EPN

MOKV3200 Professionalism with Internships Course description

Course name in Norwegian
Informasjons- og kommunikasjonsarbeid med praksis
Study programme
Bachelorstudium i medier og kommunikasjon
Weight
15 ECTS
Year of study
2018/2019
Curriculum
FALL 2018
Schedule
Course history

Introduction

Emnet er en innføring i og kvalifisering for profesjonsutøvelse gjennom praksis i informasjons- og kommunikasjonsarbeid i offentlig og privat sektor.

Informasjon og kommunikasjon i praksis er et valgfritt emne i 5. semester.

Required preliminary courses

Første og andre studieår.

Learning outcomes

Kunnskaper

Studenten

  • mestrer både muntlig og skriftlig formidling og presentasjonsteknikk og kan opptre profesjonelt i ulike mediekanaler
  • kan vurdere informasjons- og kommunikasjonsstrategier internt og eksternt i lys av de utfordringene som organisasjoner møter i ulike sammenhenger, herunder kriser

 

Ferdigheter

Studenten

  • mestrer både muntlig og skriftlig formidling og presentasjonsteknikk og kan opptre profesjonelt i ulike mediekanaler
  • kan vurdere informasjons- og kommunikasjonsstrategier internt og eksternt i lys av de utfordringene som organisasjoner møter i ulike sammenhenger, herunder kriser

 

Generell kompetanse

Studenten

  • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i arbeidslivet og for effektiv profesjonsutøvelse
  • kan profilere egen kompetanse muntlig og skriftlig i ulike mediekanaler for å kunne bidra til utvikling av god praksis og godt samarbeid med arbeidslivet

Teaching and learning methods

Emnet strekker seg over ett semester, og er i hovedsak lagt opp med forelesninger, selvstyrte kollokviegrupper, oppgaveløsninger, fremføringer av arbeidskrav i grupper/plenum, selvstudium av pensum og en obligatorisk praksisperiode på fire uker (normalt uke 39-42). Det gis opplæring i å søke praksisplass blant instituttets kontakter. Praksisstedet skal godkjennes og kvalitetssikres av emneansvarlig.

Course requirements

I løpet av semesteret skal studentene løse fem praktiske formidlingsoppgaver som arbeidskrav. De praktiske formidlingsarbeidene presenteres i studentens mappe i Canvas.

Arbeidene kan være medieproduksjoner innenfor informasjons-/kommunikasjonsarbeid, for eksempel nettsider, film/video, podcaster, flermediale produksjoner, medieplanleggings- strategier, ulike kampanjer og lanseringer, eller andre relevante arbeider.

Et av arbeidskravene er relatert til praksisoppholdet. HiOAs informasjonsavdeling og andre aktuelle organisasjoner vil bli brukt som læringsarenaer i praksisperioden. Studentene står fritt til selv å finne relevante praksissteder som må godkjennes av faglærer.

Arbeidskrav godkjennes av faglærer og alle arbeidskrav skal være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Frister og nærmere detaljer for innlevering av arbeidskrav framgår av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved begynnelsen av hvert semester.

Assessment

Mappeeksamen: Tre oppgaver fra studentenes innleveringer i CANVAS og et avsluttende refleksjonsnotat danner grunnlag for endelig vurdering. Studenten velger ut hvilke tre oppgaver som skal legges fram for sensur. Refleksjonsnotatet skal være på ca. fem sider, der problemer og løsninger for de tre utvalgte oppgavene blir analysert og drøfta i lys av pensumlitteraturen.

Faglærer kan gi nærmere instruks for refleksjonsnotatet.

Kandidater som ikke består eller har gyldig fravær fra ordinær eksamen kan levere en omarbeidet versjon til ny/utsatt eksamen.

Permitted exam materials and equipment

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Grading scale

Besvarelsene bedømmes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Examiners

Det benyttes intern og ekstern sensor på alle besvarelsene.