Course description forDATA3750 Applied AI and Data Science project

Introduction

I dette emnet skal studentene få en forståelse av noen av de viktigste prinsippene i Data Science og kognitive teknologier gjennom prosjektarbeid og online-ressurser. Studentene skal introduseres for grunnleggende prinsipper i maskinlæring, data science og kunstig intelligens. Hovedfokuset vil være på anvendelse av disse prinsippene for å løse industrielle oppgaver ved bruk av open-source eller andre data science plattform (som for eksempel IBM Watson). Målet med emnet er å gi studentene en introduksjon til maskinlæring, data science og kunstig intelligens ved bruk av online-ressurser samtidig som studentene skal løse et industrielt problem i form av et større prosjektarbeid.

Prosjekt kan utføres på sommeren. Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Recommended preliminary courses

Emnet bygger på DAPE1400 Programmering og DAPE2000 Matematikk med statistikk. Studenter som ikke har grunnleggende programmerings- og statistikk-kunnskap vil måtte påregne en betydelig egeninnsats for å dekke dette.

Required preliminary courses

Ingen ut over opptakskrav.

Learning outcomes

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • innehar grunnleggende teknisk forståelse av de viktigste konseptene innenfor maskinlæring, data science og kunstig intelligens.
 • kjenner de viktigste metodene innenfor maskinlæring, data science og kunstig intelligens.
 • er kjent med plattformer som kan benyttes til å gjennomføre større data science prosjekter (for eksempel IBM Watsons cloud services)

Ferdigheter

Studenten

 • behersker grunnleggende Data Science verktøy og kan ekstrahere og visualisere informasjon fra større datamengder.
 • forstår arbeidsflyten i større Data Science, kunstig intelligens- eller maskinlæringsprosjekter.
 • kan anvende open-source og kommersielle verktøy som benyttes til å løse industrielle prosjekter innenfor Data Science, maskinlæring eller kunstig intelligens.

Generell kompetanse

Studenten

 • behersker metoder og verktøy for utforming og gjennomføring av prosjekter innenfor Data Science, maskinlæring eller kunstig intelligens.
 • er kjent med de forskjellige metodene som brukes for å finne riktig verktøy for å gjennomføre Data Science-prosjekter.
 • har oversikt over hvordan man visualiserer, manipulerer data og utvikler prediktive modeller for å løse industri- og andre arbeidslivsrelevante problemer

Teaching and learning methods

Arbeidsformen i dette emne er hovedsakelig prosjektarbeid. Studentene får tilgang til relevante online-ressurser, og får veiledning av intern og/eller ekstern veileder. Studentene vil arbeide i grupper på 3-5 studenter ved å gjennomføre et prosjekt innenfor Data Science, maskinlæring eller kunstig intelligens i samarbeid med relevante eksterne aktører som bedrifter eller statlige organisasjoner. Emnet kan gjennomføres individuelt etter avtale med emneleder.

Prosjektene velges/tildeles ved semesterstart. 

Veileder vil foreslå passende online-kurs innen AI og Data Science som studentene bør ta i løpet av de første ukene av kurset. Studentene oppfordres også til å ta andre kurs (https://cognitiveclass.ai) som vil være nyttige for å løse den valgte prosjektoppgave. Disse kursene kan blant annet berører følgende områder: Blockchain, Internet of Things, Chat Bots, avansert bruk av Data Science, m.m.

Disse kursene bør være gjennomført før studentene setter i gang med sine respektive prosjekter.

Course Requirements

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • Emnet starter med en introduksjonssamling med obligatorisk oppmøte.
 • Studentgruppene må levere en prosjektskisse som beskriver hvordan gruppen vil gå fram for å løse sitt prosjekt.

Frist for prosjektskissen vil fremgå av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Assessment

Prosjektrapport.

Gruppene (på 3-5 studenter) skal levere en prosjektrapport på 3000-4000 ord som beskriver hvordan oppgaven har blitt løst, og som viser at studentene har en grunnleggende forståelse av teknologiene og metodene som har blitt benyttet. I spesielle situasjoner kan man etter søknad levere individuelt eksamensprosjekt.

Eksamensresultat kan påklages.

Permitted Exam Materials and Equipment

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Grading scale

Gradert skala A-F.

Examiners

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Course information

Course name in Norwegian
Anvendt kunstig intelligens og data science prosjekt
Study programme
Fall: Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi
Weight
10 ECTS
Year of study
2018
Curriculum
SPRING 2019
FALL 2018
Schedule
SPRING 2019
FALL 2018
Programme description
Fall 2018: Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi
Subject History