnet er et 5 studiepoengs valgfritt emne i ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning, men er også åpent for andre ph.d.-kandidater og for vitenskapelig tilsatte. Emnet er rettet mot studenter som ønsker en fordypning i yrkespedagogiske problemstillinger knyttet til utdanningsvitenskap for lærerutdanning i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv.

Undervisningen vil bli gitt på engelsk dersom noen av deltakerne er engelskspråklige.

Emnet kan erstattes av ett eller flere ph.d.-emner ved OsloMet eller ved annen utdanningsinstitusjon eller ved en forskerskole.

Recommended preliminary courses

Required preliminary courses

Emnet er et 5 studiepoengs valgfritt emne i ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning, men er også åpent for andre ph.d.-kandidater og for vitenskapelig tilsatte. Emnet er rettet mot studenter som ønsker en fordypning i yrkespedagogiske problemstillinger knyttet til utdanningsvitenskap for lærerutdanning i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv.

Learning outcomes

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

  • bred kunnskap om hovedtrekkene i norsk og internasjonal yrkespedagogisk forskning
  • innsikt i teorier om yrkeskunnskap, yrkes- og profesjonslæring, arbeidets sosiale og faglige organisering, arbeid, yrke og yrkeskultur relatert til utdanning, arbeids- og samfunnsliv, og deres betydning i yrkespedagogisk forskning

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjennomføre forskningsbaserte analyser av samfunnets, yrkenes og bedriftenes kompetansebehov som grunnlag for utdanningsvirksomhet
  • kan kritisk vurdere egen og andres forskning på det yrkespedagogiske feltet

Generell kompetanse

Studenten

  • kan identifisere sentrale yrkespedagogiske utfordringer og bidra til forskning, utvikling og endring av utdanning i skole og arbeidsliv
  • kan gi overblikk over det yrkespedagogiske kunnskapsfeltet og problematisere dets kunnskapsteoretiske premisser i yrkesfaglig kontekst

Content

Teaching and learning methods

Det gis organisert undervisning i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Det er forventet at studentene deltar aktivt i alle deler av undervisningen.

Course requirements

Studentene forventes å lese gjennom pensumlitteraturen før emnet for å kunne delta aktivt i diskusjoner.

Assessment

Kandidaten forbereder en femten minutters muntlig presentasjon av yrkespedagogiske spørsmål som hun / han finner særlig interessante, basert på kurslitteraturen. Presentasjonen kan være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Etter presentasjonen vil det være en fem til ti minutters sekvens hvor kandidaten svarer på spørsmål fra eksaminatorene. 

Ny og utsatt eksamen

I tilfelle av ikke bestått eksamen eller gyldig fravær kan studenten få en ny eller utsatt eksamen under samme betingelser.

Permitted exam materials and equipment

Ingen

Grading scale

Læringsutbyttebeskrivelsene utgjør kriteriene for vurdering. Vurderingsuttrykket er «bestått» eller «ikke bestått».

Examiners

Eksamen blir vurdert av kurskoordinator og en annen vitenskapelig ansatt tilknyttet ph.d.-programmet.

Admission requirements

Målgruppe

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning, men vil være åpent for andre som ønsker å fordype seg i feltet utdanningsvitenskap, lærerutdanning og skole.

Opptakskrav til enkeltemner for eksterne søkere

Søkere må normalt ha fullført femårig masterutdanning (treårig + toårig) eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå i fagområder som er relevant for lærerutdanning.

Om det blir mange søkere vil studenter ved ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning bli prioritert. Deretter studenter ved andre ph.d.-program, så andre vitenskapelig ansatte ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Søkere som ikke er tatt opp til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt eller annet prosjekt/interesseområde med tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, hvor de eventuelt er i ph.d.-løpet og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt.