EPN

LSPH6200 Innovation Process and management of learning in Vocational subjects Course description

Course name in Norwegian
Innovasjonsprosesser og læringsledelse i yrkesfag
Study programme
Lærerspesialistutdanning i helse- og oppvekstfag
Weight
10 ECTS
Year of study
2022/2023
Schedule
Course history

Introduction

Dette emnet legger vekt på utvikling av den entreprenørielle lærerkompetansen, som innebærer å arbeide med kreative, innovative og induktive læringsformer i skapende og utforskende prosesser. Det legges vekt på bruk av digitale verktøy i multimediepresentasjoner.

Emnet går over to semestere, undervisningen starter i høstsemesteret og eksamen avlegges i vårsemesteret.

Required preliminary courses

Ingen

Learning outcomes

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskap om hvordan entreprenørielle holdninger og ferdigheter utvikles i individet
 • har avansert kunnskap og forståelse for hvordan innovasjonsmetodikk kan fremme utvikling av yrkesfagene

Ferdigheter

Studenten:

 • kan analysere aktuelle teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med ulike innovative og entreprenørielle strategier for utvikling av aktiviteter og tiltak  
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid i sin ledelse av innovative og entrepreniørielle læreprosesser i en mangfoldig elevgruppe
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer digitalt, muntlig og skriftlig

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • kan bidra til utvikling av læringsmiljø blant kollegaer og elever
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap i sitt arbeid med innovasjonsprosesser og læringsledelse

Content

Sentrale temaer i emnet:

 • entreprenørielle verktøy
 • ledelse av entreprenørielle læreprosesser
 • innovasjon i yrkesfaglig opplæring
 • multimodale presentasjoner

Teaching and learning methods

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen

Course requirements

Følgende to arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

1. Studentene skal, i grupper på 2-4 studenter, utforme utviklingsmål knyttet til innovasjonspedagogikk og læringsledelse på egen arbeidsplass/skole og lage en plan for hvordan de skal arbeide med dette gjennom studieperioden. Arbeidskravet dokumenteres med en digital presentasjon på minimum 250 ord, film og bilder. Omfang på presentasjonen avtales med faglærer.

Hensikten med arbeidskravet er å få erfaring med å jobbe strukturert med innovasjon og endring på egen arbeidsplass/skole.

2. Studentene skal, i grupper på 2-4 studenter, dele erfaringer fra arbeidet med entreprenørielle metoder og læringsledelse, og drøfte ny innsikt og oppdagelser som kan være nyttige å dele med andre kollegaer på egen arbeidsplass/skole. Deretter skal de presentere relevante erfaringer, ny innsikt og oppdagelser for kollegaer på egen arbeidsplass/skole. Arbeidskravet dokumenteres med en digital presentasjon. Omfang 10 minutter, tekst, bilder og film.

Hensikten med arbeidskravet er å få erfaring med ulike endringsmetoder og kollektiv læring.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang. Det er krav om 80 % deltakelse for å kunne gå opp til eksamen. Fravær ut over 20 % kan, etter vurdering fra og avtale med faglærer, kompenseres med en ekstra oppgave. Nærmere omtale av arbeidskrav og krav om tilstedeværelse er omtalt i programplandelen.

Assessment

Eksamen består av en multimodal presentasjon i gruppe på 2-4 studenter*. Studentene skal drøfte erfaringer rundt arbeid med utviklingsmålene i lys av teori og studiets læringsutbytte. Omfanget på presentasjonen er 15 minutter og består av tekst, bilder og eventuelt film.

*Det kan skriftlig søkes om å levere eksamen individuelt dersom det ikke kan dannes grupper på studentens arbeidsplass/skole.

Ny/utsatt eksamen

 • ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Dersom det ikke kan dannes grupper ved ny og utsatt eksamen, kan eksamen gjennomføres individuelt
 • studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen. Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Grading scale

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. 

Examiners

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsform og vurderingsprosess i studieprogrammet.