Course description forG5KOH3600 Individual Assignment

Introduction

Med utgangspunkt i fagets fire hovedområder; bildekunst, skulptur, design og arkitektur, kan studenten velge tema. Fordypningsoppgaven skal ha både en praktisk og en skriftlig del.

Required preliminary courses

Ingen.

Learning outcomes

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om materialer og teknikker knyttet til håndlagde og digitale bilder, og hvordan barn og unge bruker ulike medier og virkemidler i bilder, tekst og lyd
 • har kunnskap om lærings- og erkjennelsesformer knyttet til kunst og håndverk som estetisk skapende, praktisk handlende og visuelt kommunikativt fag
 • har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorer som virker inn på utviklingen av barn og  unges formspråk, identitet og kreativitet

Ferdigheter

Studenten

 • kan utnytte materialers bruksegenskaper og estetiske uttrykkskvaliteter i praktisk skapende arbeid og utøve bevisst skjønn ved bruk av estetiske virkemidler
 • kan bruke metoder for problemløsning i design og teknologi og inspirere elevene til å utforske egne ideer i møte med materialer, teknikker og arbeidsmåter i faget
 • kan analysere og vurdere kunst, hverdagsestetikk og trivialkultur og sette ulike formuttrykk inn i en kunsthistorisk sammenheng
 • kan være bevisst sin rolle som kulturformidler og bruke museer og samlinger i elevers læringsarbeid og eget skapende arbeid
 • kan bruke fagspråk sikkert og funksjonelt, og veilede elever i utviklingen av fagbegreper i arbeidet med bilder, skulptur, design og arkitektur
 • kan planlegge og organisere læring i kunst og håndverk med utgangspunkt i elevenes livsverden og fremme samarbeid og likestilling mellom kjønn og kulturer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for samhandling med lokalt arbeids- og samfunnsliv og bruke fagets muligheter til valg av innhold og arbeidsmåter som fremmer bærekraftig ressursforvalting
 • kan bruke gjeldende læreplaner for grunnskolen som utgangspunkt for faglig utviklingsarbeid med en systematisk og forskningsmessig tilnærming og kjenne normer for ansvarlig bruk av innsamlet informasjon

Content

Emne 3 er en fordypningsoppgave som består av praktisk og skriftlig del. Oppgaven bygger på et selvvalgt tema som må godkjennes av faglærer. Mer detaljer om innhold gis i utdelt oppgavetekst. I arbeidet med fordypningsoppgaven er veiledning obligatorisk.

Fordypningsoppgaven består av tre deler:

 • Praktisk arbeid som skal vise en faglig prosess som resulterer i et sluttprodukt. Studenten avgjør i samarbeid med veileder hva som kommer inn under betegnelsen sluttprodukt.
 • Skriftlig rapport med omfang på ca. ti sider pluss bilder.
 • Prosessdokumentasjon i egen arbeidsmappe som skal vise arbeidsprosesser og faglige valg knyttet til fordypningsoppgavens tema.

Teaching and learning methods

Se fagplanen.

Course Requirements

Det er felles undervisning med tilhørende arbeidsplan knyttet til fordypningsoppgaven. Fordi det er vanskelig å tilegne seg praktisk/estetisk kunnskap på egen hånd, og fordi erfaringsdeling og respons krever tilstedeværelse, er det krav om 80 % deltakelse på periodens opplegg. Deltakelse er viktig for å utvikling av kunnskap og forståelse for fagets praktiske, estetiske, didaktiske og teoretiske grunnlag, og nødvendig for å kunne mestre arbeidskravene.

Flerfaglighet

Grunnskolelærerutdanningene har både énfaglige, tverrfaglige og flerfaglige perioder. I det fjerde studieåret organiseres den obligatoriske profesjonsrekken «Like før¿». Profesjonsrekken gjennomføres på studentenes fellestid. Innhold og fokus vil kunne variere noe fra år til år og blir gjort kjent på studentenes årsplan.

Assessment

Følgende tre deler inngår i den avsluttende vurderingen:

 • Fordypningsoppgavens praktiske del: Sluttproduktet fremlegges som en presentasjon/utstilling på angitt sted. Prosessdokumentasjon som beskrevet i avsnittet om innhold legges ved.
 • Fordypningsoppgavens skriftlige del: Sendes til eksamenskontoret.
 • Profesjonsrelevant presentasjon: Muntlig presentasjon på ti minutter med digital bildevisning med utgangspunkt i fordypningsoppgavens tema. Presentasjonen foretas på angitt rom med medstudenter som tilhørere.

G5KOH3600 teller 60 prosent av samlet karakter for Kunst og håndverk 2 (G5KOH3500 teller 40 prosent).

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen. Fordypningsoppgaven kan omarbeides og leveres til ny eksamen. Ny muntlig presentasjon må avholdes.

Permitted Exam Materials and Equipment

Alle hjelpemidler tillatt på de to første delene.

Grading scale

 Vurderes samlet med gradert karakterskala A-F

Examiners

Det benyttes ekstern og intern sensor.

Admission requirements

Målgruppe

Faget er en del av studietilbudet for studenter ved grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Opptakskrav

Ved utlysning for eksterne søkere kreves bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.  Ved særskilt søknad til Kunst og håndverk 2, 5.-10. trinn må søkeren ha fullført og bestått Kunst og håndverk 1, 5.-10. trinn , eller tilsvarende.

Description of integrated courses

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Firearige-studier/Grunnskolelaerer-5.-10.-trinn-fireaarig-ikke-opptak-etter-2016/Programplan-for-Grunnskolelaererutdanning-trinn-5-10-2017/Fagplan-for-Kunst-og-haandverk-1-5.-10.-trinn-4.-studieaar-2017-2018

Course information

Course name in Norwegian
Selvvalgt fordypningsoppgave
Study programme
Fall: Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
ECTS
15 ECTS
Year of study
2018
Curriculum
curriculum
Schedule
FALL 2018
Programme description
Fall 2018: Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn