EPN

FORK1120 Preparatory course in Mathematics Course description

Course name in Norwegian
Matematikk
Study programme
Forkurs til ingeniørutdanning
Weight
37.5 Percent of Access course
Year of study
2023/2024
Curriculum
FALL 2023
Schedule
Programme description
Course history

Introduction

Søkere som mangler utdanning i matematikk ut over grunnskolenivå må ha tilegnet seg like ferdigheter gjennom arbeidserfaring, eller regne med å yte en svært stor arbeidsinnsats gjennom hele studieåret.

Required preliminary courses

Ingen forkunnskapskrav.

Learning outcomes

Etter å ha gjennomført dette emnet har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
 • Kandidaten har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene i geometri, algebra og funksjonslære.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.
 • Kandidaten kan gjøre rede for algoritmebegrepet og har kjennskap til programmering i matematikk.

 

Ferdigheter

 • Kandidaten har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi.
 • Kandidaten kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra og funksjonslære.
 • Kandidaten kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
 • Kandidaten kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.
 • Kandidaten kan bruke programmering til å utføre enkle numeriske beregninger.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.
 • Kandidaten kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser.

Teaching and learning methods

Undervisningen foregår som en kombinasjon av forelesninger og oppgaveregning.

Course requirements

Fem av til sammen sju individuelle innleveringsoppgaver i løpet av studiet må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Fristene for innlevering må overholdes for at oppgaven skal bli vurdert. En av oppgavene fungerer som en fem timers prøveeksamen. Den kan være blant de to som kandidaten ikke trenger å få godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Assessment

Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på 5 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Permitted exam materials and equipment

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst med andre, og godkjente formelsamlinger.

Grading scale

Gradert skala A-F.

Examiners

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Overlapping courses

Emnet vil ha en delvis overlapp mot emner i matematikk fra videregående skole, og mot FO929A Matematikk - Forkurs fra tidligere versjoner av forkurset.