EPN

MAKREPRA10 Clinical Studies in Specialist Health Service Course description

Course name in Norwegian
Praksis i spesialisthelsetjenesten
Study programme
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i kreftsykepleie
Weight
10 ECTS
Year of study
2022/2023
Curriculum
SPRING 2023
Schedule
Course history

Introduction

Language of instruction: Norwegian

Formålet med dette emnet er at studentene får handlingskompetanse i kreftsykepleie og bidrar til å utvikle kunnskapsbasert praksis. Gjennom de praktiske studiene i spesialisthelsetjenesten får studentene erfaring i å foreta kliniske observasjoner, vurderinger, beslutninger og iverksette handlinger uavhengig av behandlingsmål. Sentralt for emnet er sykepleie rettet mot konsekvenser av behandlingen for pasienten og pårørende, spesielt lindring av symptomer som kan oppstå. Videre vil studentene få erfaring i å undervise kolleger og/eller annet helsepersonell.

In general, the practical training is taken at specialist departments where cancer patients receive treatment and follow-up. The students will primarily take practical training at an oncological department, paediatric oncology department, and oncology and radiotherapy outpatient clinics. The course comprises seven weeks of supervised practical training with adapted learning situations, as well as self-study.

Recommended preliminary courses

Students should have completed the course MAKRE4100 Clinical Studies in Specialist Health Service/Theoretical Studies in Cancer Nursing 1, 10 ECTS credits.

Required preliminary courses

The student must have been admitted to the Master’s Programme in Health Sciences - Specialisation in Cancer Nursing. 

Learning outcomes

After completing the course, the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence:

Knowledge

The student

 • can assess the consequences of cancer, advanced cancer treatment and cancer nursing
 • can assess how cancer treatment complications can be prevented and alleviated 
 • kan gjøre rede for aktuelle retningslinjer, nasjonale føringer og lokale prosedyrer relatert til kreftbehandling 

Skills

The student

 • kan bruke relevant kunnskap til selvstendig å planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie til pasienter med kreft 
 • kan selvstendig gjennomføre medikamentell kreftbehandling etter gjeldende prosedyrer og rutiner for å ivareta pasientsikkerhet, egen helse og miljø etter gjeldende lovverk 
 • kan selvstendig bruke terapeutiske kommunikasjonsmodeller med pasienter med kreft og deres pårørende
 • kan analysere og systematisk vurdere komplekse pasientsituasjoner relatert til kreftsykdom og behandling
 • kan identifisere og kritisk vurdere akutte og kritiske situasjoner 
 • kan på selvstendig måte iverksette relevante smittevernstiltak rettet mot pasienten, miljøet og aktuell kontekst 
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter for å vurdere og prioritere behov for helsehjelp til utsatte og sårbare pasientgrupper
 • kan organisere et pasientforløp for å sikre kvalitet og informasjonsflyt på tvers av tjenestenivåene
 • kan anvende og bidra i utviklingen av faglige retningslinjer, lokale prosedyrer og standardisering for å ivareta pasientsikkerhet
 • kan anvende relevante metoder for å vurdere risiko for uønskede hendelser og bidra til forbedring og pasientsikkerhet
 • kan analysere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring
 • kan analysere kliniske, faglige og etiske relevante problemstillinger i kreftsykepleie og bidra til fagutvikling og endringsarbeid 
 • kan bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å undervise kolleger
 • kan systematisk bruke sine kunnskaper til å fremme helse, mestring og livskvalitet hos pasient med kreft og dens pårørende

 General competence

The student

 • kan evaluere og kvalitetssikre kreftsykepleie ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
 • kan anvende kunnskaper og erfaringer til god og respektfull kommunikasjon med samarbeidspartnere, pasienter med kreft og deres pårørende 
 • kan mobilisere og delta i forpliktende tverrprofesjonelt samarbeid på tvers av tjenestenivå 
 • kan bidra i implementering av kunnskapsbasert praksis og bidra til kvalitet i klinisk arbeid 
 • kan innhente og anvende kunnskap for å utvikle egen kompetanse og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet i klinisk arbeid 
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis

Teaching and learning methods

Supervised practical training with adapted learning situations. Teaching methods such as written and oral assignments, group work and self-study are also used.

 Shifts

Practical training normally requires 30 hours’ attendance at the practical training establishment and one study day per week. A normal practical training day lasts for 7.5 hours. The students must plan their attendance, and the schedule must be approved by the lecturer and practical training supervisor. The students should, as far as possible, follow the shifts of the nurse supervising them in order to experience good learning situations.

Course requirements

The following coursework requirements must be met before a student can receive an assessment for the course:

 • Specification of learning outcomes for the course

I begynnelsen av hver praksisperiode skal studenten konkretisere læringsutbyttet for emnet ut ifra egne læreforutsetninger og rammene ved den avdelingen der emnet gjennomføres. Læringsutbyttene skal godkjennes av praksisveileder og praksislærer. Disse læringsutbyttebeskrivelsene skal være konkrete, relevante, realistiske og målbare. Dette danner utgangspunkt for veiledning og gir holdepunkter ved vurdering. 

 • Written individual assignment with oral presentation in the practical training arena. Scope: up to 2,000 words. The syllabus selected by the student must be used

The students receive written feedback from their fellow students on this assignment.

Assessment

Assessment of practical training. 

The assessment is based on the learning outcomes for the course, the student's specification of the learning outcomes and the formative assessment made of the student during the course.

Students’ practical training can only be assessed if their attendance is sufficiently high.

 • Less than 10% absence: The student can complete the practical training course as normal.

 • 10-20% absence: If possible, the student can make up for the practical training missed. This must be agreed with the practical training supervisor and the supervisor at the university.

 • More than 20% absence: The student must retake the whole practical training course.

Permitted exam materials and equipment

Not relevant.

Grading scale

Pass/fail.

Examiners

Summative assessment by one representative from the practical training establishment. The final decision on whether to award a pass or fail grade is made by the university.

Overlapping courses

10 ECTS overlap with KREFTPRA1.