EPN-V2

FORK1320 Preparatory Course in Norwegian Course description

Course name in Norwegian
Norsk
Study programme
Access Course for Engineering Studies
Weight
20 Percent of Access course
Year of study
2023/2024
Curriculum
FALL 2023
Schedule
Course history

Introduction

Emnet bygger på norsk fra de to første årene på videregående skole. Søkere som mangler utdanning i norsk ut over grunnskolenivå må ha tilegnet seg like ferdigheter gjennom arbeidserfaring, eller regne med å yte en svært stor arbeidsinnsats gjennom hele studieåret.

Required preliminary courses

Ingen ut over opptakskrav.

Learning outcomes

Etter å ha gjennomført dette emnet har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan kommunikasjon tilpasses situasjon, mål og mottaker.
 • har kunnskap om grunnleggende prosjektteori.
 • kjenner til betydningen av lesing for egen språkutvikling.
 • kjenner til ulike sjangre innen sakprosa og skjønnlitteratur, og kjenner til hvordan litteratur kan lære oss noe om samfunnsutviklingen før og nå.
 • kjenner til grunnleggende utviklingstrekk innen språkhistorien som kaster lys over dagens utfordringer innen språk og kommunikasjon.
 • har kunnskap om likheter og forskjeller mellom bokmål og nynorsk, og deres viktigste særtrekk.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan definere kommunikasjonsmål og tilpasse nivå og form på det som skal formidles til mottaker i den aktuelle situasjonen.
 • kan skrive klart og språklig korrekt.
 • kan skrive og strukturere resonnerende tekster slik som drøftinger og utredninger.
 • kan utforme klare, målrettede og brukervennlige funksjonelle tekster som blant annet rapporter, prosjektdokumenter, sammendrag, notater, brev, e-poster og møtedokumenter.
 • kan analysere bruk av retoriske virkemidler i sakprosa og skjønnlitteratur, og kan selv benytte god argumentasjon.
 • kan planlegge, strukturere og gjennomføre muntlige presentasjoner.
 • kan planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • forstår betydningen kommunikasjon og skriftlig kompetanse har for faglig og akademisk utvikling, og for arbeidet som ingeniør.
 • kan uttrykke seg skriftlig og muntlig i aktuelle sammenhenger relevant for en ingeniør.
 • kan arbeide med fagstoff på en kritisk, analytisk og systematisk måte.
 • kan bruke egnede strategier for å lese, ta notater og utvikle begrepsforståelse.
 • kan samarbeide effektivt i grupper.
 • kan innhente informasjon fra ulike kilder og bruke dem kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig.

Teaching and learning methods

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger og veiledet oppgavearbeid, både individuelt og i grupper. Det forutsettes at studenten er i stand til å arbeide selvstendig, og i tillegg samarbeide med andre når dette er naturlig.

Course requirements

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg for eksamen:

 • En muntlig presentasjon. Presentasjonen er en gruppeoppgave, med 3-4 studenter i hver gruppe. Lengde: Ca. 5 minutter pr. student.
 • Tre individuelle skriftlige besvarelser. Lengde ca. 2-5 sider. En av besvarelsene er en tverrfaglig oppgave som gjennomføres i samarbeid med Teknologi og samfunn.
 • To skriftlige besvarelser i gruppe. Lengde ca. 4-6 sider. Begge besvarelsene er tverrfaglige prosjekter som gjennomføres i samarbeid med Teknologi og samfunn.

Assessment

Individuell skriftlig eksamen på fem timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Permitted exam materials and equipment

Ordbøker.

Grading scale

Gradert skala A-F

Examiners

En intern sensor, pluss en intern klagesensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Course contact person

Heidi Heilevang Fauske

Overlapping courses

Emnet vil ha en delvis overlapp mot enkelte fag i videregående skole. Kombinasjonen av emnene FO921A Norsk - Forkurs og FO927A Engelsk - Forkurs (fra gammel versjon av Forkurs) vil gi et overlappende læringsutbytte. Det samme gjelder FORK 1300 Kommunikasjon og norsk.